Сутність організаційної структури управління підприємством

Зміна середовища застосування оргструктур управління підприємством

У минулих десятиліттях все більше промислових корпоративних підприємств в країні змушені були відходити від старих, властивих їм перш структур управління, і адаптуватися до роботи в умовах нестачі або тотальної економії фінансових ресурсів. В умовах адміністративно-командної економіки проблема відповідності організаційної структури управління цілям, завданням і актуальному стану підприємства не вивчалася, оскільки вважалося, що ефективна в той час структура повинна залишатися статичною.

У зв’язку зі зміною економічної формації країни на початку 1990-х років, а також наслідками економічної кризи останніх років проблема зміни та вдосконалення організаційної структури в залежності від мінливих внутрішніх і зовнішніх чинників впливу набуває все більшого значення. При таких умовах доцільно вивчення прогресивних і відповідних сучасної ситуації організаційних структур управління корпораціями в руслі дослідження світового досвіду та з урахуванням необхідності адаптації корпорацій до змін зовнішнього середовища.

Фактори, які впливають на організаційну структуру і їх сутність

Вплив розміру організації на її структуру тісно пов’язане з такими характеристиками структури, як складність, формалізація і децентралізація. Природним є те, що чим більше організація, тим більш складну структуру вона має. Однак, якщо керівництво корпорації вже не може забезпечити контроль над усіма сферами її діяльності, воно змушене делегувати повноваження на нижчі рівні. Як вже зазначалося вище, першорядним фактором впливу на організаційну структуру є і технологія виробництва, що застосовується на підприємстві.

З цих позицій органічні структури або їх елементи доцільно застосовувати на підприємствах з нерутинними технологіями або до окремих проектів, де використовуються такі технології.

З огляду на те, що під корпораціями в країні розуміють перш за все акціонерні товариства, які, відповідно до класифікації підприємств, за розміром належать до середніх і великих підприємств, доцільним стає застосування в корпораціях органічних організаційних структур в цілому і зокрема проектних організаційних структур. Для отримання конкурентних переваг цим підприємствам необхідно хоча б частину свого виробництва переорієнтувати на інноваційні технології.

З цієї точки зору актуальним стає використання корпораціями проектного менеджменту, який сприяв би реалізації проектів з випуску малих партій специфічної продукції, підвищенню її інноваційного рівня, а тому і більшою задоволенню потреб споживачів.

Навіть якщо корпорація не бажає або не має можливості повністю перебудовувати організаційну структуру, можливе використання одного з наведених вище варіантів в залежності від обсягу і значення проекту для корпорації, а також швидкості його виконання. Оскільки повна реорганізація підприємства є складним і тривалим процесом, спочатку доцільно введення в лінійно-функціональної деяких елементів органічної структури.

Напрями адаптації організаційних структур виходячи з їх сутності

Якщо є необхідність в проведенні реорганізації складної структури, то вона може бути проведена за кількома напрямками:

    Вдосконалення за рахунок внутрішніх спрощень; Заміна структур ієрархічного типу на адаптивні; Інкорпорування органічних структур в існуючу ієрархічну; Створення конгломератів тощо.

Увага необхідно звернути на інтегрування різних форм органічних структур всередину ієрархічної структури. Воно може проходити шляхом створення венчурних, інноваційних відділів, експертних та проектних груп. Такі початкові перетворення можуть стати як першим кроком до подальшої реорганізації, так і єдиним необхідних перетворень, проведення якого забезпечить ефективну діяльність компанії.

За умови обрання цього шляху необхідно враховувати, що введення різних проектних груп не повинно занадто ускладнювати структуру.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Сутність організаційної структури управління підприємством