Співвідношення філософії науки і історії науки

Проблема співвідношення філософії науки та її історії займала і продовжує займати значне місце на сторінках західної літератури з методології науки. Серед безлічі існуючих думок заслуговують інтересу концепції П. Дюгема, Маркса Вартофского – видного представника сучасної американської філософії і Імре Лакатоса.

Важливим внеском П. Дюгема в епістемологію є переоцінка відносин між філософією науки та її історією. Своєю книгою “Фізична теорія” Дюгем вводить новий спосіб розгляду історії науки. До нього історія науки була для філософії науки не більше ніж джерелом прикладів, за винятком, можливо, У. Уевелл. Починаючи з Дюгема, вона стає нарівні з епістемологією та методологією такою частиною філософського аналізу науки, яку жоден філософ науки не може ігнорувати без ризику підмінити реальну науку наукою фіктивною.

Філософія науки Дюгема служить ключем до логіки його історичного дослідження. Одиницею методологічного аналізу є для нього насамперед теорія, основну мету якої він бачив в економному і стислому описі великого числа експериментальних законів. Розуміється таким чином теорія виступає як інструмент класифікації експериментальних даних. Цією трактуванням теорії Дюгем фактично заклав підхід, що став головним засобом логічного позитивізму в його спробі протиставити науку метафізиці і викинути останню за борт науки. Як відомо, основні теоретики Віденського гуртка М. Шлік і Р. Карнап використовували для цього теза Дюгема про те, що предметом фізичної науки можуть бути лише спостережувані величини і що, в кінцевому рахунку, будь-яку природну науку можна звести до протокольного пропозиціям, точніше до протокольним висловлювань фізичного мови спостереження.

Свій підхід до фізичної теорії Дюгем намагався обгрунтувати, спираючись на історію фізики. При цьому в свою концепцію теорії як опису він вносив істотні зміни. Дюгем відмовлявся трактувати опис як індуктивне узагальнення спостережуваних даних. Він вважав, що спостережувані події дані досліднику безпосередньо, а через призму теоретичних понять. А тому фізичний факт завжди “навантажений” теоретичним змістом, повідомлюваним йому теоретичної системою в цілому.

Ці методологічні принципи Дюгем поклав в основу своєї історико-наукової критики індуктівізм Ньютона і Ампера. Методологію Ньютона традиційно прийнято вважати класичним прикладом індуктівізм. Дюгем ж зумів переконливо показати, що закон всесвітнього тяжіння, до якого зазвичай апелювали індуктівісти, не є індуктивним узагальненням емпірично встановлених законів Кеплера.

Критика індуктівізм Дюгема тісно пов’язана з іншим його тезою, що отримав згодом найменування “теза Дюгема – Куайна”, згідно з яким верифікації і фальсифікації підлягають не окремі теоретичні положення, а теорії в цілому. Важливим наслідком такого розуміння співвідношення теорії і досвіду стала переоцінка Дюгема ролі вирішальних експериментів в історії науки.

Своєю критикою індуктівізм вчений фальсифікував одну з найбільш впливових програм в історії фізики і значною мірою сприяв нового розуміння самого предмета історії науки. У світлі його критики численні експерименти, що увійшли до курси з історії фізики і стали розхожими прикладами в навчальних посібниках, отримали кваліфікацію фіктивних і навіть просто абсурдних експериментів. Блискучий приклад такого фіктивного експерименту представляє експеримент, придуманий Ампером для доказу, що електродинамічні дії обернено пропорційні квадрату відстані, але не здійснений ним.

Такий фіктивний експеримент є наслідком помилкового методологічного свідомості – індуктівізм, понятого як універсальний принцип розвитку фізики. З цього приводу Дюгем пише: “Вимушений послатися на принцип, насправді не виведений з фактів, що не представляє зовсім результату індукції, і не бажаючи разом з тим видавати цей принцип… за постулат, фізик придумує експеримент, який міг би привести до необхідного принципом, якби його вдалося виконати і він вдався б. Посилатися на такий фіктивний експеримент значить замість досвіду виробленого підставити досвід, який повинен бути проведений, тобто підтверджувати принцип не за допомогою реальних фактів, а за допомогою таких фактів, здійснення яких тільки передбачається. Нездійснений експеримент, експеримент, який не може бути здійснений з повною точністю, абсолютно нездійсненний експеримент – всі ці види далеко ще не вичерпують всіх різних форм, які приймає фіктивний експеримент у творах фізиків, охочих слідувати виключно індуктивному методу “1.

Правда, сучасні дослідники творчості Дюгема відзначають, що аргументи, висунуті французьким фізиком-теоретиком проти індуктівізм, не зовсім узгоджуються з його трактуванням теорії як опису. У нього є дві ідеї фізичної теорії: одна виражена експліцитно, інша – імпліцитно, чітке усвідомлення яких прийшло з часом. Перша пов’язана з описом, який є найцінніше в теорії, друга – з поясненням, що мають в цілому для теорії негативний зміст. Зв’язок між ними проглядається, хоча і вкрай слабка, в тому, що прогрес експериментальної фізики зводиться до того, що її описова частина майже повністю входить у нову теорію, передаючи їй у спадок все, що було в старій теорії хорошого і цінного, між тим як її пояснювальна частина відкидається, поступаючись місцем новому поясненню. “Ця безперервність традиції затьмарюється в очах поверхневого спостерігача невпинним крахом пояснень, що зароджуються лише для того, щоб загинути” 1, – пише Дюгем. Завдяки саме описової своїй частині розвиток науки набуває кумулятивний характер.

Особливе місце в історико-наукової концепції Дюгема займає конвенціоналізму, для обгрунтування якого французький вчений залучає аргументи з філософії та історії науки. Він, зокрема, услід за А. Осіандера – автором передмови до головної праці Н. Коперника “Про обертання небесних сфер” – вважає, що немає необхідності в тому, щоб гіпотези були істинними або навіть ймовірними. Досить того, щоб вони знаходилися в злагоді з обчисленнями, що випливають із спостережень. Ця конвенціоналістская позиція була причиною серйозних спотворень в інтерпретації Дюгема важливих етапів історії науки.

Так, виходячи з інструменталістской методології, він визнавав у своїй роботі “Система світу” законність засудження інквізицією Галілея. Всупереч Копернику, Кеплеру, Галілею, які вважали, що їх теорії розкривають справжню природу речей, Дюгем слідом за А. Осіандера стверджував, що гіпотези фізики є лише математичним мистецтвом, призначеним “врятувати явища”. Позицію святої інквізиції він вважав правильною і далекоглядною, засуджуючи при цьому Кеплера і Галілея за те, що вони неправильно зрозуміли значення експериментального методу. Істина була на боці Осіандера і папи Римського Урбана VIII, а не на боці Кеплера і Галілея. Ця позиція Дюгема служить хорошою ілюстрацією до того, що історико-наукові реконструкції в чому визначаються методологічними та світоглядними установками істориків.

Що стосується концепції М. Вартофского, то вона примітна насамперед тим, що в ній відстоюється визначальна евристична роль метафізики в науці, а саме: вона історично була і продовжує бути евристичним засобом для наукового дослідження та побудови теорій. По відношенню до науки, за словами Вартофского, “метафізика являє собою загальний метод критичного і систематичного формування альтернативних концептуальних структур, тільки в рамках яких можливе теоретичне пізнання” 1. Іншими словами, по відношенню до концептуальних моделям науки метафізика виступає базисної теорією, евристикою, яка керує побудовою теорій.

Іншою характерною рисою розглянутої тут концепції є те, що всю епістемологічних проблематику Вартофскій пронизує історизмом, формуючи на його основі деяку теоретичну систему, іменовану автором історичної епістемологією. Завдання останньої – пояснити, як ми отримуємо знання з урахуванням того, що способи пізнання змінюються зі змінами форм соціальної та технологічної практики.

Обстоюють Вартофскім історизм – це не тільки вихідна точка, а й ядро ​​пропонованого їм вирішення проблеми співвідношення філософії науки та історії науки. Коль скоро наукова діяльність спрямована на пошук істини, яка повинна бути зрозуміла в контексті її історичного розвитку, то з філософської точки зору як більш широкого контексту для її характеристики виступає історична епістемологія. Перш ніж сформулювати свою позицію з питання про взаємозв’язок історії науки і філософії науки, Вартофскій аналізує сучасні дискусії з даної проблеме2. У підсумку він виділяє п’ять основних типів відносин між цими дисциплінами, що мали місце в історії:

1. Узгоджені зовнішні відносини;

2. Неузгоджені зовнішні відносини;

3. Узгоджені внутрішні відносини (класична стадія);

4. Неузгоджені внутрішні відносини;

5. Узгоджені внутрішні відносини (друга стадія).

У першому типі узгоджені зовнішні відносини між філософією та історією науки можливі тому, що обидві дисципліни мають спільний предмет – науку, відмінність між ними є просто “розподіл праці”. Філософія пов’язана з філософськими аспектами науки (тобто логічними, епістемологічними, метафізичними), у той час як історія має справу з історичними аспектами – “хто зробив, що, коли і з ким?”. З такої точки зору історія та філософія науки пов’язані один з одним зовнішнім чином і поділ їх сфер узгоджено. Вартофскій вважає дану точку зору філософської фікцією, така позиція ніколи не існувала.

Другий тип характеризується тим, що одна із сторін або обидві прагнуть до виключення. Зовні спір між ними виглядає як суперечка між альтернативними філософіями науки, який виник під впливом історичних міркувань, або ж це спір між двома теоріями історії науки, що виник під впливом філософських міркувань. Але в тому і в іншому випадку в основі суперечки лежить невірне тлумачення ними загального предмета – науки. Така позиція була характерна для неопозитивистской філософії науки, що заперечувала історичний контекст і спиралася в своєму розумінні науки на поділ контексту відкриття і контексту обгрунтування. Це розділення було обумовлено тим, що в основі неопозитивистской філософії науки, іменованої Вартофскім раціонально-реконструктивістський, лежала онтологія науки, згідно з якою наука є синхронний тимчасової зріз масиву знання на деякій даній стадії, тобто це була онтологія внеисторического, синхронного масиву наявного наукового знання. У світлі такої онтології повністю виключається питання про генезис, історію цього масиву знань. Стало бути, дихотомія контекст обгрунтування – контекст відкриття вирішується на користь першого. Історик науки само, який працює в контексті відкриття, має справу із зовсім іншою онтологією науки: в ній події в їх послідовності та взаємозв’язку утворюють діахронному зміст.

Третій тип відносин якісно відрізняється від інших тим, що тут взаємодія філософії та історії науки таке, що кожна з даних дисциплін (принаймні, частково) визначає іншу або задає її суттєві характеристики. Цей тип відносин склався вже в класичну епоху, коли внутрішні відносини між історією і філософією науки були істотними, оскільки вони конституювали одну об’єднану дисципліну. Фактично ця стадія і є класичною саме тому, що в ній ще не виникли історичні та філософські розділи. На цій стадії сама історія науки будувалася як філософська і нормативна історія. Зразком тут виступає тенденційна історія науки Гегеля, яка розглядалася як спочатку філософська, як засіб для розробки Ідеї. Крім того, до прихильників цього типу відносин Вартофскій зараховує всіх тих, хто шукав в історії прояви загального, незалежно від того, чи була ця Ідея ідеєю розуму, як у Поппера та Лакатоса, або ідеєю елімінатівного позитивізму, для якого історія науки була історією подолання та елімінації догми і метафізики, або ідеєю “економії мислення”, як у Е. Маха, або формою редукції всіх явищ до раціональної формі всеосяжного принципу тотожності, наприклад Е. Мейерсона, або инвариантностью А. Пуанкаре.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Співвідношення філософії науки і історії науки