Системний підхід у педагогіці

Системний підхід у педагогіці потребує педагогіці як в цілісній системі, тобто в сукупності структурованих взаємозалежних частин.

Він відрізняється надійністю і сучасним підходом в порівнянні з традиційним предметним. Він приходить на зміну функціонального і аналітичного підходам, в яких частини цілого розглядалися окремими або самостійними компонентами.

Будь-системний підхід у педагогіці може бути визначений основними принципами:

    Цілісністю; Структурою; Різноманітністю; Конфігурацією; Системністю.

Принцип системності в педагогіці – це об’єднуючий всі інші принципи, а кожен об’єкт має ознаки системи.

Сучасна концепція педагогічного системного підходу у вихованні – це сильно відрізняється від концепції минулих століть, але із закладеною в цей час основою.

Принцип цілісності характеризується єдністю окремих елементів і підпорядкуванням загальним принципам, завданням і цілям.

Ієрархічність – це сукупність всіх елементів системи. Кожен з них володіє певним значенням, підпорядковується іншим елементам або підпорядковує певні складові компоненти даної системи.

Структуризація – об’єднання різних елементів в підсистеми за відповідними ознаками. Будь-яка з підсистем зв’язується з іншими.

Множинність – це використання різних моделей для опису конкретних елементів системи в цілому.

Елементи педагогіки в рамках системного підходу

Якщо розглядати педагогіку як системи, то слід звернути увагу на елементи, які спрямовані на формування педагогіки як наукової дисципліни.

Основні компоненти педагогіки – це навчання і виховання, пов’язані з іншими складовими.

Виховання і навчання – це не просто елементи, а напрямки педагогіки для орієнтування всіх її компонентів. Виховання включає в себе елементи:

    Передача накопиченого досвіду; Вплив колективу і вчителів; Формування світогляду; Адаптація особистості в суспільстві.

Навчання включає в себе безліч різних компонентів, що створюють певну цілісну систему.

Синтез і аналіз

При вивченні педагогіки з позиції системного підходу передбачається використання двох базових методів: аналізу і синтезу.

Синтез – це поділ об’єкта на складові компоненти для їх вивчення окремими блоками.

Аналіз – порівняння елементів і їх об’єднання в єдину систему, використовуючи ідентичні ознаки.

Системний підхід у педагогіці здатний допомогти у визначенні та ретельному вивченні кожної частини системи в окремо, аналізі, зіставленні елементів з іншими, об’єднуючи їх в цілісну структуру. Даний процес сприяє у виявленні подібності та відмінності елементів, що пов’язують характеристики і протиріччя, пріоритетність елементів, динаміку розвитку для певного елемента або системи в цілому.

В рамках системного підходу розглядається побудова функціональних і структурних моделей, що дозволяють виробляти вивчення процесів і об’єктів в якості цілісної системи і отримання знання про закономірності їх організації і функціонування.

Системний підхід у педагогіці передбачений в категоріях:

    Педагогічна система; Педагогічний процес; Система засобів, методів і форм; Модель системи; Система виховання; Дидактична система; Система управління освітою.

Цілісний підхід у педагогіці розглядається як розвиток системного. Він передбачає при вивченні приділити особливу увагу педагогічного процесу в якості цілісної системи, що має певну структуру, де кожен елемент виконує свою функцію для вирішення завдань, а рух елемента підпорядковане закономірності руху цілого. Саме цей підхід вказує на нерозривність навчання і виховання, тобто навчання і розвиток особистості відбувається неподільне.

А. С. Макаренко говорив про неможливість формування особистості по частинах. Тому цілісність підходу є обов’язковою необхідністю, так як його ідея виражена в тому, що властивості цілого не є породженням властивостей його елементів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Системний підхід у педагогіці