Сировинна база. Металеві руди

Основна сировина у виробництві металів – металеві руди. За винятком невеликого числа самородні металів (платина, золото, срібло) метали зустрічаються у вигляді сполук – оксидів і солей. Останнім часом широке застосування знайшли вторинні сировинні ресурси, до яких відносяться відходи виробництв, лом.

Металеві руди класифікуються за такими ознаками.

1. За якістю та кількістю металу руди ділять на:

Nромишленние,
неnромишленние.
2. За кількістю містяться в руді металів їх ділять на:

Монометалічні (прості),
поліметалічні (комплексні).
3. За змістом металу руди підрозділяють на багаті, середні і бідні. Руди кольорових металів, як правило, відносяться до дуже бідним, проте супутні основному металу інші елементи в них по цінності можуть значно перевершувати основний компонент руди.

4. За формою знаходження металу руди діляться:

На самородні, що містять метали у вільному стані;
окислені, в яких метали присутні у формі різних кисневих сполук (оксидів МеmОn, гідроксидів Ме (ОН) n, солей многоосновних кисневих кислот МеМеnОn, МеmЕОn);
сульфідні, що містять сульфіди (MeS) і полісульфіди (MeSn) металів;
галогенідні, в яких містяться солі галогенводородних кислот (МеГn).
Використання металів залежить не тільки від їх специфічних властивостей, а й від розвіданих запасів та доступності руд, а отже, можливості промислового виділення металів з їхніх сполук в рудах. У земній корі вміст металів вельми нерівномірно. Найбільш поширені елементи, що мають непарні і малі номера в періодичній таблиці (додаток 1).

Доступність металевих руд як сировини для виробництва металів залежить від їх складу, географічного положення регіону їх знаходження та розподілу в земній корі.

Руди або утворюють у землі природні скупчення (родовища), або містяться в дуже невеликих концентраціях у вигляді ізоморфних домішок в основних мінералах (розпорошені метали).

Родовищем металів називається скупчення металевих руд, придатний для їх промислового використання. Природно, що концентрація металів в родовищах значно вище їх середньої концентрації в земній корі. Багатство родовища оцінюють його металоносні.

Для металевих руд розрізняють також:

Запаси, тобто виявлення кількості руди, для яких відомі метод і вартість витягу з них металу,
потенційні ресурси, тобто кількості руди, розташування і метод видобутку яких невідомий.
Основну масу металів витягують з руд, що містяться в земній корі (літосфері). Потенційним джерелом металів можна вважати і води Світового океану, що містять до 3,5% розчинених солей, а також поклади металлсодержащих конкрецій на дні океану.

У зв’язку з виснаженням родовищ в якості сировини розглядається брухт чорних і кольорових металів, скрап. У розвинених країнах переробка брухту і повторне використання міді становить 60%, олова та алюмінію – 45%, цинку – 21%. Переробка брухту металів є економічно більш вигідною, ніж виробництво з первинного мінеральної сировини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Сировинна база. Металеві руди