Символічні образи. Ідея цінності почуття кохання; усвідомлення скороминущості щастя. Особливості композиції. Творчість В. Винниченка в загальноєвропейському контексті. В. Винниченко – художник – СИМВОЛІЗМ В УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ В. ВИННИЧЕНКА, П. ТИЧИНИ

Мета: охарактеризувати символічні образи новели; висловити власні судження про миттєве і вічне, про сенс життя; розвивати навички зв’язного мовлення; визначити місце митця в загальноєвропейському контексті; ознайомити учнів із доробком Винниченка-художника; виховувати потяг до прекрасного, вміння бачити його і бажання творити.

Теорія літератури: повторення понять “імпресіонізм”, “новела”; символ, художній образ.

Обладнання: текст новели.

Тип уроку: комбінований.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Слово вчителя. На початку XX століття актуальним об’єктом дослідження в літературі стає неповторна особистість зі складним внутрішнім світом. А імпресіоністичне світобачення відкривало нові можливості для передачі внутрішнього, духовного та психологічного світу людини. Імпресіонізм як художнє явище зацікавив Володимира Винниченка можливістю по-новому глянути на статус людини у світі, в чому ми переконалися, ознайомившись із змістом новели “Момент”. А ще цей твір – про цінність почуття кохання, про усвідомлення скороминущості щастя. Про це та про особливості композиції новели “Момент” і поговоримо сьогодні на уроці.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Бліцтурнір

□ Підзаголовок новели “Момент”… (“Із розповідей тюремного Шехерезади”).

□ Народна мудрість стверджує, що очі – дзеркало душі. Винниченко ж говорить, що дзеркало душі це -… (Сміх).

□ “Був чоловік поважний і випускати з себе слів без потреби не любив”. Так охарактеризовано… (Семена Пустуна).

□ У творі в нерозривну єдність сплетені мотиви… (Життя і смерті)

□ “Момент” за жанром… (Психологічна новела).

□ Муся попрохала оповідача, якщо її вб’ють, написати, що вона померла так,… (“Як вмирають ті, що люблять життя”).

□ Твір написаний у… (1910 році).

□ “Прекрасним витвором” словесного мистецтва новелу назвав… (Євген Чикаленко).

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя

Новела “Момент” перегукується зі словами Франца Кафки: “Кожний, хто спроможний пізнати красу, ніколи не зістариться”. Мабуть, це висловлювання стосується в першу чергу героїв твору, бо їм вдалося повною мірою осягнути красу взаємного всеохоплюючого кохання, спогад про яке вони пронесуть через усе життя і який зігріватиме їхні душі, примушуватиме швидше битися серце і щастям та молодістю наповнюватиме зір.

2. Бесіда з учнями

Ø Чи тільки спільна небезпека штовхнула молодих людей в обійми один одного? (Звичайно, ні. Повинна була виникнути і взаємна симпатія.)

Ø Чим же молоді люди могли сподобатися одне одному? Що в кожному з них було незвичайне, особливе? (Панна звертала на себе увагу красою і жіночністю. Юнак – рішучістю, упевненістю, вірою в майбутнє).

3. Робота над збагаченням словника учнів. Робота за варіантами

I варіант

Дати відповіді на питання: “Що таке, на ваш погляд, краса? Що ви розумієте під поняттям “ідеал краси”? Дібрати синоніми до слова “краса”.

Довідка

Краса – характеристика персони, місця, об’єкта чи ідеї, що приносить відчуття приємності, яка відповідає задоволенню.

Ідеал краси – це взірець, яким захоплюються (чи обожнюють) в залежності від особливостей сприймання краси в конкретній культурі.

II варіант

Жіночність – етична категорія, що означає сукупність особистісних, естетичних та соціально-психологічних якостей, які об’єктивно притаманні жінці або очікуються від неї. Складіть тематичний словниковий диктант “якості, які визначають жіночність”.

(Орієнтовний зміст словникового диктанту. Емоційність, ніжність, вразливість, щирість, відвертість у прояві почуттів, краса, привабливість, шарм).

III варіант

При першому погляді на Мусю юнак сприйняв її як “панну”? Як ви розумієте значення цього слова? чи вважаєте ви, що вона дійсно була схожа на панну?

Довідка

(Одне із тлумачень слова панна: ніжна, тендітна, гарно вбрана дівчина. Саме такою вона і постала перед юнаком, незважаючи на те, що зустрілися вони в зовсім неромантичному місці – у повітці, тобто сараї).

IV варіант

Що таке кохання? чому всі його прагнуть, у чому його цінність? Чи буває кохання з першого погляду?

Довідка

Кохання – це почуття глибокої сердечної прихильності до особи іншої статі. Особа, що викликає таке почуття; кохана людина.

4. Дослідницько-пошукова робота з елементами оцінки

Ø Де і за яких обставин відбулася зустріч Панни і оповідача?

Ø Хто такий Семен Пустун? чому він не допоміг героям перейти через кордон?

Ø Як ліс зустрів Панну і оповідача? Зачитайте цей епізод.

Ø На які роздуми наштовхує оповідача спостереження над життям мешканців лісу? (Герой говорить, що світ природи “чистий…, не скалічений цими моралями людей, не заслинений лицемір’ям похоті, сильний, одвертий, простий”., тобто протиставляє досконалий світ природи і дисгармонійний світ людей із його лицемірною мораллю)

Ø Як ви вважаєте, чи може людське суспільство відмовитися від законів, що регулюють поведінку людей у колі собі подібних – норм моралі? Обмін думками.

Ø Які рядки новели підтверджують, що юнак – типовий представник світу людей, що він є носієм моралі суспільства? (Персонаж говорить: “…мені щоразу хотілося взяти її за руку… Але… і знов мені хотілось взяти її за руку… Але… мені жагуче хотілось взяти її руку, тільки одну руку в цьому рудому, шершавому рукаві… Але… ми ж всього кілька годин знайомі одне з одним”. Тричі повторене “але”, тому можемо зробити висновок, що “але” – це норми моралі, які беруть верх над бажаннями проявити свої почуття).

Ø Що ви можете сказати про почуття Панни і Шехерезади – це любов?

Ø Як би ви визначили авторську ідею твору? чи згодні ви з нею? (Природне завжди прекрасне).

Ø Хто чи що, на вашу думку, є втіленням краси у творі?

Ø Що таке символ? чи можна вважати образ Панни символічним? (Панна – символ вічної жіночності)

5. Повторення відомостей з теорії літератури

Символ (грецьк. Symbolon – умовний знак, натяк) – предметний або словесний знак, який опосередковано виражає сутність певного явища (хліб-сіль – символ гостинності в українців), має філософську смислову наповненість, тому не тотожний знакові. Символ тісно пов’язаний з наукою, міфом, вірою, поезією але не зводиться до них, тяжіє до певного узагальнення. Символ постає процесом активного перетворення внутрішнього на зовнішнє і – навпаки, відмінністю внутрішнього і зовнішнього. Тому символ не збігається за своїм значенням з будь-яким тропом. Коли метафора, скажімо, виконує характеризаційну функцію, не відаючи семантичних обмежень, зосереджуючись в образній оболонці, то символ існує в безкінечно означальній ролі, тяжіючи до загальної ідеї, прагнучи розширення її змісту, а не повного визначення. Тому метафора зумовлюється власне художніми чинниками, на відміну від символу, що грунтується на позахудожніх, передовсім філософських потребах езотеричного знання.

Ø Які ще символічні образи наявні у творі? Розкрийте їх символіку. Відповідь оформіть у вигляді таблиці. Усно поясніть, з якою метою автор їх використовує.

Символічний образ

Тлумачення

Верба

Образ народу в українській міфології

Поле

Символ життя

Ліс

Символ ворожої стихії (у момент небезпеки) або свободи й кохання (у момент щастя)

Зелені мушки

Символ зла

Ворон

Віщун смерті

Кордон

Символ межі між життям і смертю

Ластівка

Співучасниця долі людини; символ відродження, добра, щастя

Оса

Підступність

Ø Що таке художній образ? Дослідіть, яку роль у канві твору відіграють образи-інтер’єри та образи-пейзажі?

Теорія літератури

Художній образ – особлива форма естетичного освоєння світу, створення художніми засобами узагальненої картини дійсності або переживань, утілених у формі конкретного явища. У літературі художній образ повинен “примусити” читача повірити в художню реальність, щоб краще зрозуміти творчий задум автора, і водночас допомогти йому отримати естетичну насолоду – через нього пізнається значення, думка, ідея. Художній образ має на меті подати об’єктивну картину змальовуваної дійсності у формі її суб’єктивно-емоційного сприйняття, тобто такою, якою її бачить і емоційно переживає автор. Художніми образами називають як окремі словесні уявлення, так звані “мікро-образи”, чи словесні образи (під якими найчастіше розуміють тропи та різноманітні синтаксичні фігури), так і більш значні смислові одиниці твору або його “макро-образи”, до яких відносять зображених у творі людей, тварин і т. д. (образи-персонажі, оповідачі, розповідачі), їхнє природне (образи-пейзажі) та речове (образи-інтер’єри) оточення. В особливу групу образів літературно-художнього твору виокремлюють так звані образи автора й читача. Художній образ наділений своєю логікою, він розвивається за своїми внутрішніми законами. Життєвий матеріал, що лежить в основі твору, веде за собою, і художник іноді приходить зовсім не до того результату, якого прагнув. (Словник літературознавчих термінів)

6. Робота в парах. Дослідити композицію новели. Композиція (сюжет)

Пролог. Розповідь ведеться від імені Шехерезади, який у в’язниці розповідає історію моменту любові.

Експозиція. Шехерезада їде із Семеном Пустуном до місця, де є можливість перейти кордон.

Зав’язка. Зустріч Шехерезади в повітці з панною.

Розвиток дії. У селі облава – панна просить у Шехерезади револьвера – Шехерезада й панна терміново тікають до кордону – дорога через поле, зближення – рух лісом, відчуття близькості – панна просить Шехерезаду в разі її смерті передати послання “Мусю вбито на кордоні. Вмерла так, як вмирають ті, що люблять життя”. Більше нічого…”

Кульмінація. Шехерезада й панна перебігають через кордон під кулями, страх.

Розв’язка. Розлука, панна цілує юнака і просить ніколи її не шукати, бо щастя “ось воно, мить”)

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Мозковий штурм

Чи згодні ви з твердженням автора, що щастя – скороминуще?

2. Виступ учня із випереджувальним завданням

Творчість В. Винниченка в загальноєвропейському контексті.

В. Винниченко – талановитий майстер слова. У його творчому доробку – понад 100 оповідань, п’єс, сценаріїв, статей, памфлетів, 14 закінчених романів. У своїх творах він підіймав важливі філософські питання – про сенс життя, щастя, чесність перед собою. У 20-х р. ХХ століття про письменника і його талановиті твори заговорили за кордоном. Німецькою перекладено такі п’єси, як “Брехня”, “Чорна Пантера і Білий Медвідь”, “Закон”, “Гріх”, з успіхом вони йдуть на сценах європейських країн. А п’єса “Чорна Пантера і Білий Медвідь” була навіть у 1922 році екранізована в Німеччині.

Письменник збагатив і розвинув кращі здобутки літератури української і став на засади принципово нової літературної тенденції. Таким чином йому вдалося подолати межі національного і здобути статус загальнолюдського.

3. Винниченко – художник

Малювати Винниченко почав ще з молодих років. Але в часи, коли він активно займався революційною боротьбою, було не до цього. Хоча і тоді, як згадував пізніше, “бавився” в малярство “з пристрастю до безрозсудства”. Починаючи з 1921 року й до останніх днів Винниченко серйозно віддається улюбленій справі. Поштовхом до малярства було багато причин, в тому числі і туга за Вітчизною, про що свідчать його українські пейзажі написані по пам’яті. Акварелі та олійні пейзажі, портрети, натюрморти й графічні композиції експонувалися свого часу у Франції, їх високо оцінили видатні мистецтвознавці, художники – сучасники Винниченка. М. Келлер відзначає, що його пейзажі, квіти, інтер’єри “пройняті світлом і неначе прозорі. його червоні та жовті тони мають безліч відтінків і заглиблюються та збагачуються контрастовими плямами рідких, темних тонів. Винниченко закоханий у фарби. Він бавиться ними, як дорогоцінним камінням…”

У картинах Винниченка передані важливі відтінки його душі. В імпресіоністичному стилі виконана його композиція “Вітер містраль”, яка нагадує українську стихію. Свіжим чистим мазком художник відтворив картини півдня – “Пляж на півдні”, “Затока в Пуелі”, “Сніговий пейзаж”. Французькі пейзажі митця дихають спокоєм, як на полотнах “Затока на морі” та “У листопаді над озером”.

Натюрморти Винниченка сповнені відвертої життєвої сили, яка передається завдяки інтенсивно насиченим кольорам. Наприклад, картина “Південні овочі” вражає потужною життєвою енергією, яка, здається, з полотна потрапляє прямо в душу глядача, наповнюючи її експресією та духовною силою. Винниченкове уміння писати натюрморти завжди відзначала критика.

У творчому доробку Винниченка-художника значне місце належить портретам, які він завжди створював на фоні пейзажу. Автопортрет, жіночі портрети, портрет дружини – глибокі в психологічному, людинознавчому плані.

Твори Винниченка експонувалися на виставках у галереях Парижа. Сенсаційною була його участь на виставці у Львові у грудні 1933 – січня 1934 років.

Довгий час картини В. Винниченка зберігалися в Нью-Йорку, і тільки у 2000 році за заповітом дружини митця, Розалії Винниченко, їх передали в Україну назавжди. Архів Колумбійського університету повернув 89 оригінальних робіт Винниченка-художника, виконаних олійними фарбами.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Перевіряю себе. У Винниченка одним із життєвих принципів був “чесність із собою”. Перевірте чесно свої знання з теми. Усно проаналізуйте твір за питаннями:

“Момент”

□ Підзаголовок.

□ Рік створення.

□ Напрям.

□ Течія.

□ Рід.

□ Жанр.

□ Тема.

□ Ідея.

□ Головна думка

□ Мотиви.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа “Мікрофон”

□ “Новим для мене було…”

□ “Твір примусив замислитися…”

□ “Я запитав би героїв…”

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити матеріал уроку.

2. Творче завдання. Твір-роздум. Спростуйте або згодьтеся із твердженням: “Життя – плинне, щастя – це мить, а мить – частина вічності” (за твором В. Винниченка “Момент”).
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Символічні образи. Ідея цінності почуття кохання; усвідомлення скороминущості щастя. Особливості композиції. Творчість В. Винниченка в загальноєвропейському контексті. В. Винниченко – художник – СИМВОЛІЗМ В УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ В. ВИННИЧЕНКА, П. ТИЧИНИ