Що потрібно знати про цілепокладання в педагогіці?

Як і будь-який вид людської діяльності, професійна педагогічна діяльність зумовлена ​​усвідомленням реалізованої мети. Пріоритетною, фундаментальної та універсальної компетенцією особистості сучасного глобального соціуму є вміння виконувати цілепокладання, давати прогнози на майбутнє, намітити план дій по досягненню поставлених цілей.

Категорії мети і визначення мети в педагогіці

Дидактичні цілі в педагогічній науці – це концентроване вираження інтересів суспільства і особистості; базовий фактор педагогічної системи; елемент прогнозування, проектування, здійснення і управління педагогічного процесу.

Педагогічне цілепокладання – це процес і результат визначення, формулювання, постановки цілей і завдань навчання, ініційований педагогом і приймаю учнями; серцевина освітнього процесу; ефективний методичний та дидактичний інструмент формування освітньо-виховного процесу, який визначає вибір форм, методів і способів педагогічного впливу.

Структура процесу цілепокладання

Структура системи цілепокладання містить 5 головних елементів:

    Постановка, формулювання цілей навчальної діяльності; Складання плану діяльності, спрямованої на досягнення цілей; Прогноз очікуваних результатів; Оцінка отриманих результатів; Коригування виявлених помилок і неточностей.

Цілепокладання в педагогіці – це відображення його об’єктивної та суб’єктивної сторін. Об’єктивна сторона характеризується об’єктивно існуючими викликами особистості і державі в яке постійно змінюється; об’єктивними вимогами до суті освіти і ступеня професійної підготовки фахівців, що відповідає новому рівню соціального розвитку.

Суб’єктивна сторона цілепокладання, як системоутворюючий фактор сучасної педагогіки, визначається діяльністю фахівців з постановки і формулювання цілей. Суб’єкти виховного процесу наділені свідомістю, мають особистісними якостями і компетенціями, що накладає певний відбиток на характер поставлених цілей.

Рівні реалізації цілепокладання

В освітній системі цілепокладання реалізується на наступних рівнях:

    Сучасний соціум і держава (федеральні закони, нормативно-правові акти, що регулюють педагогічну діяльність); Області України (програми і концепції регіонального розвитку); Освітня організація; Індивідуальна професійна діяльність окремого педагога.
Підходи до класифікації цілей в педагогіці

Відповідно до вимог держави, дидактичні цілі в якості прогнозованих результатів педагогічного впливу укладені в 3 групи завдань:

    Освітні; Виховні; Розвиваючі.

Відповідно до поширеної класифікації виділяють наступні типи цілей:

    Предметні; Особистісні; Метапредметні.

Всі перераховані цілі зафіксовані в освітніх стандартах.

Уточнення мети відбивається в постановці окремих завдань – так званих, ступенів, етапів на шляху до досягнення цілей. У структурі завдання закладені вимоги, спрямованість на виконання єдиної мети; дидактичні умови і засоби, що використовуються в процесі вирішення завдань. Цілі і завдання в сукупності формують цільовий компонент педагогічної системи, який замість з змістовним, процесуально-діяльнісних (технологічним), оцінним спрямований на формування єдності педагогічної системи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Що потрібно знати про цілепокладання в педагогіці?