Сфери суспільного життя

Різноманітні види людської діяльності реалізуються у різних сферах (або підсистемах) суспільного життя.

Економічна сфера пов’язана із задоволенням потреб людей і включає виробників, споживачів, власників, найманих працівників. Економічну сферу можна назвати по-іншому: виробнича. Виробництво потрібно для забезпечення людей різними благами для задоволення їх потреб.

Політична сфера пов’язана з виробленням стратегії суспільного розвитку. У неї включені держава, політичні партії, громадські організації. Політика – сфера боротьби за державну владу і за вироблення стратегії суспільного розвитку.

Соціальна сфера пов’язана зі структуруванням суспільства і включає групи людей, об’єднані за різними ознаками (власність, стать, вік, професія): класи, нації (тобто великі соціальні групи); бригада, сім’я (малі соціальні групи).

Духовна (культурна) охоплює різні форми і рівні суспільної свідомості, які утворюють духовну культуру, а також взаємовідносини між людьми, створення духовних благ (наука, мистецтво, релігія, філософія, мораль).

“У соціальній сфері ми розігруємо різні ролі, а в духовній ж кожен стає сам собою”.

Сфери суспільного життя пов’язані з певним видом діяльності. Діяльність – це специфічно людська форма активного ставлення до світу. Діяльність характеризується цілепокладанням, цілеспрямованим і усвідомленим перетворенням природного і соціального світу. До основних видів відносять матеріально-практичну, духовну, соціальну, управлінську діяльність.

Всі сфери суспільства між собою пов’язані і перебувають у взаємодії. Так, моральні цінності, як ядро духовної сфери, регулюють всі сфери життя, адже мораль носить всеосяжний характер. Політична та правова діяльність впливають на економіку і соціальну сферу, задаючи вектор суспільного розвитку і встановлюючи формальні нормативні рамки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Сфери суспільного життя