Розвиток бізнес-планування

Сутність бізнес-планування

Найбільш вживаним терміном в ринковій економіці на сьогоднішній день є “бізнес-план”, актуальність якого визначається тим, що всі серйозні управлінські рішення приймаються на основі тієї чи іншої форми бізнес-плану.

Під бізнес-планом розуміється план розвитку компанії, який необхідний для вдосконалення вже наявних сфер діяльності і освоєння нових, для створення нових форм і видів господарської діяльності. Бізнес-план є комплексним документом, що відображає найважливіші дані і аспекти, що дозволяють сформувати об’єктивне і цілісне уявлення про поточний і майбутнє становище підприємства.

Іншими словами, бізнес-план являє собою планову програму з оптимізації бізнесу.

Бізнес-планування дозволяє вирішувати такі актуальні проблеми:

    Визначати ступінь життєздатності та стійкості компанії в майбутньому, знижувати ризики підприємницької діяльності; Конкретизувати перспективи бізнесу за допомогою якісних і кількісних показників; Привертати увагу і інтерес, забезпечувати підтримку з боку інвесторів компанії; Допомагати отримувати досвід в плануванні, розвивати перспективний погляд на підприємство і його робоче середовище.

Бізнес-план відрізняється від традиційного плану компанії тим, що він враховує як внутрішні цілі організації, так і зовнішні цілі зацікавлених осіб.

Бізнес-план є найважливішим кроком по розвитку нових напрямків бізнесу.

Стандартів на розробку бізнес-планів не існує, оскільки в кожному бізнесі різні цілі і безліч варіацій середовища. Бізнес-план дозволяє видобуватимуться наступних цілей:

    Виявляти мети бізнесу; Сприяти виробленню стратегії для досягнення мети організації; Створювати систему вимірювання результатів господарської діяльності; Надавати інструментарій управління бізнесом; Надавати кошти оцінки слабких і сильних сторін підприємства, а також виявляти альтернативні стратегії.
Методи бізнес-планування

Бізнес-планування в організаціях здійснюється за допомогою оцінки фінансового становища, а також фінансового аналізу. Дані оцінки проводяться для аналітичного вивчення розвитку ситуації, і в подальшому для вироблення оптимального управлінського рішення, відповідного конкретних умов.

Бізнес-планування проводиться в кілька етапів:

    Розробка ключових цілей розвитку компанії; Визначення конкретних цілей на даний часовий період; Виявлення шляхів і засобів досягнення поставлених цілей; Здійснення контролю за реалізацією цілей за допомогою зіставлення фактичних і планових показників.

Методи бізнес-планування – це найважливіший інструмент розробників. У сучасній теорії і практиці присутній багатий інструментарій, що дозволяє вирішувати безліч різних питань.

Деяка частина методів бізнес-планування заснована на економіко-математичних моделях, інші ж мають слабке опис. Всі методи можуть використовуватися як окремо, так і в комплексі.

Основними методами планування є:

Балансовий метод, для якого характерно встановлення вартісних та матеріально-речових пропорцій в показниках. Як правило даний метод застосовується в якості врівноважують таблиць, які містять дані про наявність і джерела утворення ресурсів і відповідних потребах в них. Він призначений для перевірки обгрунтованості розрахунків, взаємозв’язку показників і розділів на різних стадіях планування.

Дослідно-статистичний метод орієнтований на фактичні результати, досягнуті в минулому, при екстраполяції яких можна визначити план необхідного показника.

Нормативний метод базується на застосуванні норм і нормативів витрат різних ресурсів для обчислення змінних величин. Даний метод широко застосовується при обгрунтуванні кількісної міри певних завдань.

Економіко-математичні моделі і методи, суть яких полягає в тому, що з їх допомогою можна з меншими тимчасовими і фінансовими витратами знайти кількісне вираження взаємозв’язків складних соціально-економічних, технологічних та інших процесів, опосередкованих в показниках.

Застосування програмно-цільового методу в бізнес-плануванні пов’язане з рішенням великих проблем у розвитку на різних управлінських рівнях і полягає у формуванні кінцевих цілей розвитку і програм по їх досягненню.

Експертний метод базується на застосуванні інтуїтивного і логічного аналізу як прямих, так і непрямих асоціацій і аналогій, для нього характерно залучення експертів у відповідній області.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Розвиток бізнес-планування