Рентабельність активів (ROA)

Що таке рентабельність активів підприємства

Рентабельність активів (Return on Assets, ROA) – відносний показник ефективності діяльності підприємства, використовується при аналізі фінансової звітності, для оцінки прибутковості і прибутковості організації.

Рентабельність активів – фінансовий коефіцієнт, що характеризує віддачу від використання всіх активів організації, ефективність використання майна, що дозволяє оцінити якість роботи фінансових менеджерів. Тобто, показує, скільки чистого прибутку в розрахунку на грошові одиниці приносить кожна одиниця активів, що є в розпорядженні компанії. Іншими словами: скільки прибутку припадає на кожну грошову одиницю, вкладену в майно організації.

Коефіцієнт рентабельності становить інтерес: для інвесторів, кредиторів, керівників і постачальників. За допомогою коефіцієнта ROA можна проаналізувати здатність організації генерувати прибуток без урахування структури його капіталу. Return on Assets пов’язаний з такими категоріями як фінансова надійність підприємства, платоспроможність, кредитоспроможність, інвестиційна привабливість, конкурентоспроможність.

Як розраховується коефіцієнт ROA

Рентабельність активів визначається як частка від ділення чистого прибутку (або збитків), отриманої за період, на загальну величину активів організації за період.

ROA = ((чистий прибуток + відсоткові платежі) * (1 – податкова ставка)) / активи підприємства * 100%.

Як видно з формули, відображається вся прибуток підприємства до виплати відсотків по кредиту. А потім до суми чистого прибутку додається сума забраних відсотків з урахуванням податку. Платежі за користування позиковими засобами відносяться до валових витрат, а дохід інвесторів виплачується з прибутку після вирахування всіх процентних платежів.

Такі особливості розрахунку пов’язані з тим, що при формуванні активів використовуються два фінансових джерела – власні кошти і позикові. Отже, при формуванні активів немає різниці, який рубль прийшов в складі позикових коштів, а який – був внесений власником підприємства. Суть показника рентабельності полягає в розумінні, наскільки ефективно була використана кожна одиниця залучених коштів. З цієї причини треба виключити з чистого прибутку величину процентних платежів, сплачених до податку на прибуток.

Значення показника ROA

На відміну від показника “рентабельність власного капіталу”, Return on Assets враховує всі активи організації, а не тільки власні кошти. Активи компанії, які використовуються для фінансування операційної діяльності, складаються з боргових зобов’язань і капіталу.

Чим вище значення коефіцієнта ROA, тим вище результативність підприємства в створенні прибутку за допомогою активів. Це означає, що компанія генерує більше доходу при меншому рівні інвестицій.

Наприклад, компанія А в своєму розпорядженні активи вартістю 50 млн у. о. Її чистий дохід становить 10 млн у. о. Разом, віддача на активи складе 20%.

У компанію В інвестували 100 млн у. о., заробіток той же – 10 млн у. о. Значить, ROA компанії У складе 10%.

Разом, компанія А ефективніше конвертує інвестиції в прибуток. Адже головне завдання менеджменту – раціональний розподіл ресурсів. Будь-яке підприємство може отримати прибуток при наявності інвестицій, але треба вміти видавати максимальний результат при мінімальних вихідних даних (при невеликих вкладеннях).

Рентабельність чистих активів (RONA)

Рентабельність чистих активів (Return on net assets, RONA) – це коефіцієнт, що показує раціональність управління структурою капіталу, здатність організації до нарощування капіталу через віддачу кожної вкладеної власниками грошової одиниці.

Власники компанії зацікавлені в збільшенні показника рентабельності чистих активів, так як чистий прибуток, що припадає на одиницю вкладів власників, показує загальну прибутковість бізнесу, як об’єкта інвестування, а також рівень виплати дивідендів і впливає на зростання котирувань акцій на біржі.

Рентабельність чистих активів розраховується як відношення чистого операційного прибутку після виплати податків до середньорічної величини необоротних активів і чистого оборотного капіталу плюс основні фонди.

RONA = (Чистий прибуток / Середній за період власний і позиковий капітал) * 100%

Розрахунок показника RONA аналогічний розрахунку ROA, але на відміну від другого коефіцієнта, RONA не враховує пов’язаних з ними зобов’язань компанії (капітальні витрати). Зате даний показник розглядає активи, які компанія використовує для досягнення своїх результатів, також RONA нагадує менеджерам, що існують витрати на придбання та утримання активів.

У розрахунок береться чистий операційний прибуток після оподаткування (NOPAT). Завдяки включенню в показник прибутку виплати відсотків кредиторам компанії після оподаткування усувається недолік, який допускає непослідовне порівняння прибутку після сплати відсотків з базою сукупних активів.

Проте, навіть цей варіант RONA кілька суперечливий, що ставить під сумнів його використання в якості інструменту для оцінки стратегій та ефективності компанії в цілому.

Перший недолік: показник відображає бухгалтерський прибуток, а не грошовий потік. Оскільки вартість стратегії або підприємства залежить від суми, тимчасового фактора і ризиків майбутніх грошових потоків, застосування RONA може надати помилкову інформацію, яка буде використана при прийнятті ділових рішень. Отже, можливо спотворення процесу прийняття рішень, заснованих на даному показнику.

Другий недолік: використання RONA в якості основи для оцінки результатів діяльності і бонусної винагороди менеджменту може привести до прийняття рішень, несумісних з інтересами акціонерів. Зокрема, якщо керівники підрозділів намагаються максимізувати прибутковість чистих активів своїх підрозділів, це може привести до того, що високорентабельні підрозділи відмовляться від проектів, перспективних з точки зору компанії в цілому.

Що таке чисті активи?

Чисті активи – це величина, яка визначається як різниця між сумою активів компанії, що приймаються до розрахунку, і сумою її пасивів, що приймаються до розрахунку. Іншими словами, чисті активи – це вартість оборотних і необоротних активів, забезпечених власними коштами організації. Чисті активи – це вартість майна організації, яке вільне від боргових зобов’язань.

Показник чистих активів вказує на фінансову стійкість підприємства, на забезпеченість власними коштами. Варто враховувати, що вартість чистих активів може штучно роздуватися, щоб залучити інвесторів і повертатися до реальних обсягів тоді, коли прийде час виплати дивідендів вкладникам.

Фактори, що змінюють динаміку RONA

Якщо показник рентабельності чистих активів збільшився, що є позитивною тенденцією, значить, на це вплинули наступні фактори:

    1) рентабельність продажів збільшилася, 2) оборотність чистих активів збільшилася.

Рентабельність сумарних активів (ROTA)

Рентабельність сумарних активів (ROTA, Return on Total Assets) – це показник, що відображає ефективність використання довгострокових активів підприємства для отримання прибутку. Цей коефіцієнт відображає загальну прибутковість сукупних активів (наскільки економічно вигідні), а також характеризує здатність керівництва компанії ефективно використовувати ці активи.

Коефіцієнт ROTA обчислюється як відношення операційного прибутку підприємства (EBIT) до середньої величини активів, з вирахуванням податків і відсотків за позиками.

ROTA = EBIT / Total Assets

EBIT – прибуток за вирахуванням податків та відсотків (операційний прибуток).

Total Assets – сукупні активи – майно і грошові кошти компанії (нерухомість, обладнання, матеріальні запаси, банківські вклади, цінні папери, патенти, авторські права, інша власність).

ROTA відрізняється від коефіцієнта ROA тим, що при обчисленні ROTA використовується операційна, а не чистий прибуток. Тобто, даний показник дозволяє оцінити, як підприємство використовує свої активи перед виплатою за зобов’язаннями. ROTA вимірює операційну ефективність компанії.

Контрольний рівень інвестицій в активи – 2-5% принесеного прибутку.

Як розрахувати коефіцієнт ROTA

Для проведення розрахунків використовується середньорічна величина активів компанії. Щоб розрахувати (або спрогнозувати) ROTA, потрібно:

    1) Обчислити виручку компанії. 2) З виручки відняти собівартість продукції, комерційні та управлінські витрати, отримавши в результаті прибуток від реалізації. 3) До прибутку від реалізації додати операційні та неторгові доходи і відняти відсотки по кредитах, операційні і позареалізаційні витрати, отримавши прибуток до оподаткування. 4) Прибуток до оподаткування розділити на валюту балансу (суму активів) і помножити на 100. Результатом даної операції і стане коефіцієнт ROTA.

Користь показника рентабельності сумарних активів

1) Стимулює керівництво збільшувати виручку, знижувати собівартість і невиробничі витрати, зменшувати розмір невиробничих активів, знижувати дебіторську і кредиторську заборгованість.

2) Корисно застосовувати в якості додаткової оцінки ефективності використання активів, якщо компанія випускає великий асортимент продукції (понад 20 найменувань). В такому випадку можна оцінити, чи приносять вкладення в даний актив для виробництва певної продукції потрібну віддачу.

Недоліки ROTA

    1) Залучення позикового капіталу погіршує результат показника. 2) Орієнтація на цей показник не враховує сезонну специфіку бізнесу. 3) Максимізація ROTA не сприяє ефективній облікову політику: перешкоджає розчищення і переоцінці активів, оптимізації податкового планування. 4) Орієнтація на цей показник не сприяє оптимізації структури активів, особливо, якщо мова йде про вертикально інтегрованої компанії, де певні активи самі по собі можуть не забезпечувати заданого розміру прибутку, але вони взаємодіють з іншими активами. 5) Високий показник ROTA не гарантує наявності коштів на виплату дивідендів: прибуток може бути тільки на папері, адже ROTA не відображає ступінь ліквідності компанії.

Таким чином, максимізація показника ROTA не завжди сприяє оптимізації інвестиційної, облікової і податкової політики, політики модернізації, а також політики щодо запасів і дебіторської заборгованості. Отже, даний показник не слід розглядати в якості основного при оцінці ефективності роботи менеджменту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Рентабельність активів (ROA)