Реалізм. Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму. Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. – IІ семестр

Мета: формування предметних компетентностей: дати поняття про реалізм та етапи його формування; охарактеризувати ознаки реалізму як літературного напряму, його взаємодію з іншими напрямами в літературі; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв’язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів; виховувати у старшокласників потребу в саморозвитку та самовдосконаленні; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативної: розвивати навички роботи в групі; інформаційної: розвивати навички роботи із джерелами інформації; загальнокультурної: виховувати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Основні терміни та поняття: літературний напрям, його ознаки, реалізм, романтизм, натуралізм.

Міжпредметні зв’язки: історія, географія, образотворче та музичне мистецтво. Обладнання: портретна галерея письменників, ілюстрації до теми, презентація.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Опрацювання статті підручника з теми, відповіді на запитання та виконання завдань

2. Робота з літературознавчим словничком

Реалізм (лат. realis – речовий, дійсний.) – 1. Тип художнього пізнання світу – правдиве, об’‎єктивне відображення дійсності засобами того чи іншого мистецтва.

Метод – художній метод, в основі якого лежить принцип життєвої правди в змалюванні соціального середовища, побуту, суспільних відносин і типів людських характерів.

Напрям – напрям у літературі та мистецтві, що набув розвитку в 1830-х роках спочатку у Франції, а в XIX ст. поширився в Європі й Америці. Основоположним для реалізму стає принцип відповідності мистецтва реальній дійсності. Ключовою проблемою є взаємини людини й середовища, а також упливу конкретної соціально-історичної ситуації на формування особистості.

Іноді реалізм ХІХ ст. називають “класичним реалізмом” або “критичним реалізмом”. Першим теоретиком реалізму вважається художник Ж.-Д.-Г. Курбе, який обгрунтував програмові засади цього напряму.

3. Колективне складання таблиці “Історичні умови та провідні ідеї реалізму”

Історичні умови та провідні ідеї реалізму

Час і місце виникнення

Починаючи з 30-х pp. XIX ст. набуває розвитку у Франції, а згодом в інших європейських літературах

Причини виникнення

Реалістичний напрям виник як заперечення художніх принципів романтизму

Чим характеризується епоха

Наполеонівські війни; громадянська війна в США; об’‎єднання Германії; розвиток капіталізму; жорстка ринкова боротьба; соціально-демократичні рухи; знакові відкриття в природознавстві; розвиток науково-технічного прогресу

Основні ідеї

Основною для реалізму стає проблема взаємин людини і середовища, впливу соціально-історичних обставин на формування духовного світу (характеру.) особистості. На перше місце в літературі висувається типізація дійсності, що утверджується як універсальний спосіб художнього узагальнення

Характерні ознаки

Зв’‎язок із дійсністю, аналітизм, типовість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину, критичний пафос, дослідження життя суспільства, психологізм та ін.

Жанрові особливості

Соціально-психологічний роман, повість, новела, цикли романів, соціально-побутовий роман, історичний роман, роман-епопея

Представники реалізму

Література – О. Бальзак (Франція), Ч. Діккенс (Англія), Л. Толстой (Росія), Панас Мирний (Україна); живопис – Ж.-Д.- Г. Курбе, Ф. Мілле, М. Пимоненко; музика – Дж. Верді, М. Мусоргський

4. Слово вчителя

– Приблизно в 1830-1850 рр. у літературі склалася ситуація своєрідного “естетичного двовладдя”, тобто співіснування двох художніх напрямів – романтизму й реалізму. Згодом романтизм та реалізм розвивалися послідовно, іноді – паралельно, а іноді вони переплітались.

5. Робота з таблицею “Характерні ознаки романтизму та реалізму”

– Порівняйте характерні ознаки двох стилів.

Характерні ознаки романтизму та реалізму

Романтизм

Реалізм

Зображення виняткового героя у виняткових обставинах

Зображення типового героя в типових обставинах

Авторське сприйняття дійсності

Відтворення дійсності, її правдоподібне зображення

Самоцінність особистості, підкреслена незалежність її від суспільства, умов і місця існування

Зображення людини в різноманітних соціально-побутових і психологічних зв’‎язках із навколишнім світом

Суб’‎єктивність автора, вираз його ставлення до світу, ліризм

Прагнення автора до об’‎єктивності

Змалювання героя однією-двома яскравими, характерними, опуклими рисами, фрагментарно

Створення характеру героя як багатогранного, неоднозначного, внутрішньо суперечливого

Нерозв’‎язність конфлікту, неможливість або умовний характер успішного результату

Вирішення конфлікту і благополучний результат досяжні

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна стратегія “Одне слово”

Реалізм – типовість, …

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати статтю підручника, конспект.

2. Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення або презентацію про життя та творчість О. Бальзака.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Реалізм. Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму. Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. – IІ семестр