Раціональна номенклатура граничних вуглеводнів

Кожен член ряду метану (з усіма можливими ізомерами) має особливе найменування, закінчується на ан. Коріння назв перших чотирьох гомологів є випадковими. Так, вуглеводень СН4 називається метаном, С2Н6 – етаном, C3H8 – пропаном, С4Н10 – бутаном. Назви наступних гомологів виробляються від грецьких назв чисел: С5Н12 – пентан, С6Н14 – гексан, C7H16 – гептан і т. д., з тим винятком, що назва вуглеводню С9Н20 – нонан проводиться від латинського числівника, а в назві вуглеводню С11Н24 – ундекан маються латинський і грецький коріння (у частині іноземної літератури його називають хендекан, щоб обидва кореня були грецькими).

Щоб відрізнити за назвою окремі ізомери, вживаються різні прийоми. Насамперед відрізняють “нормальні вуглеводні”, або вуглеводні з “нормальними” вуглецевими ланцюгами, тобто з такими ланцюгами, в яких жоден атом вуглецю не пов’язаний більш ніж з двома іншими атомами вуглецю. Будова нормальних вуглеводнів можна виразити загальною формулою СН3 – (СН2) m – СН3. Решта ізомери називаються “ізоуглеводородамі” або вуглеводнями з “розгалуженими” вуглецевими ланцюгами. Так, з двох ізомерних буту – нів один називається нормальним бутаном (зазвичай пишуть н – бутан), інший – ізобутані.

Щоб розрізнити ізомерні вуглеводні, раціонально застосовувати назви, що включають найменування вуглеводневих залишків (радикалів), що входять до складу молекули даного вуглеводню. Назви радикалів виробляються від назв відповідних вуглеводнів із зміною закінчення ан на мул, наприклад СН3 – метил, C2H5 – етил тощо Виняток становить радикал С5Н11, для якого прийнято назву аміл (а не пентил). Для всіх радикалів цього роду прийнято загальне найменування алкіл. Користуючись такою номенклатурою, один з ізомерних пентанов називають діметілетілметаном, а інший – тетраметілметаном так як перший вуглеводень можна розглядати як метан, в якому два атоми водню заміщені на метил і один – на етил, другий вуглеводень – як метан, в якому всі чотири атоми водню заміщені на метил.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Раціональна номенклатура граничних вуглеводнів