Професійні вимоги до сучасного педагогу

Діяльність учителя – досить непростий труд, що вимагає від людини високої ідейності, міцних знань, стабільних інтересів, чітко вираженого профспрямування, пізнання в законах дитинства, теорії і практики навчання і виховання.

При об’єднанні даних якостей робота здійснюється цілісно і послідовно, що і характеризує особистість учителя.

Вимоги до сучасного викладача встановлюються сучасним суспільством, без яких його спеціальність неможлива. Вони грунтуються на вже раніше сформованих, але затверджуються в нових умовах. Обумовлюються види розвитку, як системи виховання, так і становлення суспільства в цілому.

Вимоги до сучасного вчителя прописані в професійною програмою педагога, в Законі України “Про освіту”, в програмі модернізації педагогічної освіти та в концепції поліпшення української освіти.

Професійна програма є характеристикою професії або моделлю фахівця. Її основними складовими вважаються вимоги до знань і вмінь, які дають гарантію на високу продуктивність праці, певну рамками відповідної спеціальності.

Опис професії має характеристики:

    Виробничо-технічні; Соціально-економічні; Соціально-психологічні; Санітарно-гігієнічні.

Професійна програма вчителя – це якісно-описова модель, кваліфікаційна характеристика, яка визначає обсяг і відповідність професійно-педагогічних знань, умінь, навичок, можливостей, якостей особистості, необхідних для викладацької діяльності.

Професійна програма вчителя повинна складатися з:

    Обсягу і складу особливої ​​підготовки; Характеристик і властивостей, які визначають соціальну, професійно-педагогічну, пізнавальну спрямованість особистості вчителя; Запитів до психолого-педагогічної підготовки; Змісту методичної спеціалізації відповідно до фаху.

Вчений говорить про те, що вчительська праця грунтується на профспрямування, міцних знаннях, твердих інтересах, найвищої ідейності і глибоких знаннях в теорії, практиці навчання і виховання.

Закон України “Про освіту” чітко вказує на основну роль викладача в досягненні цілей виховання, налаштованих на різнобічне формування зростаючих поколінь з відповідальністю педагогічних і наукових працівників за високу якість навчання дітей. Щоб рівень підготовки учнів був відповідний, необхідно залучати найбільш професійних фахівців. Це сприяє підвищенню якості знань.

Концепція модернізації українського виховання підкреслює важливість сучасних освічених і моральних людей, здатних вирішувати серйозні питання. Якщо є ситуація, де слід вибирати, то вони повинні вміти працювати в команді, бути відповідальними за долю країни, відрізнятися мобільністю і енергійністю. Завдання школи і викладача – формування особистості та майбутнього фахівця, здатного приймати рішення в складних ситуаціях.

Програма модернізації педагогічної виховання передбачає оновлення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів для підтвердження і поглиблення наявних умінь і знань, пред’явлених раніше до кадрів. Вчителі покликані ставати носіями ідей поновлення на базі не тільки зберігання, а й наявності світового досвіду.

Це вказує на професіоналізм і соціально обумовлені вимоги до сучасного педагога як особистості і фахівця.

Державним освітнім стандартом вищої освіти вважається конкретний нормативно-правовий акт, що описує мінімум освітніх програм, обсяг навчального навантаження, вимоги до рівня підготовки учнів.

Вимоги до знань і вмінь педагога

Майбутній фахівець повинен відповідати певним вимогам і зобов’язаний володіти:

    Системою пізнання в сфері виховання, змісту, суті і структурі освітнього процесу; Знаннями вікових та індивідуальних особливостей людини; Системою пізнання про людину як суб’єкт освітнього процесу; Вміннями здійснення позаурочної діяльності учнів; Дотриманням правил і свобод дітей; Знаннями про систему освітнього закладу з основами управління ними, організації дослідних робіт в області виховання.
Вимоги до психолого-педагогічної підготовки педагога

До викладачеві пред’являються певні вимоги, відповідні його психолого-педагогічної підготовки. Розглядають наявні вміння та знання.

Уміння класифікують на:

    Виявлення рівня вихованості та навченості дитини; Аналізування ситуацій, що виникають протягом навчального процесу, планування їх рішень і конструювання підсумків; Формулювання певної педагогічної задачі; Продумування вибору способів, форм і засобів, що поліпшують навчально-виховну роботу; Планування своєї діяльності.

Знання поділяють на:

    Регулярність соціального формування і закономірностей становлення учня як особистості; Методологічні основи, категорії педагогіки; Індивідуальні та психологічні закономірності характерних рис особистості; Правильність становлення учнів по певному віковому проміжку; Розуміння цілей, завдань способів і форм навчання.

До сучасного вчителя пред’являється багато вимог, в тому числі і мораль, висока цивілізованість, вимогливість, принциповість, віра в здатності дітей, повна самовіддача, великодушність. Викладач повинен бути зацікавленим, проявляти свої можливості і талант в спеціалізації, поєднуючи з педагогічним досвідом, з додаванням творчого ставлення. Завдання вчителя – дотримання інтелігентності, тобто служити прикладом заходи культури, з’єднаної з мораллю.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Професійні вимоги до сучасного педагогу