Проблеми оцінки інтелекту

Найбільш просте рішення проблеми пов’язане з оцінкою інтелекту по швидкості переробки інформації нервовою системою. Передбачається при цьому, що швидкість переробки інформації залежить від рівня активації ЦНС і підкоряється закону Йеркса-Додсон, згідно з яким найбільша ефективність психічних процесів відповідає оптимуму активації (Eysenk, 1971). У цьому випадку адекватною оцінкою його є швидкість різноманітних реакцій: простих моторних, сенсомоторних або швидкість проведення імпульсу.
В експериментах, проведених на основі такої ідеології, була отримана кореляція параметрів ЕЕГ і коефіцієнта інтелекту. Найчіткіше цей зв’язок показана для дітей з розумовою відсталістю: чим більш зрілими були характеристики ЕЕГ, записані у них в спокої, тим вище були показники інтелекту.
Погляд на інтелект як на параметр, що характеризує швидкість переробки інформації в ЦНС, суперечить даним про те, що коефіцієнти успадкованого таких фізіологічних параметрів, як ЕЕГ і ВП, завжди менше, ніж коефіцієнти успадкованого властивостей самого інтелекту (Дружинін, 1999).
Інша проблема оцінки інтелекту пов’язана з тим, чи є інтелект єдиним параметром? На початку 20 століття С. Спирмен (Spearman, 1904) ввів поняття генерального інтелекту як єдиної підстави самих різних здібностей людини. При цьому він вважав, що окрім цього загального показника є ще специфічні здібності, що визначають ефективність людини в конкретній діяльності. Близька позиція поділялася і Дж. Кеттелл (Cattell, 1890). Згідно з його уявленням, людина має два види інтелекту – потенційний, або текучий, і кристалічний. Потенційний інтелект представлений вродженою здатністю змінювати стратегію взаємодії у зовнішньому середовищі. Він становить основу здатності мислити, з якої в подальшому через успішне або неуспішне вирішення реальних життєвих завдань формується кристалічний інтелект як сукупність конкретних знань і навичок. Якщо кристалічний інтелект можна оцінити, то про потенційний інтелекті можна тільки будувати припущення.
Поява в психологічному дослідженні факторного аналізу дозволило структурувати експериментальний матеріал іншим чином, що виявило існування не одного, а вже 7 первинних потенцій (Thurstone, 1938). У 1983 р Х. Гарднер (2007) виявив існування множинних незалежних факторів інтелекту.
У спробі вирішити проблему інтелекту Г. Айзенк (1995) виділяє три різновиди інтелекту: біологічний, психометрический і соціальний. Біологічний інтелект являє собою сукупність якостей, на основі яких формуються пізнавальні здібності людини. Ці якості залежать від особливостей процесів, що відбуваються в мозку. Будучи реальною основою для психометричного інтелекту, він не доступний для вимірювання. Психометрический інтелект – це ті особливості людини, які можна виміряти за допомогою існуючих тестів на інтелект. Він є результатом взаємодії біологічних можливостей людини до пізнання навколишнього середовища з досвідом освоєння цього середовища. Соціальний інтелект – це здібності людини адаптуватися в соціумі. Його величина в ще більшому ступені визначається соціальними умовами, в яких розвивається людина, її сім’єю, економічним устроєм суспільства, системами навчання, застосовуваними до людини.
Розглядаючи можливості пристосовуватися до навколишнього світу, І. П. Павлов (1949) сформулював уявлення про існування у людини двох сигнальних систем. Кожна з них пов’язана з різним способом психічного відображення реальності. Перша сигнальна система відображає дійсність у вигляді безпосередніх чуттєвих образів. Друга сигнальна система заснована на використанні мови як нового способу відображення дійсності. Її особливістю є те, що вона оперує не просто сигналами, але сигналами сигналів, оскільки слова містять в собі фіксацію особливостей дійсності в символічному, узагальненому вигляді. Будучи реальним звуковим, візуальним або тактильним подразником, слово істотно відрізняється від інших подібних сигналів, оскільки воно відображає не конкретні, а сутнісні властивості предметів.
Аналізуючи особливості процесів активації і гальмування в ЦНС, І. П. Павлов класифікував людей за типами пізнавальної активності і виділяв художній, середній і розумовий типи. Перший тип характеризується переважанням функцій першої сигнальної системи, тому, пізнаючи реальність, люди цього типу воліють оперувати чуттєвими образами. Розумовий тип характеризується більш ефективною роботою другої сигнальної системи, тому йому властивий відвернений аналіз дійсності. Середній тип характеризується рівною представленістю активності цих систем.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Проблеми оцінки інтелекту