Прибуток бухгалтерський

Під прибутком бухгалтерської мається на увазі загальний дохід, який згідно з обліковими даними підприємство отримало в звітному періоді. Для визначення прибутку використовуються два підходи. Відповідно до першого вона є приростом грошової маси, яка сприяє поліпшенню фінансового стану підприємства. Іншими словами, отримання доходу передбачає збільшення активів і зменшення витрат. Другий підхід визначає прибуток як різницю між витратами і доходами. Причому її потрібно правильно використовувати, то є розносити кошти в категорію витрат і виручки, навіть якщо платежі будуть здійснюватися в майбутньому.

Як розраховується бухгалтерський прибуток?

Вона розраховується шляхом виділення явних витрат з валових доходів. Останні мають на увазі грошові кошти, отримані компанією в результаті господарської діяльності за рік. Щоб дізнатися величину валових доходів необхідно з суми виручки виділити витрати. Під зовнішніми чи явними витратами маються на увазі виробничі витрати, які в облікових даних відображені як собівартість. Їх сума закладена у вартість товару і оплачується споживачами. До явних недоліків ставляться такі види витрат:

    Матеріальні; Зарплата співробітникам; Винагороду за використання позикових коштів.
Від яких факторів залежить величина прибутку?

Розмір бухгалтерської прибутку залежить від ряду факторів, серед яких розрізняють зовнішні і внутрішні. Перші являють собою зовнішні обставини, немають відношення до діяльності підприємства:

    Ринкові умови; Ціни на сировину; Амортизація; Природні явища; Політика держави в сфері цін і тарифів.

Тоді як внутрішні чинники виникають на тлі господарських процесів на підприємстві. До них відноситься:

    Професійний рівень керівництва і якість управління компанією в цілому; Якість і вартість продукції; Потужність використовуваних машин і механізмів; Рівень продуктивності праці; Ефективність системи планування.

Значення показника бухгалтерського прибутку

Дохід підприємства як економічна категорія виконує ряд певних функцій:

    Відтворювальну функцію, тобто показник прибутку спрямовує зусилля колективу компанії на поліпшення результатів її роботи, що передбачає скорочення витрат і підвищення доходів; Контрольну функцію, яка вважається одним з визначальних показників результативності діяльності; Стимулюючу, яка сприяє розвитку прогресу в усіх напрямках діяльності компанії.

Безумовно, показник бухгалтерського прибутку має важливе значення. Але його використання тягне за собою певні труднощі. Перш за все, це пов’язано з тим, що кожна країна використовує свою ухвалу прибутку і свій метод розрахунку доходів і витрат. Тому зіставити прибуток підприємств з різних країн практично неможливо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Прибуток бухгалтерський