ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ № 1. ТРАГЕДІЯ ЛЮБОВІ Й ЗАНЕПАДУ ЛЮДСЬКОСТІ В ОПОВІДАННІ Б. ГРІНЧЕНКА КАТОРЖНА – ТЕАТР КОРИФЕЇВ. ТВОРЧІСТЬ ІВАНА КАРПЕНКА-КАРОГО

Мета проекту: допомогти учням проаналізувати ідейно-художній зміст твору, його гуманістичну спрямованість; дати власну оцінку прочитаному; розвивати логічно правильне усне мовлення учнів, уміння, зіставляти та аналізувати факти, працювати з ІКТ; виховувати прагнення до співчуття, любові, добра.

Міжпредметні зв’язки: інформатика, “Людина і суспільство”.

Стислий опис: основою проекту є оповідання Бориса Грінченка “Каторжна”. Основна ідея проекту полягає в розвитку в учнів навичок мислення високого рівня за Блумом, а саме: навчити учнів збирати інформацію, аналізувати та класифікувати її, висувати гіпотези та ідеї, обговорювати результати досліджень.

Навчальні цілі: у процесі роботи учні знайомляться з життєвим та творчим шляхом письменника, детально аналізують твір, визначають характер головної героїні та чинники, що сформували його, проводять різного роду опитування для того, щоб найповніше дати відповідь на поставлене ключове питання “Хто є людина людині – друг чи ворог?

Очікувані результати навчання: найповніше засвоєння змісту оповідання “Каторжна”, повна та вичерпна характеристика головної героїні, якнайкраще порівняння твору з іншими творами українських літераторів, визначення цінності людини в житті іншої людини, пояснення вчинку героїні та чинників, що призвели до цього.

Тип уроку: урок-проект.

ПЕРЕБІГ ЗАНЯТТЯ

1. Робота над проектом має чотири етапи.

Коментар. Учні ознайомлюються з питаннями проекту, звертають особливу увагу на тематичні та змістові питання. З особливою увагою учасники кожної групи ознайомлюються плакатом, у якому вказано тему проекту, твір, на основі якого розробляють проект, групи, що працюють над проектом та результати, які мають досягти під час роботи в групі.

Перш ніж розпочати роботу, учасники групи опрацьовують друковані та електронні джерела відповідно до теми, знайомлять з метою та завданнями проекту. Після об’єднання у групи учасники виконують завдання, визначені в рамках проекту.

I етап

Ознайомлення з біографічними відомостями письменника та читання оповідання “Каторжна” Бориса Грінченка (випереджувальне завдання).

II етап

Ознайомлення з метою проекту, його цілями, питаннями та завданнями за допомогою вчительської презентації, розробленої в програмі PowerPoint пакету Microsoft Office.

III етап

Об’єднання учнів у групи для виконання завдань.

1-ша група “Аналіз-порівняння”

Завдання: учні досліджують життєвий та творчий шлях життя письменника, розробляють план аналізу та аналізують оповідання “Каторжна” Бориса Грінченка, характеризують образ головної героїні, порівнюють оповідання з іншими творами, зокрема І. Нечуя – Левицького “Кайдашева сім’я”.

Результат: Створення веб-сайту в програмі SharePoint пакету Microsoft Office.

2-га група “Характер”

Завдання: учні опрацьовують та розмежовують літературні поняття: “сюжет” та “композиція”, впорядковують сюжетну канву твору, пояснюють поняття “характер літературного героя” та формують чинники характеру головної героїні.

Результат: створення презентації за допомогою програми Power Point пакету Microsoft Office.

3-тя група “Сценарист”

Завдання: учні проводять опитування на тему “Людина в житті іншої людини”, створюють ймовірний сценарій перебігу подій “Якби Докія була щасливою”, проводять фронтальну бесіду з учнями за твором Бориса Грінченка “Каторжна”.

Результат: створення публікації в програмі Publisher пакету Microsoft Office.

2. Презентація результатів

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до написання контрольного твору.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ № 1. ТРАГЕДІЯ ЛЮБОВІ Й ЗАНЕПАДУ ЛЮДСЬКОСТІ В ОПОВІДАННІ Б. ГРІНЧЕНКА КАТОРЖНА – ТЕАТР КОРИФЕЇВ. ТВОРЧІСТЬ ІВАНА КАРПЕНКА-КАРОГО