ПОРТФОЛІО ВЧИТЕЛЯ

Портфоліо – з італійської “папка з документами”.

Портфоліо вчителя – це спосіб фіксування, накопичення матеріалів, які демонструють рівень професіоналізму вчителя й уміння розв’язувати питання своєї професійної діяльності.

Портфоліо вчителя показує рівень підготовленості педагога та рівень активності в навчальних та позанавчальних видах діяльності.

Електронне портфоліо вчителя – веб-базований ресурс, сайт учителя, який відображає індивідуальність і професійні досягнення власника.

Основне призначення портфоліо – продемонструвати най – значущі результати практичної діяльності для оцінки своєї професійної компетенції (реалізовані проекти, участі в конкурсах, проведені дослідження тощо). Портфоліо дозволяє педагогові проаналізувати, узагальнити та систематизувати результати своєї праці, об’єктивно оцінити свої можливості та спланувати дії з подолання труднощів і досягнення більш високих результатів.

Створення та просування портфоліо переслідує також низку особистих цілей:

1) прослідкувати еволюцію професійної педагогічної діяльності конкретного вчителя;

2) систематизувати навчальні матеріали та напрацювання для демонстрації роботодавцеві чи іншій зацікавленій особі;

3) продемонструвати досягнення менш досвідченим колегам;

4) запропонувати спосіб організації того чи іншого курсу;

5) послужити основою для участі в конкурсних чи грантових програмах;

6) сприяти розширенню методичного діапазону освітнього закладу.

У портфоліо вчителя повинні зливатися особисті педагогічні ідеї та переконливі засоби підтвердження їх ефективності. У жодному разі портфоліо педагога не може бути накопиченням усіх коли-небудь розроблених тестів, уроків, курсів.

Друге, не менш важливе, призначення портфоліо вчителя – це альтернативна форма оцінки професіоналізму та результативності праці педагога під час проведення експертизи на відповідність заявленій категорії.

В учительському середовищі портфоліо стає дедалі популярнішим та необхіднішим для підвищення професійного рівня. Портфоліо вчителя, на думку Пітера Зєлдіна, автора книги “TheTeaching Portfolio“, є наступним етапом у розвитку професії (також свого часу в портфоліо втілились важливі досягнення дизайнерів, фотографів та архітекторів).

Коло діяльності сучасного педагога настільки велике, що зібрати всі результати навчальної та позаурочної роботи в одному документі буває просто неможливо. У цьому випадку слід створити Електронне портфоліо, яке зможе об’єднати увесь набір праць учителя та покаже всі аспекти його діяльності.

Деякі автори зазначають декілька видів портфоліо:

¾ портфоліо досягнень – найбільший акцент слід зробити на документи, що підтверджують успіхи діяльності вчителя;

¾ портфоліо презентаційний – необхідний під час пошуку нового місця роботи, особливо у випадках, коли заробітна платня призначається за результатами співбесіди;

¾ портфоліо тематичний – акценти розставляються на тематично відокремлені творчі роботи в різних сферах діяльності;

¾ портфоліо комплексний – такий, що об’єднав вищезгадані види портфоліо та придатний для презентації портфоліо вчителя школи.

Безперечно, у зацікавленого вчителя повинен існувати і Паперовий еквівалент електронного портфоліо у вигляді теки з документами. Це повинен бути стислий виклад на декількох аркушах, що містить основні відомості про вчителя та його професійну діяльність. Однак бажано, щоб паперовий варіант портфоліо вчителя містив інформацію про особистий сайт-портфоліо та декілька посилань на нього.

Оскільки сталої загальноприйнятої моделі портфоліо поки що не існує (значну роль у формуванні відіграє специфіка навчальної дисципліни, у межах якої він створюється), наведемо загальні елементи, компоненти портфоліо, які мають місце в будь-яких дисциплінах:

1) інформація “від себе” – формулювання педагогічної філософії вчителя, опис методик, що використовуються, вказівка на опрацьовані дисципліни, представлення освітніх цілей і завдань;

2) інформація “від інших” – відгуки колег, учнів про курси, навчальні програми, тести, стиль проведення занять, позакласну діяльність тощо;

3) приклади навчальних заходів – досягнення учнів, результати наукової роботи школярів, приклади есе тощо.

Матеріали, що підкріплюють педагогічні принципи вчителя:

1) свідчення співпраці з колегами, яка сприяла ефективності їх діяльності;

2) відеозапис типового заняття вчителя;

3) матеріали, що підтверджують ефективне використання технічних засобів навчання (наприклад, комп’ютера, аудіо – та відео – апаратури).

Загальні принципи складання портфоліо вчителя:

1) об’єм портфоліо вчителя не повинен перевищувати 8-10 аркушів плюс додаток;

2) портфоліо вчителя – це не втілення успіху, а матеріал, що відображає всі сторони його роботи (експериментальна робота, навіть не зовсім вдала, може свідчити про дослідницьку натуру педагога);

3) організація інформації в портфоліо вчителя підпорядковується двом основним правилам: ясність та послідовність;

4) усі заявлені педагогічні вміння підтверджуються прикладами здійснених учителем заходів;

5) грамотно складений портфоліо вчителя відповідає, передусім, на запитання: “Як?”, і тільки пізніше на запитання: “Що?”.

Отже, портфоліо-самопрезентація – папка особистих досягнень, яка наочно демонструє те, що вчитель знає й уміє робити досить добре. Це і форма рефлексії, яка дозволяє проаналізувати власну педагогічну діяльність, провести якісну оцінку результату й скласти план подальшої роботи, підняти її ефективність, і інструмент забезпечення моніторингу професійного зростання педагога.

Матеріали у будь-якому портфоліо суворо датуються. Така модель передбачає включення матеріалів, зібраних за час, що минув від попередньої атестації (за 5 років); після цього матеріали слід поновлювати.

Орієнтовна структура портфоліо

1. Візитна картка.

2. Відомості про курсову підготовку.

3. Дидактичні розробки.

4. Методична робота.

5. Позаурочна діяльність.

6. Результативність навченості з предмета.

7. Результативність участі педагога в професійних конкурсах.

8. Досягнення та нагороди.

Розгорнута структура портфоліо

Варіант 1

Розділ 1

Загальні відомості про вчителя

¾ Прізвище, ім’я, по батькові, рік народження;

¾ освіта (що і коли закінчив, отримана спеціальність і кваліфікація за дипломом);

¾ трудовий і педагогічний стаж, стаж роботи в цьому навчальному закладі;

¾ підвищення кваліфікації (назва структури, де прослухані курси, рік, місяць, проблематика курсів);

¾ копії документів, що підтверджують наявність учених і почесних звань та ступенів;

¾ найзначущі урядові нагороди, грамоти, листи подяки;

¾ дипломи різних конкурсів;

¾ інші документи на розсуд атестованого.

Цей розділ дозволяє зробити висновок про процес індивідуального розвитку педагога.

Розділ 2

Результати педагогічної діяльності

¾ Матеріали з результатами опанування учнями освітніх програм і сформованості в них ключових компетентностей з предмета, що викладається;

¾ порівняльний аналіз діяльності педагогічного працівника за три роки на підставі: контрольних зрізів знань, участі вихованців у шкільних і окружних олімпіадах, конкурсах тощо;

¾ результати проміжкової та підсумкової атестації учнів;

¾ наявність медалістів;

¾ вступи до вишів за фахом тощо.

Матеріали цього розділу повинні давати уявлення про динаміку результатів педагогічної діяльності атестованого вчителя за певний період.

Розділ 3

Науково-методична діяльність

¾ Матеріали, у яких обгрунтовується вибір атестованим освітньої програми й комплекту навчально-методичної літератури;

¾ матеріали, у яких обгрунтовується обрання атестованим використаних освітніх технологій;

¾ матеріали, що містять обгрунтування застосування атестованим у практиці тих чи інших засобів педагогічної діагностики для оцінки освітніх результатів;

¾ використання інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі, технологій навчання дітей із проблемами розвитку тощо;

¾ робота в методичному об’єднанні, співробітництво з міським методичним центром, ІППО, вишів та іншими установами;

¾ участь у професійному й творчому педагогічному конкурсах;

¾ участь у методичних і предметних тижнях;

¾ організація й проведення семінарів, круглих столів, майстер-класів тощо;

¾ проведення наукових досліджень;

¾ розробка авторських програм;

¾ написання рукопису кандидатської або докторської дисертації;

¾ підготовка творчого звіту, реферату, доповіді, статті;

¾ інші документи.

Розділ 4

Позаурочна діяльність із предмета

¾ Список творчих робіт, рефератів, навчально-дослідницьких робіт, проектів, виконаних учнями з предмета;

¾ переможці олімпіад, конкурсів, змагань, інтелектуальних марафонів тощо;

¾ сценарії позакласних заходів, фотографії та відеокасети із записами проведених заходів (виставки, предметні екскурсії, КВК, брейн-ринги тощо);

¾ програми гуртків і факультативів;

¾ інші документи.

Розділ 5

Навчально-матеріальна база

У цьому розділі міститься витяг із паспорта навчального кабінету (за його наявності):

¾ список словників та іншої довідкової літератури з предмета;

¾ список наочного приладдя (макети, таблиці, схеми, ілюстрації, портрети та ін.);

¾ наявність технічних засобів навчання (телевізор, відеомагнітофон, музичний центр, діапроектор та ін.);

¾ наявність комп’ютера й комп’ютерних засобів навчання (програми віртуального експерименту, контролю знань, мультимедійні електронні підручники тощо);

¾ аудіо – та відеопосібники;

¾ наявність дидактичного матеріалу, збірників завдань, вправ, прикладів рефератів і творів тощо;

¾ інші документи за бажанням учителя [89, с. 16].

Варіант 2

Загальні відомості

1. Прізвище, ім’я, по батькові.

2. Дата народження.

3. Освіта.

4. Який навчальний заклад закінчив.

5. Спеціальність за дипломом.

6. Кваліфікація за дипломом.

7. Диплом: серія_ №____ , дата видачі__ р.

8. Домашня адреса. Телефон.

Службові відомості

1. Посада.

2. Проблема з предмета, над якою працює.

3. Проблема школи.

4. Які предмети викладає.

5. Позакласна робота з предмета.

6. Класне керівництво.

7. Самоосвіта (зміст роботи, виконання).

8. Інформація про проведення відкритих уроків (рік, дата проведення, клас, тема уроку).

9. Інформація про відвідані уроки (рік, дата, П. І. Б. вчителя, предмет, тема уроку).

10. Інформація про участь у шкільних заходах (засіданнях МО, педрадах, конференціях, конкурсах, виставках, предметних тижнях тощо; зазначити рік, дату, назву заходу, форму участі).

11. Інформація про відвідання позашкільних заходів (засідань МО, конференцій, семінарів, консультацій, уроків колег із інших шкіл; зазначити рік, дату, тип заходу, місце проведення, тему заходу).

12. Інформація про участь учнів у позашкільних заходах із предмета (рік, дата, тип заходу, місце проведення, кількість учасників, класи, результативність – призові місця).

13. Друкована продукція (назва, видавництво, рік).

14. Підвищення кваліфікації (назва навчального закладу/уста – нови, період навчання, тематика підвищення кваліфікації, № свідоцтва)

15. Проходження атестації (дата, результати атестації).

16. Заохочення, нагороди, почесні звання.

17. Документи і матеріали із досвіду роботи (зміст зразків і документів, що ілюструють можливості та досягнення його власника).
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

ПОРТФОЛІО ВЧИТЕЛЯ