Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму. Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст

Мета: (формувати компетентності): предметні (знання про реалізм та історію його формування; уміння характеризувати реалізм як літературний напрям, пояснювати його взаємодію з рештою літературних напрямів; словниковий запас; розвинені зв’‎язне мовлення та критичне мислення; навички компаративного аналізу художніх творів; потребу в саморозвитку й самовдосконаленні); ключові (уміння вчитися: навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативні: навички роботи в групі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: навички роботи із джерелами інформації; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти; естетичний смак; світогляд).

Тип уроку: урок формування знань, умінь і навичок.

Перебіг уроку

I. Організаційний момент

II. Оголошення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Дев’‎ятнадцяте століття – одна з найцікавіших і найяскравіших сторінок у розвитку літератури світу: наприклад, реалізм як літературний напрям (особливо у прозі) розквітнув саме в середині цього століття. Письменники-реалісти вивчали мотиви поведінки та приватне життя різних людей, для того щоб зображати це життя об’‎єктивно й неупереджено, показуючи як позитивні, так і негативні його ознаки, порушуючи у своїх творах “низькі” та “брудні” теми – гроші, злочини, аморальні вчинки. Одним із найважливіших принципів реалістичного мистецтва є показ літературного героя в тісному зв’‎язку з оточенням, яке впливає на формування його характеру. ретельно аналізуючи дійсність, різну соціальну поведінку, митці-реалісти створювали типи – узагальнені образи людей, характерні для певної групи суспільства чи соціальної групи (своєрідний аналог видів і підвидів у біології). Сьогодні ми спробуємо з’‎ясувати історію виникнення цього літературно-мистецького напряму та визначити його характерні ознаки.

Російський поет Йосип Мандельштам писав: “К девятнадцатому веку применимы слова Бодлера об альбатросе: “Шатром гигантских крыл он пригвожден к земле”.

Начало столетия еще пробовало бороться с тягой земли, судорожными прыжками, мешковатыми й грузными полуполетами, конец столетия покоился уже неподвижно – прикритый огромной палаткой непомерных-крыл. Покой отчаянья. Крылья давят, противоречат своему естественному назначению.

Гигантские крылья девятнадцатого века… – это его познавательные силы. Познавательные способности девятнадцатого века не стояли ни в каком соответствии с его волей, с его характером, с его нравственным ростом. Как огромный, циклопический глаз – познавательная способность девятнадцатого века обращена в прошлое и будущее. Ничего, кроме зрения, пустого и хищного, с одинаковой жадностью пожирающего любой предмет, любую эпоху”.

III. Робота над темою уроку.

· Робота в групах. Заповнення схем “Яке воно – XIX століття?”

І група: “XIX століття в історії”

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму. Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст

ІІ група: “XIX століття в науці й техніці”

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму. Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст

ІІІ група: “XIX століття в особистостях”

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму. Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст

· “Не повтори мене”.

(Учні “ланцюжком” називають по 1 ключовому слову для характеристики XIX ст. Можливі варіанти: Багате, цікаве, різнобарвне, визначне…)

· Колективна творча робота. “Портрет XIX століття”:

· Бесіда за запитаннями.

– Де, на вашу думку, відбувалися найвизначніші відкриття ХІХ ст. – в науці й техніці чи в культурі?

– Чи залежить розвиток мистецтва від розвитку науки?

Коментар учителя.

Дарвін увів у науку ряд принципів, які запозичила література:

– принцип класифікації (літературний принцип універсалізм; класове суспільство в Бальзака);

– принцип еволюції (романісти зображають художній образ у розвитку, розкривають причини, які впливають на формування характеру персонажа);

– принцип детермінації (соціальна детермінація героя).

Загальна характеристика літератури реалізму.

Перелом в духовному житті Європи був пов’язаний з розвитком нового етапу буржуазно – капіталістичного устрою. Потреби промисловості, що бурхливо розвивалася, вимагали точних знань матеріального світу і відповідно розвитку природничих наук. Філософсько-естетичні шукання романтиків не могли сприяти виконанню цих завдань. Дух нової ідеологічної атмосфери починає визначатися філософією позитивізму. У центрі уваги літератури реалізму – аналіз засобами художнього світосприймання соціальної суті, соціально-політичних суперечностей суспільства. Тому основним в специфіці цього літературного напряму і творчого методу є художнє осмислення дійсності як чинника соціального, а отже, і розкриття соціальної детермінованості подій і характерів. Стосовно літератури XIX ст. реалістичним слід вважати тільки той твір, який відображає суть певного соціально-історичного явища, коли його персонажі мають типові, узагальнені риси того або іншого соціального прошарку або класу, а умови, за яких вони діють, є не випадковим плодом фантазії письменника, а віддзеркаленням закономірностей соціально-економічного і політичного життя епохи.

· Словникова робота.

Позитивізм – напряму науці й філософії. Позитивісти оперують лише даним, фактичним, безсумнівним і обмежують ним свої дослідження.

Позитивізм – філософська основа реалізму.

Огюст Конт – автор ідеї трьох стадій розвитку людського знання:

– теологічне знання (людина пояснює світ через дію надприродних сил);

– метафізичне знання (філософія як джерело знання; все, що відбувається, бачиться як прояв діяльності якогось трансцендентного духу);

– позитивне знання (науково обгрунтоване знання; тільки наука дає корисне знання).

Мета позитивістської філософії – виявити закономірності, які діють у соціальному світі, його розвитку. У людському світі, як і в природному, діють ті самі закони, тобто все соціальне можна пояснити через природне.

· Актуалізація опорних знань.

– Що вам відомо про мистецтво XIX ст. із уроків історії та художньої культури?

– Які художні твори цього періоду ви можете назвати?

– Які з них вам найбільше подобаються? Чим саме?

– Назвіть українських письменників-реалістів та їхні твори.

· Визначення типологічних рис реалізму:

– тяжіння до достовірності, об’єктивності;

– звільнення від канонічності, переважання індивідуальних стилів над “спільними”;

– пізнавальне спрямування (зв’язки з природознавством, історією, соціологією, психологією);

– намагання відтворити світ як складну єдність;

– увага до проблем взаємодії людини і середовища, до типових характерів за типових обставин;

– перенесення центру уваги на соціальну сферу;

– поява синтетичних індивідуальних стилів, поєднання в них реалістичних та романтичних елементів.

· Робота зі словником літературних термінів: соціально-психологічна проза.

III. Підбиття підсумків уроку.

· Підсумкова бесіда.

– Чи можна однозначно говорити про XIX ст.?

– Які суперечності цього періоду ви можете назвати?

– Висловіть власне ставлення до ХІХ ст.

· Поетична пауза.

Виразне читання вірша О. Блока “Два века”.

Два века

Век девятнадцатый, железнй,

Воистину жестокий век!

Тобою в мрак ночной, беззвездный

Беспечный брошен человек!

В ночь умозрительных понятий,

Матерьялистских малых дел,

Бессильных жалоб и проклятий

Бескровных душ и слабых тел!

С тобой пришли чуме на смену

Нейрастения, скука, сплин,

Векрасшибанья лбов о стену

Экономических доктрин,

Конгрессов, банков, федераций,

Застольных спичей, красных слов,

Век акций, рент й облигаций,

И малодейственных умов,

И дарований половинных

(Так справедливей – пополам!),

Век не салонов, а гостиных,

Не Рекамье, – а просто дам…

Век буржуазного багатства

(Растущего незримо зла!).

Под знаком равенства и братства

Здесь зрели темные дела…

А человек? – Он жил безвольно:

Не он – машины, города,

“Жизнь” так бескровно и безвольно

Питала дух, как никогда…

Но тот, кто двигал, управляя

Марионетками всех стран, –

Тот знал, что делал, насылая

Гуманистический туман:

Там, в сером и гнилом тумане,

Увяла плоть, и дух погас,

И ангел сам священной брани,

Казалось, отлетел от нас:

Там – распри кровные решают

Дипломатическим умом,

Там – пушки новые мешают

Сойтись лицом к лицу с врагом,

Там вместо храбрости – нахальство,

А вместо подвигав – “психоз”,

И вечно ссорится начальство,

И длинный громоздкой обоз

Волочит за собой команда,

Штаб, интендантов, грязь кляня,

Рожком горниста – рог Роланда

И шлем – фуражкой заменя…

Тот век немало проклинали

И не устанут проклинать.

И как избыть его печали?

Он мягко стлал – да жестко спать.

· Бесіда за сприйняттям поетичного твору.

– Опишіть враження, які справив на вас вірш.

– Які рядки вас найбільше вразили?

– Які думки поета ви поділяєте, а з якими не погоджуєтеся? Чому?

Заключне слово вчителя.

Суперечливе і неоднозначне XIX ст. зробило справді неоціненний внесок до скарбниці всієї світової культури. Це було століття найбільших гуманістичних і естетичних завоювань в Європі та Америці.

IV. Домашнє завдання.

Опрацювати С. 139-145, підготувати інформацію “Вулицями Парижа ХІХ століття”, “Бальзак і Україна”, “Бальзак і Евеліна Ганська”, монолог Бальзака (індивідуальні).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму. Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст