Поняття принципу доступності в педагогіці

Актуальність впровадження принципу доступності в педагогічну практику
Модернізація концепцій сучасної педагогіки висуває підвищені вимоги до науковості змісту освіти. Тим часом, висока науковість навчальних матеріалів, освоєння трудомісткою системи наукових знань в освітньому процесі передбачає здійснення принципу доступності як ключового педагогічного вимоги.

Принцип доступності в педагогіці

Вперше принцип доступності в навчанні ввів Я. А. Коменський, який сформулював правила навчання від простого до складного і від відомого – до невідомого. Ці положення згодом стали педагогічними аксіомами, що не втратили актуальність і по сьогоднішній день.

Подальший розвиток питання доступності навчання здійснювали такі вчені, як М. В. Ломоносов, К. Д. Ушинський, Н. Г. Чернишевський та інші. Вони стверджували, що досягнення доступною мірою змісту навчання залежить як від дидактичних матеріалів, так і від самого педагога. В якості пріоритетного положення педагогіки принцип доступності вчені сформулювали в 50-60-х рр. ХХ ст.

Підходи до дефініції принципу доступності в педагогіці

Підвищення доступності навчання відбувається з урахуванням вікових, індивідуальних, психологічних особливостей учнів, підготовчого рівня, обсягу ЗУН, необхідного для освоєння нового навчального матеріалу і наукових знань.

Сучасна педагогіка принцип доступності розуміє як вимога відбору змісту навчання, як міру посильної труднощі, яку долають учні в ході спрямованої, раціонально організованої, керованої педагогічної діяльності.

Підвищення доступності навчання вимагає від керівника обліку найвищої межі розумових здібностей вихованців для постійного її підвищення; передбачає відповідність понять, форм, методів, обсягів дидактичного матеріалу ступеня підготовленості учнів, визначає тісний взаємозв’язок дидактичного матеріалу з рівнем розвитку вихованців. Інакше кажучи, доступність не потрібно розуміти, як вчення без труднощів. При цьому труднощі освоєння матеріалу повинні сприяти розвитку особистості учнів.

Принцип доступності – це критерій відбору навчальних матеріалів, який відображає відповідність змісту освітнього процесу реальним віковим, фізичним, інтелектуальним здібностям учнів.

Фактори підвищення доступності навчання

Основні фактори, які впливають на доступність навчання:

    Взаємозв’язок змісту нового дидактичного матеріалу з уже сформованою системою навчальних досягнень учнів; Необхідність залучення в новий навчальний матеріал стандартних і нестандартних міркувань, форм, розумових процесів; Підвищення доступності навчання вимагає врахування інтересів вихованців.

Актуальність впровадження принципу доступності в педагогічну практику
Останнім часом організація навчального процесу часто здійснюється у відриві від розуміння природного особистості дітей, стає витратною у випадку охорони здоров’я, що призводить до перевантаження учнів. Внаслідок засвоєння величезних масивів матеріалів здійснюється поверхневе засвоєння навчального матеріалу, що особливо підриває віру дітей у власні сили, породжує глибокий психологічний криза.

Практичне впровадження принципу доступності в педагогічну діяльність, побудова навчання з урахуванням реальних навчальних можливостей вихованців не повинно допускати психологічних, фізичних, моральних та інтелектуальних перевантажень дітей, дозволяє оптимізувати взаємовідносини змістовної і процесуальної сторін навчання, а, значить, і в цілому підвищити ефективність освітнього процесу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Поняття принципу доступності в педагогіці