Поняття планування

Планування як спосіб управління підприємством

Планування є основною ланкою та організаційним початком всього процесу реалізації цілей підприємства. План потрібний не тільки великим і середнім, а й малим підприємствам. Нормативність встановлює вимоги до ефективності використання ресурсів і результатів господарювання. І саме ринок має можливість скорегувати економічні процеси і привести їх до необхідного рівноваги. План в умовах ринку і самостійності підприємств має забезпечити перш ритмічність виробництва, отримання стабільних доходів і стабільного фінансового стану підприємств.

Діяльність, пов’язану з плануванням, можна розділити на кілька основних етапів.

Функції планування

У загальному випадку функції планування такі:

    Аналітична функція, Функція наукового прогнозування, Функція моделювання, Функція програмування, Функція організації виконання плану.

Аналітична функція відповідає за такі дії:

    Здійснюється аналіз внутрішнього середовища та аналіз зовнішнього середовища системи (організації); Аналізу піддається досягнутий рівень розвитку системи: її первинні змінні, змінні управління і змінні ефективності; В ході аналізу (аудиту) виявляються ресурси, якими володіє організація: трудові, фінансові, матеріально-технічні та нематеріальні ресурси; На основі аналізу визначається вихідний рівень розробки нового плану ( “база”); Аналізу піддаються численні процеси і тенденції розвитку зовнішнього середовища.

Функція наукового прогнозування включає прогнозування, орієнтується на цільові установки політики системи – організації. Грунтується на найбільш зручних для її керівництва способах реакції на дії (зміни) зовнішнього середовища і визначає концепцію найбільш раціонального шляху досягнення цілей. Планування визначає параметри можливого майбутнього стану системи і її середовища.

До функції моделювання відносять:

    Розробляється модель майбутнього стану системи ( “модель потрібного майбутнього”), Моделюється “траєкторія системи” – шлях її переходу з реальним станом в бажане майбутнє, Використовуються економіко-математичні моделі, виражені сукупністю синтетичних розрахункових показників, В якості моделей використовують узагальнюючі характеристики наукових прогнозів, балансові моделі та ін.

Моделювання при плануванні відповідає наступним діям:

    Розробляється програма діяльності по реалізації моделі майбутнього, Програмою є стратегічний план, а також сукупність комплексних програм вирішення найбільш важливих завдань планового періоду.

У кібернетиці план – це: ранжована система цілей + набір програм діяльності по їх досягненню.

Функція організації виконання плану включає:

    Контроль за ходом виконання встановлених в плані завдань, Коригування їх відповідно до об’єктивно мінливих умов, Попередження або виявлення виникаючих диспропорцій і вироблення заходів щодо їх усунення і т. д.

До основних функцій планування з точки зору теорії управління відносяться: цілопостанова, прогнозування, моделювання, програмування.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Поняття планування