Поняття, ознаки, форми діяльності механізму (апарату) держави

Державна влада, задачі і функції держави – категорії нематеріальні. Здійснення ж державної влади неможливо без якогось матеріального ланки, яке носить назву “механізм держави” або “апарат держави”. Існує три точки зору на співвідношення цих понять. Згідно з першою, вони тотожні. З іншої точки зору, під державним апаратом ” розуміється система державних органів, що безпосередньо здійснюють управлінську діяльність і наділені для цього державно-владними повноваженнями, а в поняття державного механізму включаються також “матеріальні придатки” державного апарату (силові структури, поліцейські органи, пенітенціарні установи тощо). Нарешті, відповідно до третьої точки зору, до апарату належить система державних органів (у статиці), а до механізму держави – діяльність цих органів та їх взаємодію між собою, тобто динаміка. Так чи інакше, апарат держави – це реальна матеріальна сила, володіючи якою держава здійснює свою владу.

Отже, механізм (апарат) держави – цілісна, ієрархічна система державних органів, установ та організацій, що здійснюють державну владу, виконують завдання і функції держави.

Зазначене визначення дозволяє виділити наступні суттєві властивості механізму держави:

1. Це особлива група людей, яка професійно і відокремлено займається державним управлінням (нормотворчістю, виконанням законів, правоохоронною діяльністю).

2. Первинними елементами механізму держави є державні органи і установи, в яких працюють державні службовці.

3. Існує встановлена ієрархія державних органів. Відсутність балансу в діяльності державних органів, перетворення одного з них в домінуючу силу – показник неблагополуччя політичної влади.

4. Кожний орган наділений владними повноваженнями в межах своєї компетенції. Виступаючи від власного імені, він діє як орган державного владарювання.

5. Для забезпечення державно-владних приписів державний орган може використовувати організаційні і матеріальні засоби примусу, які відповідають технічному рівню даної історичної епохи.

6. Сфера владних повноважень державних органів суворо обмежена законом.

Управління суспільством за допомогою державного механізму (апарату) здійснюється наступним чином. Видається нормативний акт, регулюючий те чи інше суспільне відношення. Громадяни, посадові особи, організації повинні надходити у відповідності з запропонованим їм правилом поведінки. У разі невиконання або неналежного виконання державно-владних приписів набирає чинності державне примушування чи спонукання до правомірної поведінки, яке забезпечується певними структурами механізму держави. Як зазначалося в темі 5, виділяються три основні форми діяльності державного механізму (форми здійснення функцій держави):

– правотворча (розробка і видання нормативних правових актів);
– правозастосовча (реалізація правових норм компетентними державними органами);
– правоохоронна (забезпечення дотримання норм права).

З допомогою механізму держави практично здійснюється державна влада і виконуються функції держави. Звідси очевидна нерозривний зв’язок між функціями держави та її апаратом. Змінюються функції – змінюється і механізм держави.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Поняття, ознаки, форми діяльності механізму (апарату) держави