ПОЕТИЧНИЙ СИНТАКСИС

– Фігури – це особливі синтаксичні побудови, у яких спостерігається відхилення від звичайного синтаксичного типу й подається оригінальна форма для образного вираження думок і почуттів людини.

√ Фігури поділяються на три типи на основі характеру відхилення від узвичаєних норм побудови фрази:

– фігури з відхиленням від певних логіко-граматичних норм оформлення фрази:

Інверсія, анаколуф, еліпсис, асиндетон (або безсполучниковість);

– фігури з відхиленням від певних логічно-смислових норм оформлення фрази:

– повтор: звуковий (асонанс, алітерація, рима), словесний (прямий, полісиндетон, плеоназм; тавтологія), фразовий (синтаксичний паралелізм); анафора, епіфора;

– зіставлення: ампліфікація, градація, парономазія;

– протиставлення слів: антитеза та оксюморон (за допомогою цілої конструкції);

– фігури з відхиленням від певних комунікативно-логічних норм оформлення фрази:

(риторичні фігури) звертання, запитання, заперечення, оклик.

! – Антитеза:

“Навіть трудно розказати, / Що за лихо стало в краю, – / Люди Мучились, як в пеклі, / Пан Втішався, мов у раю…” (Леся Українка).

– Лексична анафора:

“Без вітру не родить жито, / Без вітру вода не шумить, / Без мрії не можна жити, / Не можна без мрії любить…” (М. Сом).
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

ПОЕТИЧНИЙ СИНТАКСИС