Поема Данте Аліг’єрі “Божественна комедія” як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження. Особливості композиції поеми. жанрова своєрідність твору – Італія – ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Мета – формувати компетентності: Предметні (знання особливостей поеми “Божественна комедія” (жанру, композиції, часу творення, уявлення про світ); навички аналітико-дослідницької роботи з текстом; зацікавленість творчістю Данте; естетичний смак); Ключові (уміння вчитися: прагнення нових знань, критичне мислення; інформаційну: розуміння філософсько-етичної проблематики твору; загальнокультурну: дотримання моральних норм; гуманістичний світогляд; читацькі інтереси).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: терцина.

Обладнання: портрет Данте, текст “божественної комедії”, ілюстрації до неї.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Розгадування кросворда (робота в парах1)

· Розв’язавши кросворд, у зафарбованому стовпці прочитаєте назву культурно-філософського руху, заснованого на ідеалах гуманізму й орієнтованого на античну спадщину. Пам’ятайте: для апострофа в кросворді не відведено окремої клітинки, його ставлять разом із попередньою літерою.

Поема Данте Алігєрі Божественна комедія як філософсько художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження. Особливості композиції поеми. жанрова своєрідність твору   Італія   ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

1. Письменник, військовий теоретик кінця Середньовіччя – початку Нового часу, який започаткував нову філософію. (МАк’явеллІ.)

2. Країна, митці якої першими відгукнулися на зміни Нового часу. (Італія.)

3. Комедія масок, або комедія… (Дель) арте.

4. Один із творців італійської літературної мови. (Петрарка.)

5. Англійський письменник, автор книги “Утопія”, Томас… (Мор).

6. Ім’я дружини Данте, про яку він не згадав у жодному із творів. (Джемма.)

7. Видатний італійський скульптор, художник, архітектор, поет та інженер, гідний конкурент Леонардо да Вінчі. (Мікеланджело.)

8. Слово іншомовного походження, яке означає розквіт, піднесення чого-небудь, що перебувало в стані занепаду. (Ренесанс.)

9. Система ідей і поглядів на людину як на найбільшу соціальну цінність. (Гуманізм.)

10. Місто народження Данте Аліг’єрі. (Флоренція.)

11. Авторська назва найвідомішого твору Данте. (Комедія.)

Ключове слово: Відродження.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. “Божественна комедія” Данте узагальнила досягнення середньовічної культури, синтезувавши поезію, філософію й теологію, заклавши підвалини нового життєрозуміння, що руйнували загальноприйняті канони, і зумовивши відповідну реакцію. Про поему Данте точилися суперечки: від повного її неприйняття (Вольтер називав цей твір “неправдоподібним науковим трактатом”, написаним варварською мовою) до критичного переосмислення або навіть називання її священною книгою, сенс якої не здатні осягнути смертні: у деяких теософських вченнях Данте та його поемі відведено пророцьку роль. чим саме цей твір вразив сучасників і захоплює наступні покоління – досліджуватимемо сьогодні.

Поема Данте Алігєрі Божественна комедія як філософсько художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження. Особливості композиції поеми. жанрова своєрідність твору   Італія   ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Данте Аліг’єрі

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Розповідь учителя

– Історія написання. Поему “Комедія” Данте писав упродовж 14 років: розпочав 1290 р., переробив 1313-го, а завершив 1321-го.

Назва твору. Данте назвав свою поему “комедією” за усталеними середньовічними канонами: так називали твори із сумним початком (пекло) і щасливим фіналом (рай), написані не “високим”, а “середнім” стилем. Згодом перший біограф Данте Джованні Боккаччо оголосив поему “Divina Commedia” – “божественною комедією”. Слово Божественна означало високу оцінку твору й те, що це “Твір про Бога та його оточення”. Саме з такою назвою поема Данте Аліг’єрі вийшла друком 1555 р. у Венеції.

Мова комедії – народна, “vulgare”, рідний авторові тосканський діалект, адже Данте адресував її широкому загалу читачів, що не знали латини.

Жанр. Ліро-епічна поема, у якій розповідь про зовнішні події переплетено з ліричними й філософськими роздумами автора. Написана у жанрі християнського видіння, вона водночас продовжує лінію античної літератури (пригадайте: царство Аїда вже відвідали Одіссей та Еней).

Тема “Божественної комедії” – зображення уявних мандрів поета потойбічним світом. Супутником Данте є римський поет Вергілій, пізніше Данте супроводжує Беатріче, що уособлює милість Божу.

Ідея – відвернути людину від гріха й навернути її до праведного життя, урятувати людей від ганебного стану й привести їх до щастя. Письменник мріяв про духовне спасіння людини й усього світу.

Мета поеми – звільнити людей від стану гріховності й привести на шлях блаженства, тобто висловлено морально-релігійну думку про звільнення від гріха як шлях до щастя.

Особливості сюжету. Основний сюжет твору – подорож героя потойбічним світом (уві сні, протягом Великоднього тижня 1300 р.). Данте розповідає, що в середині життєвого шляху, тобто в 35 років, він заблукав у життєвому лісі. У супроводі Вергілія поет спочатку потрапляє до пекла, потім – до чистилища. До раю його веде тінь Беатріче. У поемі автор спостерігає страждання грішників, вислуховує їхні пристрасні оповіді й розмовляє з ними (“Пекло”, “чистилище”). Мандруючи раєм, Данте змальовує блаженство праведників та красу царства небесного, яке постає перед ним у сліпучих променях божественного світла.

Композиція. “божественну комедію” поділено на три частини (“Пекло”, “чистилище”, “Рай”), кожна з яких містить 33 пісні. Усього в поемі 100 пісень: 1 (вступ) + 33 (“Пекло”) + 33 (“чистилище”) + 33 (“Рай”). як математик Данте обчислив просторові параметри: а) у “Пеклі” – 9 кіл; б) у “чистилищі” – 2 передчистилища і 7 сходинок гори; в) у “Раю” – 9 небесних сфер.

Жанрова своєрідність. За жанром “божественна комедія” є ліро – епічною поемою, у якій розвинутий сюжет (оповіді про події) переплетено з філософськими й ліричними роздумами.

Поетика. Данте вдається до різних стилів, вільно змінюючи їх, залежно від змісту. Мова емоційна й образна. Найчастіше вживано порівняння та метафори, звертання та паралелізми. Твір написано трирядковою строфою – терциною.

2. Теорія літератури (запис до зошитів)

Терцина (італ. Terzina, від Terza rima – третя рима) – строфа з трьох рядків п’ятистопного ямба, у якій середній рядок римується з крайнім – першим і третім – у наступній строфі (Аба бвб вгв гдг тощо), завершуючись окремим рядком, римованим з другим рядком попередньої строфи. Терцину вперше застосував у “Божественній комедії” Данте Аліг’єрі, згодом нею активно послуговувалися українські поети.

· Які українські митці використовували терцину у своїх поезіях? (І. Я. Франко, Б. С. Лепкий, М. Т. Рильський, П. Г. Тичина, Юрій Клен.)

3. Складання опорного конспекту (запис до зошитів)

· Складіть опорний конспект уроку за здобутою інформацією.

4. Аналітична робота

· Опрацювавши складені вами опорні конспекти, у 5-7 реченнях схарактеризуйте своєрідність “Божественної комедії” Данте Аліг’єрі.

Очікувана відповідь

Своєрідність “Божественної комедії”:

■ композиційний прийом сну-мандрівки;

■ мандрівник – автор (поет), а не його герой;

■ символічність образів;

■ емоційна, образна (метафори, порівняння, звертання, паралелізми), проста народна мова;

■ трирядкова строфа – терцина;

■ гуманістичний погляд на життя й людину;

■ ідея твору – пізнати ідеал, здолавши шлях морального очищення.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Бліцопитування

· Коли Данте створив поему “Божественна комедія”? Чим славетна ця доба?

· Чи була тема цього твору актуальною для свого часу?

· Що ви знаєте про жанр “Божественної комедії”?

· Назвіть особливості композиції поеми Данте.

· Схарактеризуйте строфу “Божественної комедії”.

· Як ви вважаєте, що мав на меті Данте, створюючи цю поему?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Незавершене речення”

D Завершіть речення: “Я вважаю “Божественну комедію”…”.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати вступ та фрагменти першої частини (“Пекло”) “Божественної комедії” Данте.

_____________________________________

1 Або у трійках – залежно від кількості учнів у класі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Поема Данте Аліг’єрі “Божественна комедія” як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження. Особливості композиції поеми. жанрова своєрідність твору – Італія – ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ