PEST-аналіз

Визначення поняття

Будь-яка компанія існує в тісному контакті з зовнішнім середовищем, яка служить джерелом її ресурсів – матеріальних і людських, і отримання необхідної інформації. Все це компанія перетворює в послуги, які передає в зовнішній простір. Отже, для можливості існування і розвитку підприємству необхідно постійно перебувати в процесі взаємного обміну з зовнішнім середовищем.

Природно, що зовнішнє середовище численна, різноманітна і неоднорідна за своїм складом. Майже всі її компоненти впливають на компанію, різниця тільки в ступені, характер і періодичності їх впливу. Тому всі зовнішні фактори вимагають пильної і регулярного вивчення. Для цих цілей і існує PEST-аналіз.

PEST-аналіз – (макроекономічна) модель оцінки зовнішнього середовища для розрахунку фактора успішного впливу компанії. Найчастіше використовується для розуміння потенційного ринку при запланованому виході на нього з новим продуктом. (Див. Бізнес-моделі)

Термін англійською мовою: PEST analysis (Sociological, Technological, Economical and Political Change), на німецькій мові: STEP-Analyse.

Для здійснення PEST-аналізу необхідно мати перелік ключових зовнішніх чинників, які істотно впливають на бізнес організації. Серед доступних джерел інформації для PEST-аналізу – ЗМІ, Інтернет.

Основні стратегічні сфери PEST-аналізу

З огляду на те, що PEST-аналіз стосується зовнішніх чинників, які впливають на діяльність підприємства, зовнішнє середовище прийнято розділяти наступним чином:

    – макросередовище (уряд, економіка, соціально-демографічне середовище, науково-технічний прогрес, природні фактори). – Мікросередовище (постачальники, покупці, акціонери, конкуренти, кредитори, профспілки).

Традиційно PEST-аналіз стосується вивчення виключно макросередовища, яка включає в себе досить велику кількість факторів, тому із загального їх числа прийнято розглядати тільки чотири вузлових напрямки, які надають найбільш істотний вплив на діяльність організації:

    1) політична (P), 2) економічна (E), 3) соціальна (або соціокультурна) (S), 4) технологічна (T).

Політичні фактори в PEST-аналізі

Вивчення політичних чинників в рамках PEST-аналізу мотивовано тим, що влада регулює механізм обігу грошей та інші питання, пов’язані з отриманням прибутку і необхідних ресурсів.

Мета і об’єкти PEST-аналізу:

    Зрозуміти механізм розподілу державою основних економічних ресурсів. Аналіз урядової стабільності. Вивчення податкової політики і законодавства в сфері антимонопольного права, зовнішньоекономічного законодавства, законів з охорони природного середовища, регулювання зайнятості населення. Розуміння державного впливу на галузь, його позиції по відношенню до іноземного капіталу. Мати уявлення про наміри органів державної влади щодо розвитку суспільства та про засоби, за допомогою яких передбачається впроваджувати свою політику.

Економічні чинники в PEST-аналізі

Економічні аспекти є важливою умовою ділової активності для більшості підприємств. Ці макроекономічні показники впливають на рівень життя населення і його платоспроможність. За допомогою цієї інформації можна спрогнозувати попит, рівень цін, прибутковість. Тому аналіз економічних чинників дозволяє зрозуміти, як формуються і розподіляються економічні ресурси на рівні держави.
Мета і об’єкти:

    Тенденції зміни валового національного продукту. Інвестиційна політика. Рівень безробіття і інфляції. Процентна ставка і курс іноземної валюти. Рівень цін і заробітної плати, зокрема, вимірювання фактичного особистого доходу і загальна кількість грошей в обігу. Ціни на енергоресурси. Визначення загального рівня економічного розвитку і ринкових відносин. Вивчення конкуренції на ринку. Дефіцит бюджету, норми оподаткування. Соціальні фактори в PEST-аналізі

Мета і об’єкти:
– Вивчити формування споживчих переваг, їх зміна і можливого попиту, активність споживачів.
– Демографічна структура населення, якість життя людей і ставлення до нього.
– Стиль життя, звичаї і звички, ставлення людей до праці, соціальна мобільність населення.

Технологічні чинники в PEST-аналізі

Важливо стежити за динамікою технологічних змін, так як існує загроза втрати ринку, якщо трохи відстати від існуючих тенденцій.

Аналіз технологічної складової макросередовища дозволяє своєчасно перебудуватися на виробництво і реалізацію технологічно перспективного продукту, а також вчасно відмовитися від застарілих технологій, що використовуються.

Мета і об’єкти:

    Захист інтелектуальної власності; Ознайомлення з державною політикою в області НТП; Вплив розробок в інших областях на продукцію і діяльність фірми. Вивчення нових технологій, наукових відкриттів, нових продуктів, нових патентів, які з’являються на ринку. Удосконалення необхідного технічного обладнання та процесів виробництва, автоматизація і способи обробки інформації.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

PEST-аналіз