Основні звіти в маркетингу

Маркетинговий звіт і його призначення

Будь-яка компанія здійснює маркетингове планування, результати якого відображаються у внутрішній звітності. У ній представлені показники поточного збуту, дані про маркетинговому бюджеті і витрачені кошти, маркетинговий зусиллях і потенціал, а також відомості про дебіторську заборгованість. Звітом оцінку якості роботи служби маркетингу та її фахівців. Маркетологи повинні аналізувати свою ефективність і підносити достовірні результати своєї роботи керівництву.

Під маркетинговим звітом розуміється короткий виклад на папері результатів маркетингової діяльності.

Виділяють чотири групи показників, за якими аналізується якість роботи маркетингового підрозділу:

  Показники рівня продажів; Якість роботи з клієнтами; Якість рекламних кампаній; Раціональність витрачених бюджетних коштів на маркетинг.

Фахівці з маркетингу зобов’язані звітувати про виконану роботу регулярно. Оптимальним варіантом вважається складання звіту по маркетингу один раз в квартал і загальний звіт за рік.

Маркетингові звіти – це важливий інструмент компанії. У них вивчаються актуальні тенденції ринку, описуються результати тестування нових стратегій, маркетингові плани та рекомендації для вдосконалення маркетингової діяльності підприємства.

Деякі організації складають маркетингові звіти в процесі бізнес-планування, а також періодичні звіти, що відображають особливості купівельної поведінки, позиціонування компанії і демографічні зміни. Маркетинговий звіт дозволяє оцінити інформацію про споживачів, конкурентів, постачальників і дистриб’юторів, про ефективність реалізації продукції, асортименту та просування.

Особливості складання річного звіту по маркетингу

Всі підрозділи підприємства складають річні звіти про виконану роботу. Маркетингова служба – не виняток.

Річний маркетинговий звіт – це один з ключових документів. Перед його складанням співробітники відділу маркетингу повинні мати в арсеналі щомісячні або поквартальні маркетингові звіти, а також повну і достовірну інформацію для аналізу:

  Щомісячні звіти про реалізацію продукції; Звіти про ефективність асортименту; Звіти про ефективність реклами; Звіти про діяльність конкурентів; Звіти про поведінку, переваг і запитів споживачів; Звіти про діяльність постачальників і т. д.

Річний звіт про маркетингової діяльності компанії складається з ряду послідовних пунктів:

  Вступ; Основні поняття і терміни; Загальна інформація про проект; Опис ринкової ніші або сегмента; Тип виробництва, методи торгівлі; Опис і характеристика цільової аудиторії; Опис місця розташування компанії, її торгових точок або місць реалізації продукції; Товарна політика; Цінова політика; Політика просування; Оцінка конкуренції на ринку; Прогнози, висновки і рекомендації; Додатки.

Маркетинговий звіт повинен відповідати певним критеріям. Це: зрозумілу мову, повнота, точність і достовірність викладеної інформації, ясність і виразність. У звіті не повинно бути помилок в розрахунках основних маркетингових показників, граматичних помилок, недоліків і термінологічної плутанини, що може привести до помилкових висновків.

Звіт про проведення маркетингового дослідження

Звіт про маркетингове дослідження – це один з найважливіших змінних, що впливають на використання інформації, отриманої в результаті дослідження. Письмовий звіт і його усна презентація – це підсумковий етап проведення маркетингового дослідження. У ньому представлено докази про виконану роботу, як дослідження, технології, гіпотеза, проблеми, методи аналізу.

До змісту звіту про проведене маркетингове дослідження пред’являються загальні вимоги. У ньому обов’язково повинні бути наступні дані:

  Мета дослідження; Хто замовник і виконавець; Обсяг і характер вибірки; Час проведення; Використовувані методи збору даних; Форми для збору даних; Фактичні результати дослідження.

Форма звіту виглядає наступним чином:

  Титульний аркуш; Зміст; Короткий огляд (введення, результати, висновки та рекомендації); Вступ; Основна частина (опис методології дослідження, результати дослідження, обмеження); Висновок і рекомендації; Додатки (заповнені форми збору даних, розрахунки вибірки, статистичних тестів, об’ємні таблиці, список використаних джерел).

Звіт складається у двох форматах: повним і скороченим. Перший варіант призначений для фахівців маркетингової служби. Другий – для керівництва компанії, де представлені основні результати дослідження, висновки і рекомендації. Скорочена версія звіту не містить технічну та методологічну інформацію, первинні документи. Зміст звіту попередньо узгоджується з замовником.

Звіт про ефективність маркетингових кампаній

Ефективність маркетингової кампанії оцінюється з точки зору вкладених коштів, тобто витрат.

Будь-які витрати на рекламу та інші маркетингові заходи повинні окупатися, а саме приносити підвищення або збереження прибутку після збільшення продажів. Маркетингові кампанії, які не приносять позитивного результати, є неефективними. Економічна ефективність маркетингових проектів розраховується до, під час і після їх реалізації.

Звіт про ефективність рекламної кампанії складається з двох частин. Перша частина складається для визначення ефективності певних заходів. Друга частина – це річний звіт з аналізу ефективності реклами.

Перша частина звіту містить у собі:

  Узагальнений блок-схема маркетингових дій за конкретний період; Аналіз динаміки продажів; Оцінка ефективності маркетингових витрат.

Метою річного звіту про ефективність реклами є оцінка ефективності розподілу загального бюджету маркетингу та усвідомлення якості просування в порівнянні з минулим тимчасовим періодом.

Друга частина звіту складається з:

  Аналізу фінансових показників; Розподіл бюджету; Оцінка ефективності окремих статей витрат.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Основні звіти в маркетингу