Основні поняття і терміни страхування

У страховій діяльності існують усталена термінологія і поняття, знання яких необхідно в процесі страхування ризиків. Розглянемо основні з них.

Страховик – це юридична особа тієї чи іншої організаційно-правової форми, яке створене для здійснення страхової діяльності, відповідає за створення і витрачання страхового фонду і має отриману у встановленому порядку ліцензію. У ролі страховика, як правило, виступає страхова компанія.

Страхувальник – це юридична або дієздатна фізична особа, яка з метою захисту своїх (інших осіб) майнових інтересів вступає в страхові відносини зі страховиком на підставі добровільно договору, що укладається або в силу закону, сплачує страхові внески (страхову премію) і має відповідно до закону і / або договором страхування певні права та обов’язки.

Договір страхування – угода між страхувальником і страховиком, укладену в письмовій формі, згідно з яким страховик, з одного боку, зобов’язаний провести при настанні страхового випадку виплату страхувальникові (застрахованій особі), а страхувальник, з іншого боку, зобов’язаний сплатити при укладанні договору страхування або в встановлені ним строки страхову премію (внески). Договором можуть бути передбачені й інші права та обов’язки сторін. Факт укладання договору страхування посвідчується відповідним контрактом – страховим полісом.

Страховий випадок – те що подія та / або його наслідки (позитивні або негативні), передбачені договором страхування або законом, з настанням яких виникає обов’язок страховика здійснити страхову виплату страхувальникові (третій особі). Одне страхова подія може спричинити за собою кілька страхових випадків (наприклад, від урагану постраждало кілька застрахованих будинків).

Страхова сума – це встановлена??угодою сторін договору страхування, законом, іншим правовим актом сума, яка виражає грошову оцінку розміру страхової зашиті майнових інтересів страхувальника (застрахованої особи) і зобов’язань страховика. Страхова сума застосовується для визначення розмірів страхової премії і страхових виплат при настанні страхових випадків.

Страхова відповідальність (зобов’язання) страховика – це обов’язок страховика виплачувати страхове відшкодування або страхове забезпечення при настанні страхових випадків в межах страхової суми, якщо договором, законом не передбачено інше.

Термін страхування – календарний термін дії договору страхування (страхового поліса, свідоцтва). Страховий тариф (брутто-ставка) – це плата страхувальника за послугу страховика за договором страхування в рублях з одиниці страхової суми або об’єкта страхування або у відсотках від загальної величини страхової суми.

Страхова премія (страховий внесок) – це сума, що сплачується страхувальником страховикові виходячи зі страхового тарифу і страхової суми згідно з законом або договором страхування. Розраховується страхова премія шляхом множення страхового тарифу на страхову суму (або на кількість об’єктів страхування).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Основні поняття і терміни страхування