Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості. Художній переклад як творчий процес і його результат. Перекладна література як важлива складова вітчизняної культури й чинник формування української нації – ВСТУП. ОРИГІНАЛЬНА й ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Мета – формувати компетентності: Предметні (розуміння основних відмінностей художнього перекладу й оригіналу; знання особливостей художнього перекладу, його різновидів і функцій, імен видатних українських перекладачів та їхньої перекладацької діяльності); Ключові (уміння вчитися: уміння класифікувати прочитані твори за ознакою “оригінальна література – перекладна література”; математичну: уміння виокремлювати головну та другорядну інформацію; комунікативну: навички ефективної роботи в парі й колективі; інформаційну: уміння орієнтуватися в різних джерелах інформації (словниках, енциклопедіях, онлайн-ресурсах), самостійно знаходити потрібні літературні твори на електронних сайтах; загальнокультурну: усвідомлення ролі художньої літератури для світового духовного поступу та значення української перекладної літератури для вітчизняної культури).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: автор, читач, діалог культур, оригінал, художній переклад, переспів, підрядник.

Міжпредметні зв’язки: українська література, українська художня культура (мистецтво).

Обладнання: твори різних стилів мистецтва, портрети письменників I половини ХХ ст., роздавальний матеріал.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Постановка й розв’язання проблемного питання (запис до зошитів)

· Чим різниться вивчення української та зарубіжної літератур? (Зарубіжну літературу ми здебільшого вивчаємо у перекладах.)

2. Слово вчителя

– Французький письменник, мислитель-есеїст Моріс Бланшо в есе “Про переклад” розмірковував: “Чи усвідомлюємо ми, чим зобов’язані перекладачам, а ще більше – перекладу? Не впевнений. Але коли ми вдячні людям, які відважно не відступали перед загадкою, яку являє собою завдання перекладу, коли ми на відстані вітаємо їх як непомітних майстрів нашої культури, ідучи за ними й підкоряючись їхній наполегливості, наша вдячність залишається непочутою, навіть дещо зарозумілою й водночас запобігливою, оскільки ми ніколи не підносимося до того, щоб нагородити їх справжнім визнанням… Перекладач – це письменник неповторної оригінальності, причому саме в тому, що, здається, на неї і не претендує. Він – таємний володар мовних відмінностей. Але його завдання – не стерти їх, а використати, щоб різкими або витонченими зрушеннями відтворити в рідній мові наявність того, що у своїй первісній відміні мав оригінал…”. Суттєва відмінність вивчення зарубіжної літератури від української полягає в тому, що понад 90% творів світового письменства ми читаємо у перекладах. Власне, про оригінали й переклади ми сьогодні говоритимемо.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

· Для чого перекладають літературні твори? (Для того щоб люди, які не знають іноземної мови, мали змогу долучитися до кращих духовних здобутків інших народів. Пізніше читач, можливо, і зможе ознайомитися з творіннями класиків світової літератури мовою оригіналу, але спершу тільки завдяки перекладам ми відкриваємо для себе те, чим захоплюється весь світ.)

· Що таке переклад? (Переклад художнього твору – це відтворення змісту й форми літературного твору, написаного однією мовою, за допомогою засобів іншої мови.)

· Дайте визначення поняття переспів. (Переспів – це поетичний вірш, написаний за мотивами певного прозового чи віршованого твору іншого автора.)

· Що таке підрядник як різновид перекладу? (Підрядник – це технічний переклад, позбавлений одухотвореності; це дослівний переклад для подальшого мистецького опрацювання оригіналу.)

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

– Кожен літературний твір чужою мовою можна інтерпретувати по-різному. Це залежить від мети: чи передати зміст усіх ужитих в оригіналі слів, чи зберегти смисл або художність твору, чи дотримати мовних та національних особливостей першоджерела, чи якомога влучніше передати все це засобами рідної мови перекладача. Існують так звані вільні й підрядкові переклади, у яких той самий твір, перекладений іншою мовою, звучатиме інакше.

2. Компаративний аналіз (робота в групах)1

· Об’єднайтеся у 4 групи й порівняйте оригінали й переклади: 1-ша та 2-гагрупи – одного із сонетів В. Шекспіра, 3-тя й 4-та – різні фрагменти поеми Е. По “Крук” (Сонети В. Шекспіра та фрагменти поеми Е. По “Крук” для роботи груп обирає вчитель).

План роботи груп

1. Ознайомитись із запропонованими оригіналами й перекладами.

2. Стисло схарактеризувати різні варіанти поетичних творів, порівнюючи їх.

3. Підготувати виразне читання твору (варіант, що найбільше сподобався групі). Пояснити свій вибір.

3. Презентація групами результатів роботи

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Бліцопитування

· Що означають поняття Вільний переклад, технічний переклад, художній переклад? Чим вони різняться?

· Яке завдання постає перед людиною, яка здійснює технічний переклад тексту?

· Чого прагне поет, беручись за художній переклад?

· Чи можна лише за художнім перекладом скласти враження про майстерність поета й досконалість твору-оригіналу?

· На вашу думу, чи ідентичні форма та зміст оригіналу й перекладу? Узагалі: чи можлива така ідентичність?

· Чи здатна машина виконати художній переклад?

Висновок учителя. Тільки ретельна робота над перекладом вірша дає змогу здійснити ідейно-художній аналіз твору. Переклади можна детально досліджувати або лише вслухуватися в текст без жодного аналізу, але для кращого усвідомлення й розуміння літературного твору необхідно ознайомитись з різними його перекладами та, бажано, оригіналом.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Асоціативний кущ”

· Доберіть слова-асоціації до понять Художній переклад, підрядний переклад, оригінал, поетична майстерність перекладача.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: повторити раніше вивчене про античність, міфологію Давньої Греції та Гомера.

Випереджальне (Індивідуальне; 2-3 учні): підготувати повідомлення2 про українську перекладацьку школу.

___________________________________

1 Див. додаток до уроку № 2.

2 Тут і далі: за можливості – мультимедійну презентацію.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості. Художній переклад як творчий процес і його результат. Перекладна література як важлива складова вітчизняної культури й чинник формування української нації – ВСТУП. ОРИГІНАЛЬНА й ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНОМУ СВІТІ