Оцінка ризиків

Поняття оцінки ризиків

Оцінка ризиків – визначення величини (ступеня, рівня) ризику із застосуванням кількісних і якісних методів оцінки.

Під оцінкою ризику в широкому сенсі розуміють процес визначення ймовірності виникнення події, пов’язаного з ризиком. Ризикове подія здатне вплинути на діяльність організації, мати негативні або позитивні (рідше) для неї наслідки.

Оцінку ризиків можна розглядати як один з елементів процесу аналізу ризиків. Крім оцінки, в аналіз входить також визначення методів та інструментів управління ризиками з метою зниження несприятливих для організації наслідків виникнення ризикованих ситуацій і отримання вигоди у випадках, коли це можливо.

Аналіз ризиків – процес виявлення і оцінки значущості факторів ризику, а також оцінка ймовірності виникнення того чи іншого ризикового події та визначення його наслідків для організації.

Оцінка ризику є ключовий етап системи управління ризиками організації. Оцінка ризиків може здійснюватися із застосуванням якісних і (або) кількісних методів оцінки. Ці методи не є взаємовиключними, а швидше доповнюють один одного в рамках комплексного аналізу.

Якісні методи призначені скоріше для аналізу ризиків – їх метою є ідентифікація факторів і областей ризиків, а також визначення та опис різних чинників, які впливають на рівень того чи іншого виду ризику. Якісні методи аналізу ризиків використовують в основному описовий підхід, який повинен результіровалась в базу для проведення кількісних досліджень ризику. Кількісний аналіз ризиків націлений на визначення чисельних характеристик розмірів ризику кожного виду і організації в цілому. За допомогою кількісних методів організація виробляє вартісну оцінку можливих наслідків реалізації ризикових ситуацій.

Допущення при оцінці ризиків

В процесі оцінки ризиків використовуються деякі припущення, без яких неможливо провести незалежний і повний аналіз. Ці припущення були запропоновані американським фахівцем Б. Берлимером і полягають в наступному:

    Втрати організації від ризику не залежать один від одного; Втрата організації в одному виді діяльності не обов’язково впливає на інші види діяльності і ймовірність втрат в них; Максимально можливий збиток організації від ризику обмежений її фінансовими можливостями.
Етапи процесу оцінки ризиків

В процесі оцінки ризиків можна виділити типові для всіх організацій етапи:

    Визначення джерел ризику – процесів, при виконанні яких виникає ризик, а також його причин; Складання переліку всіх можливих в поточній ситуації ризиків; Оцінка рівня виявлених ризиків окремо і в цілому для організації (або проекту), яка визначає доцільність тих чи інших ризикових дій; Визначення допустимого для організації рівня ризику; Розробка заходів і дій, спрямованих на управління ризиком.

Визначення джерел та причин ризику, а також ідентифікація всіх можливих на поточний момент для організації ризиків, може бути здійснено із застосуванням загальних класифікацій видів ризику, але одночасно з урахуванням специфіки діяльності організації і особливостей її зовнішнього середовища.

На цих етапах процесу оцінки ризиків застосовуються якісні методи аналізу. Третій і четвертий етапи оцінки ризиків в більшій мірі пов’язані з кількісним аналізом їх параметрів. На останньому етапі оцінки ризиків фахівці зазвичай використовують результати всіх попередніх стадій оцінки ризику і комбінують кількісні та якісні методи дослідження, щоб розробити оптимальний для конкретної організації рішення з управління ризиками.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Оцінка ризиків