Оцінка організаційних змін

Оцінка того, який ефект мали ті чи інші організаційні зміни, повинна містити в собі оцінку як прямого, так і непрямого впливу на ефективність діяльності організації.

Підходи до оцінки організаційних змін
    Оцінка щодо відповідності цілям – коли оцінюється, наскільки ефективно були реалізовані поставлені цілі і завдання. Ресурсна оцінка, в рамках якої оцінюється ефективність використання ресурсів, необхідних для організаційних змін; Оцінка економічної ефективності, заснована на аналізі динаміки прибутку, якості продукції, послуг.

Відповідно до цих підходами, оцінка організаційних змін проводиться з точки зору їх ефективності, тобто, на скільки були виконані поставлені завдання і досягнуті цілі, як при цьому використовувалися ресурси і який був отриманий економічний ефект.

Крім того, при ранжируванні ступенем важливості вищеописаних підходів необхідно враховувати:

    Досягнення всіх поставлених цілей і необхідних для виконання завдань – це обов’язкова умова діяльності організації в цілому і здійснюваних організаційних змін зокрема; Ефективне ж використання ресурсів в рамках організаційних змін – не обов’язкова умова оцінки їх ефективності.

Крім основних підходів в оцінці ефективності організаційних змін, існують критерії оптимальності поєднання і розвитку наступних структурних елементів процесу діяльності організації:

    Процесу закупівель матеріальних ресурсів; Ефективне використання матеріальних ресурсів; Основне виробництво; Раціональна реалізація стратегічних цілей і оперативних завдань організації; Об’єм інвестицій; Існуюча система прав, обов’язків і відповідальності; Ступінь, в якій задовольняються потреби і інтереси співробітників.

В цілому, ефективність організаційних змін повинна визначається через оцінку ступеня та характеру, в якій вони впливають на процес виробництва і діяльність організації в цілому.

Відповідно до існуючої теорії систем, ефективність організаційних змін повинна визначатися також ступенем оптимальності взаємодії як усього різноманіття бізнес-процесів усередині організації, так і рівнем взаємодії конкретної організації з зовнішнім середовищем.

І нарешті, проводячи оцінку ефективності організаційних змін, необхідно досліджувати окремі елементи структури організації та її підсистеми. В рамках цих досліджень потрібно визначити, чи відповідають їх характеристики, процеси функціонування і основні якості після змін цільовим.

Методи оцінки ефективності організаційних змін
    Спостереження; Еталонне тестування; Експертна оцінка; Оцінка за ступенем реалізації цілей і завдань організаційних змін.

Вибір конкретного методу оцінки ефективності організаційних змін залежить від поточного стану і типу організаційної системи.

Так як критерії ефективності організаційних змін складні і багатогранні, для їх аналізу призначені спеціальні моделі, які будуються з метою оцінки ефективності.

Моделі оцінки ефективності організаційних змін
    Конкуруючих критеріїв ефективності; Визначення факторів неефективності організації; Опитування керівників; Оцінки через загальну організаційну ефективність; Модель технологічних укладів.

Суть моделі технологічних укладів полягає в тому, що будь-яка виробнича система в процесі своєї діяльності переживає ряд етапів: зародження, становлення, занепад. В ході цього ланцюжка етапів заміщуються цілісні комплекси технологічних процесів або укладів. Якщо не існує можливості розвивати існуючий технологічний уклад, значить в організаційній системі присутній структурна криза, який необхідно вирішувати, в тому числі, і через організаційні зміни.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Оцінка організаційних змін