Оцінка корпоративного управління

Загальна методологія оцінки корпоративного управління

Аналіз практики корпоративного управління (КУ) та оцінка його ефективності виступають в якості однієї з найбільш важливих завдань, що стоять перед вищим менеджментом. У той же час, єдності підходів в даному питанні не вироблено досі. Так чи інакше, оцінка корпоративного управління зводиться до необхідності аналізу практики його організації та визначення рівня розвитку корпоративних процесів, включаючи ступінь їх відповідності базовим принципам КУ.

Вся сукупність методів оцінки корпоративного управління умовно можна розділити на дві групи, кожна з яких має свої переваги і недоліки.

Оціночні методи першої групи спираються на використання економічних критеріїв. Перевагу при цьому віддається оцінці результатів фінансово-господарської діяльності корпорації і її економічним потенціалом.

Друга група методів представлена ​​в основному рейтингами і системами моніторингу корпоративного управління. В її основі лежить використання оціночних критеріїв управлінського характеру.

Незважаючи на наявні відмінності в методиці оцінки рівня корпоративного управління, всі використовувані методи повинні спиратися на ряд основоположних принципів, основними з яких є:

    Чесність і неупередженість; Прозорість; Підзвітність; Відповідальність.

Єдиного методу оцінки рівня КУ, в рівній мірі підходить для всіх випадків, не існує. В кінцевому рахунку його вибір визначається цілями і завданнями дослідження, інформаційною базою, що знаходиться в розпорядженні особи (осіб), які проводять оцінку, а також трудо-тимчасовими рамками.

Розглянемо кількісні та якісні методики оцінки рівня корпоративного управління більш детально.

Кількісні методи оцінки корпоративного управління

Кількісні методи оцінки КУ собі за мету ставлять визначення рівня економічної ефективності функціонування корпоративних структур, а в їх основі завжди лежать економічні критерії.

На сьогоднішній день достеменно відомо про існування зв’язку між рівнем корпоративного управління та фінансовими показниками діяльності корпорації. У зв’язку з цим кількісні методи оцінки рівня КУ засновані на методах фінансового аналізу та оцінки ринкової вартості компанії.

Методика фінансового аналізу заснована на використанні певного переліку фінансових показників, які якнайкраще характеризують різні аспекти діяльності корпоративних структур. Їх використання завжди передбачає необхідність розрахунку певних результуючих інтегральних показників, що дозволяють зробити висновки щодо фінансової стійкості компанії.

В основі аналізу фінансового стану корпорації лежить безліч способів. Найбільшу популярність серед них завоювали:

    Аналіз фінансової стійкості компанії (модель Таффлера); Оцінка ймовірності банкрутства (модель Альтмана).

На практиці з метою оцінки фінансового стану корпорації нерідко вдаються до методів порівняння. За базу порівняння можуть бути прийняті абсолютні стандарти (нормативні значення) або показники “середнього” підприємства тієї ж галузі або конкурентів.

Необхідність використання методів другої групи, безпосередньо пов’язаних з аналізом ринкової вартості корпорації, обумовлена ​​позитивним впливом в довгостроковій перспективі, яке розвинена практика корпоративного управління надає на ринкову вартість корпоративних структур.

В основі аналізу ринкової вартості корпорацій лежить два основні методи. Перший з них пов’язаний з оцінкою капіталізації доходу (приведення доходів до єдиної вартості), а другий – з оцінкою ринкової вартості акціонерного капіталу шляхом порівняння курсової вартості акцій.

Так чи інакше, всі методи даної групи засновані на оцінці економічних вигод функціонування корпоративних структур. У більшості випадків вони носять обмежений характер, оскільки дозволяють оцінити скоріше якість роботи менеджерів, ніж дотримання балансу зацікавленості сторін (вони не враховують зацікавленість власників). У цьому полягає їх основний недолік. Тим більший інтерес представляють якісні методи оцінки

Якісні методи оцінки корпоративного управління

Якісні методи оцінки КУ представлені в основному рейтингами і системами моніторингу корпоративного управління.

Рейтинг корпоративного управління – це інтегрована оцінка якості функціонування системи корпоративного управління акціонерного товариства.

Формуванням і публікацією рейтингів КУ, як правило, займаються спеціалізовані рейтингові агентства. Вони ж розробляють методологію його складання.

Рейтинги корпоративного управління, використовувані в російській практиці, діляться на три групи:

    Ренкінги; Рейтинги; Комплексні дослідження.

Під ренкінгу слід розуміти списки корпорацій, учасники яких проранжовано по одному зведеному показнику. В основі ж побудови рейтингів лежить комплексна оцінка якості корпоративного управління. Комплексні дослідження корпоративного управління передбачають формування рейтингів за окремими компонентами його якості (наприклад, ефективність діяльності ради директорів).

Так чи інакше, всі якісні методи оцінки КУ своїй основі вони спираються на використання оціночних критеріїв управлінського характеру. Зумовлює значення набуває відповідність практики корпоративного управління досліджуваного акціонерного товариства відповідним стандартам в цій галузі. Стандарти в області корпоративного управління визначаються найкраще ринкової практикою і знаходять своє відображення в базових принципах ОЕСР і Кодексах КУ.

Основним недоліком даної групи методів виступає їх висока трудомісткість. Проте, і якість оцінки в даному випадку на порядок вище.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Оцінка корпоративного управління