Образ ліричного героя збірки В. Вітмена Листя трави. Символи. Традиції й художнє новаторство В. Вітмена. РМ. Виразне читання віршів митця. Тематичне оцінювання – ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТОЛІТТЯ

Мета – формувати компетентності: Предметні (усвідомлення ідейно-художніх особливостей поезій В. Вітмена, їх новаторського характеру, своєрідності й естетичної цінності; навички аналізування ліричних творів; уміння формулювати й обгрунтовувати власні судження; прагнення пізнати світ і себе в ньому; естетичний смак); Ключові (уміння вчитися: пізнавальну активність; комунікативну: навички спілкування в колективі; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрет В. Вітмена, видання його творів, ілюстрації до них, зображення американських краєвидів, оркестрова увертюра Г. Холста “Волт Вітмен”, медіазасоби.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. “Література стає видатною лише тоді, коли вона сприяє зростанню людських чеснот, нею послуговуються на благо мас, якщо через неї люди розкриваються одне перед одним як брати”,- писав В. Вітмен. Поет убачав свій обов’‎язок у тому, щоб обезсмертити кожну істоту, предмет, навіть найнезначніші. Захищаючи власну унікальність, він кидався в бій за унікальність іншої людини. І все це разом вело до обожнення життя як єдиної, неповторної цілісності. Осягнути вершини й глибини вітменівської поезії, її філософію спробуємо сьогодні на уроці.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Літературний диктант

Методичний коментар. Завдання виконують письмово; за кожну правильну відповідь – 1 бал; перевіряють у парах під керівництвом учителя.

· У який час та де жив і творив Волт Вітмен? (У II половині XIX ст. у США.)

· Із якої родини походив? (Ремісників, батько – тесля.)

· Яку освіту здобув? (Шкільну неповну.)

· Назвіть три його основні професії. (Друкар, редактор, учитель.)

· Як називається головна книга В. Вітмена? (“Листя трави”.)

· Скільки прижиттєвих видань витримала ця книга? (Дев’‎ять.)

· Ким вважали американці Вітмена? (Своїм пророком.)

· Яке філософське вчення найбільше вплинуло на Вітмена? (Трансценденталізм.)

· Який вірш Вітмен присвятив своєму кумирові – президенту Лінкольну, відгукнувшись на його трагічну загибель? (“О Капітане! Мій Капітане!”.)

· Яким віршовим розміром послуговувався Вітмен? (Верлібром.)

· У чому полягали громадянська свідомість, гуманізм поета під час Громадянської війни у США? (Служив у військовому відомстві, допомагав у шпиталях, ризикуючи здоров’‎ям.)

· Коли Волт Вітмен прославився? (Після смерті.)

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

– “Листя трави” – єдина книга віршів американського поета Волта Вітмена, який прагнув писати для майбутнього. У збірці немає сюжету як такого, точніше кажучи, сюжет книжки – саме життя, людина і Всесвіт. Але всі вірші, що утворюють збірку, об’‎єднані ідеєю одвічного торжества людини. У найголовнішій поемі книжки, її композиційному стрижні – “Пісні про себе” – Вітмен з перших рядків проголошує:

Себе я прославляю, себе я оспівую,

І те, що приймаю я, приймете й ви,

Бо кожен атом, який належить мені,

Так само належить вам.

(Переклад Леся Герасимчука)

Лесь Герасимчук – перекладач збірки Вітмена – висловився про “Листя трави” так: “Тема збірки – це сам Волт Вітмен; сюжет – людина і Всесвіт; ідея – одвічна неухильна перемога людини”. А сам Вітмен говорив так: “У мене є лише один центральний образ – узагальнена людська особистість, типізована через саму себе” Поетичне “я” автора постійно перевтілюється в інших людей і навіть у явища природи, має узагальнювальний філософський характер

2. Декламування поетичних творів

(Учні декламують фрагменти збірки В. Вітмена “Листя трави”.)

3. Словникова робота (запис до зошитів)

(Учитель пояснює малознайомі слова за запитаннями учнів.)

4. Обмін враженнями від прочитаного

5. Евристична бесіда

· Чому поет чує саме пісні, оглядаючи життя трудової Америки?

· На ваш погляд, чи є краса у праці звичайних трудівників?

· Чи можна, на вашу думку, бути щасливим, не посідаючи помітного місця в суспільстві?

· У чому, на думку автора, полягає гармонія Всесвіту? Яку роль відіграє в ній людина?

· Як поет пояснює, що таке трава? Чи поділяєте ви таку думку?

6. Робота з підручником (запис до зошитів)

· Складіть тези за підручником про особливості поетичної творчості В. Вітмена. Зробіть висновки.

Очікуваний результат

Висновки. Ознаки новаторства поезії В. Вітмена: поет відмовляється від традиційних розмірів, рим, звертається до астрофічного вірша, верлібру.

7. Аналіз тексту літературного твору

· Проаналізуйте поему “Пісня про себе” як своєрідний поетичний маніфест В Вітмена.

Очікуваний результат

“Пісня про себе” як своєрідний поетичний маніфест В. Вітмена

– Багатотемність поеми, космічні масштаби подій природного, соціального, духовного життя.

– нове світобачення й особливості зображення людини у творі.

– Основна ідея поеми – духовне зростання особистості та людства.

– Традиції романтичної лірики та новаторство в поемі (тематика, мова, композиція, ритміка, динаміка).

– Мовний експеримент.

– Уведення до поеми астрофічного вірша та верлібру, своєрідних каталогів (довгих переліків предметів, явищ, понять).

– Відтворення незвичайними ритмами віршів складної музики життя.

· Порівняйте українські переклади віршів В. Вітмена, виконані В. Мисиком, В. Коротичем, Лесем Герасимчуком, М. Стріхою та ін.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

1. Міні-дослідження

· Прокоментуйте висловлювання В. Вітмена: “Читач завжди мусить брати на себе свою частку роботи – тією ж мірою, якою я виконую свою. Я прагну не стільки утвердити або ж розвинути ту чи ту тему, скільки ввести тебе, читачу, до атмосфери цієї теми, цієї думки, аби ти сам здійснив звідти свій політ”.

2. Декламування поетичних творів

(Учні декламують напам’‎ять вірші В. Вітмена.)

3. Співдружність мистецтв на уроці літератури

· Розгляньте портрети В. Вітмена.

· Що можна сказати про митця, роздивляючись його портрети та слухаючи його вірші? Прослухайте оркестрову увертюру Гюстава Холста “Волт Вітмен”.

· Який настрій викликала у вас музика?

· Які почуття та враження намагався передати композитор?

· Наскільки відповідає музика вашому уявленню про Вітмена та його поезію?

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Інтерактивна вправа “Мікрофон”

· Продовжте речення:

– “Для мене поезія Вітмена відкрила…”;

– “Мене вразило…”;

– “Я думаю, що “Листя трави” – це…”.

2. Тематичне оцінювання

(Учитель здійснює тематичне оцінювання знань учнів за I семестр.)

3. Інтерактивний прийом “Незавершене речення”

· Завершіть речення:

– “Мені вже було відомо…”;

– “Проте я навіть не здогадувався (не здогадувалася), що…”;

– “Відтепер я знатиму про…”.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: прочитати роман Г. Флобера “Пані Боварі”.

Випереджальне (Індивідуальне): підготувати повідомлення про життя та творчість Г. Флобера.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Образ ліричного героя збірки В. Вітмена Листя трави. Символи. Традиції й художнє новаторство В. Вітмена. РМ. Виразне читання віршів митця. Тематичне оцінювання – ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТОЛІТТЯ