Нові тенденції у драматургії кіня ХІХ – початку XX ст. “Стара” і “нова драма”. Зміни в драматургії кінця XIX – початку XX ст. – IІ семестр

Мета: формування предметних компетентностей: ознайомити учнів з основними тенденціями розвитку драматургії кінця ХІХ початку ХХ століття, творчістю видатних драматургів; розвивати теоретико-літературні знання; пробуджувати інтерес до вершинних творів світової драматургії; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативної: розвивати навички роботи в парі та в колективі; інформаційної: розвивати навички роботи із підручником та уміння критично оцінювати теоретичний матеріал; загальнокультурної: виховувати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Основні терміни та поняття: традиції, новаторство, “нова драма”, драматичний твір, тематика, сюжет.

Міжпредметні зв’язки: історія.

Обладнання: підручник, таблиці.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

– Сьогодні ми розпочинаємо ознайомлення з європейською драматургією, яка наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. пережила оновлення, збагатилася новими творчими знахідками та здобутками. Про це й поговоримо.

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

– Що таке драматургічні твори? Назвіть їхні особливості. (Це твори призначені для сценічного втілення. Особливості: рушій дії – гострий конфлікт; відтворення подій як живого процесу; діалогічний виклад художнього матеріал; поділ тексту на дії, картини, яви; наявність ремарок.)

– Які жанри драматургії ви знаєте?

– Назвіть відомих драматургів, творчість яких ми вивчали в попередніх класах, та їхні твори. (Есхіл “Прометей закутий”, В. Шекспір “Ромео і Джульєтта”, Мольєр “Міщанин шляхтич”, М. Гоголь “Ревізор”.)

V. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

– Протягом багатох століть театр був і місцем для спілкування та виховання, і виставкою моди, нагород та статків, і місце побачень. Про драматургів і їхні п’‎єси говорили, їх лаяли й хвалили, вони спонукали до роздумів, захоплювали ідеями, вели до рішучих дій.

Поступово у глядачів виникає потреба побачити в театрі справжнє життя, нові ідеї та драматургічні рішення. Тому, коли в кінці ХІХ ст. з’‎являються п’‎єси Г. Ібсена, Б. Шоу, А. Чехова, М. Метерлінка, К. Гамсуна та інших, сучасники назвали це оновленням драматургії, або “новою драмою”. Вона докорінно перебудувала застарілу театральну систему. З’‎являється інше розуміння завдань режисури, інші декорації, інша акторська гра, нова мова театру.

2. Опрацювання статті підручника з теми, відповіді на запитання та виконання завдань

3. Робота з літературознавчим словником

“Нова” драма (рубіж ХІХ-ХХ ст.) – течія у драматургії, що пов’‎язана з іменами Г. Ібсена, М. Метерлінка, А. Чехова. Характеризується наближення до реального життя; своєрідність конфлікту (неможливість розв’‎язання зовнішнього конфлікту призводить до того, що внутрішній конфлікт стає центром дії); широке використання підтексту в мові персонажів п’‎єси; відчуття впливу різноманітних літературних шкіл і течій (особливо натуралізму та символізму); звернення до античності; усвідомлення вагомої ролі режисера; розробляння нових жанрів (соціальна драма, психологічна драма, інтелектуальна “драма ідей”).

4. Складання блок-схеми “Відмінності “старої” та “нової” драми”

“Стара драма”

Загальні ознаки

“Нова драма”

У житті героїв

Трагедія

У житті особистості в суспільстві

Конфлікт героїв між собою (зовнішній характер)

Центр уваги

Конфлікти духовні, ідейні (внутрішній психологізм)

Узагальнений тип людей

Герой

Неординарна особистість

Головні й другорядні, позитивні та негативні, неоднозначні

Персонажі

Важливі всі, характерні

Відображає дійсність, зображує духовні пошуки, моралізує, дає власну оцінку, спонукає усвідомити проблему

Автор

Не дає одностайної відповіді

Вирізнялася підкресленістю, пафосністю у відтворенні емоцій, виконавці ролей промовляли добре поставленими голосами, гучно, особливо часто зі співучими штучними інтонаціями

Акторська

Гра

У новому театрі їхня вимова, інтонації наблизилися до розмовних, стали природнішими, простішими, що мало також створювати ефект живого реального життя на сцені.

Зав’‎язка – розвиток дії – кульмінація – розв’‎язка

Будова

Зав’‎язка – розвиток дії – кульмінація – дискусія

Завершений розв’‎язкою

Фінал

Відкритий, незавершений, спонукає до суперечок, роздумів

Трагедія, комедія, драма

Жанр

Синкретичний – трагікомедія

Споглядає

Глядач

Переживає разом з героєм, продовжує думати над проблемою й після спектаклю

Есхіл, В. Шекспір, Мольєр

Представ

Ники

Г. Ібсен – Норвегія, М. Метерлінк – Бельгія, А. Чехов – Росія, Б. Шоу – Англія

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

– “Нова драма” відрізняється від драми попередніх періодів розвитку драматургії тим, що в центрі уваги “нової драми” постала особистість не як соціальний тип, а як індивідуальність, переживання й відчуття якої визначають загальну атмосферу епохи. Показавши “трагедію життя”, а не “трагедію в житті”, дратурги закликали до осмислення дійсності, звільнення людського духу, пошуку шляхів відновлення гармонії світу.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати конспект.

2. Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення або презентацію про життя і творчість Г. Ібсена.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Нові тенденції у драматургії кіня ХІХ – початку XX ст. “Стара” і “нова драма”. Зміни в драматургії кінця XIX – початку XX ст. – IІ семестр