Напрямки функціонального менеджменту

Функціональний менеджмент має на увазі управління певними сферами діяльності ланок організації або всієї організації в цілому.

Функціональна система менеджменту

Функціональна система менеджменту являє собою особливу систему управління людськими, фінансовими, технічними та іншими ресурсами для досягнення поставлених цілей і завдань. Функціональна система менеджменту лежить в основі методології управління різними сферами діяльності. В системі менеджменту акумульовані знання і досвід роботи, яка вимагає високого інтелектуального рівня і відповідальності. Основне завдання функціонального менеджменту – виробити управлінську філософію, стратегію, принципи діяльності та інші елементи. Організація буде успішна тільки тоді, коли дані приписи і установки будуть сприйматися керівництвом і персоналом як строгі правила поведінки.

Підсистеми функціональної системи менеджменту

Функціональний менеджменту зазвичай включає в себе кілька складових елементів (підсистем), що забезпечує зменшення комплексності управління в цілому і сприяє збільшенню керованості в кожній з утворених підсистем.

Функціональна система менеджменту спирається на специфіку конкретної організації і слід наступним ключовим аспектам:

    Визначення цілей, завдань і бачення організації; Встановлення значущих показників ефективності для безперервного процесу обробки інформації, яка необхідна для оптимізації процесу прийняття управлінських рішень, підтримки зв’язків з громадськістю, а також реалізації проектів, виконання поставлених завдань; Взаємозв’язок всіх виробничих процесів; Розподіл відповідальності і повноважень серед співробітників різних підрозділів; Застосування теоретичних навичок прийняття рішень; Відкритість методів дослідження операцій; Підвищення якості інформаційної системи організації; Забезпечення рівноваги в фінансовому плані.
Види функціонального менеджменту

Серед основних видів функціонального менеджменту прийнято виділяти:

    Інноваційний менеджмент, що має на увазі управління процесами по створенню, поширенню і застосуванню продукції і технологічних процесів, які мають науково-технічним потенціалом і новизною. Фінансовий менеджмент, в ході якого реалізується управління процесами переміщення грошових ресурсів усередині організації. Інвестиційний менеджмент, що має на увазі управління залученням і напрямами використання різного роду інвестицій. Виробничий менеджмент, який представляє собою управління в процесі виробництва товару, придбання необхідних ресурсів, здійснення витрат та оцінки результатів виробництва в масштабах всієї організації. Інформаційний менеджмент, що має на увазі управління всіма компонентами інформаційної системи організації. Менеджмент персоналу, що має на увазі управління процесами залучення, навчання, ротації, стимулювання і мотивації персоналу в організації. Менеджмент якості, який представляє собою управління плануванням, забезпеченням і контролем якості продукції, що випускається організацією. Маркетинг-менеджмент, що має на увазі управління організацією з позиції маркетингу, а саме управління збутовою політикою, ринковими сегментами, конкурентним потенціалом організації та процесами просування продукції.

Створення ефективної системи функціонального управління всередині організації має відштовхуватися від принципу “не допускати появи проблеми” замість того, що управляти, орієнтуючись на виявлення проблеми та усунення допущених помилок (управління за відхиленнями).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Напрямки функціонального менеджменту