Музичне виховання: цілі, методи, система

Поняття і цілі музичного виховання

Невід’ємною рисою гармонійної людини є її висока культура, що досягається в процесі художньої освіти та виховання, в тому числі і музичного.

Музична культура людини формується під час активної музичної діяльності, в процесі гри на музичних інструментах, знайомства з музичними творами, здобуваються навички та вміння, необхідні для свідомого сприйняття і емоційного виразного виконання музики. Однак, сама лише музична діяльність не може вирішити всіх завдань музичного виховання, необхідно цілеспрямована, систематична робота, що дозволяє здійснювати музичне виховання.

Основною метою музичного виховання є формування емоційних, естетичних, моральних, загальнолюдських і національних якостей особистості засобами музики.

В якості специфічних завдань музичного виховання виділяються:

    Виховання інтересу, любові до музики; Збагачення музичними враженнями; Розвиток навичок всіх видах музичної діяльності: спів, слухання, музично-ритмічні рухи, гра на музичних інструментах; Сприяння вихованню та формуванню естетичних почуттів і музичного смаку; Вплив на всебічний розвиток людини; Розвиток творчої активності у всіх доступних видах музичної діяльності; Формування музично-естетичної культури.

Крім цього, музвихованням переслідуються більш загальні, високі завдання:

    Виховувати національну гордість і патріотичні почуття; Виховувати любов до рідного краю, до природи; Виховувати любов до народних пісень, народних традицій, звичаїв та обрядів; інтерес до творчості композиторів; Виховувати почуття товариськості, поваги і любові до батьків, рідних.

Методи музичного виховання
У наукових і методичних дослідженнях описаний значний спектр методів і технологій музичного виховання.

Зауваження 2
Методи музичного виховання спрямовані на отримання емоційного відгуку, виховання естетичного ставлення до музики, музичної сприйнятливості, оцінного ставлення, виразного виконання.

Так, досліджували розрізняють загальнопедагогічні методи і методи, які визначаються специфікою музичного мистецтва.

До загальнопедагогічних методів повідомлення та отримання інформації відносяться:

    За зовнішньою формою прояву: бесіда, розповідь, пояснення, інформаційно-повідомний, робота з книгою (засобом є слово як основне джерело спілкування учня з навчальним матеріалом через педагога, текстове керівництво, технічний пристрій); ілюстрування, демонстрація, спостереження (через засоби наочної передачі інформації); самостійна робота, вправи (через практичне виконання); За змістом: репродуктивні, пояснювально-ілюстративні, проблемні (через пізнавальну діяльність учнів); індуктивні, дедуктивні, методи аналогії (шляхом логічного мислення); аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація (через об’єднання або розчленування знань).

Специфічні методи і прийоми музичного навчання:

    Методи навчання теорії та історії музики: словесно-інформаційні (розповіді, пояснення, бесіди з історії та теорії музичного мистецтва, поточний коментар); словесно-наочні (використання схем, таблиць, фонозапісей, виконання фрагментів музичного матеріалу на інструменті); словесно-практичні (складання доповідей, написання тестів, самостійна робота з книгою, в Інтернеті, активне слухання музики); Методи і прийоми музикування на музичних інструментах, активне слухання музики, ритмічно-рухової інтерпретації музичних творів: наочно-інформаційні (прослуховування музичних творів, демонстраційний показ гри на музичних інструментах, інформація щодо складнощів технічного характеру); практично-пошукові (багаторазове повторення, технічна відпрацювання прийомів гри; “забігання” вперед і повернення до пройденого матеріалу, виконання спеціальних вправ, ритмічно-рухова інтерпретація музичних творів, прийоми звуковидобування); практично-евристичні (самостійне складання музичних вправ, ігор і забав); комплексні (створення “композицій” в формі діалогу, музичних ансамблів і ін., що передбачає комбінації різних видів музичної діяльності в процесі навчання, організації групової діяльності); Методи навчання та розвитку музичних і особистісних якостей: практично-аналітичні (аналіз музичних творів, підбір музичного матеріалу, шедеврів світової класики, їх реміксів, музичного фольклору та ін.); навчання безпідставного музичному відтворення (імпровізація, колективне музикування, створення проектів); стимулювання музичного навчання (орієнтація на істинні, справжні цінності музичного мистецтва, прийом розширення художнього досвіду; активізації музичної діяльності).

До способів виховання, визначаються специфікою музичного ис-кусства, дослідники також відносять: роздуми про музику, моделювання художньо-творчого процесу, прагнення педагога не нав’язувати музику, а переконувати, що не розважати, а радувати нею, метод імпровізації; метод емоційної драматургії; метод стильового розрізнення; метод інтонаційно-стильового осягнення музики; метод створення “композицій”; активне слухання, наслідування; співвіднесення музичних явищ з аналогічними явищами в інших видах мистецтв; активізація різних видів музичної діяльності через художню навчально-творчу діяльність людини в області інших мистецтв.

Крім того, серед методів музичного виховання виділяються:

    Методи художньо-естетичного впливу на свідомість, почуття і волю учнів, Методи організації групової діяльності і формування досвіду суспільної поведінки, Методи регулювання, корекції, стимулювання позитивної поведінки і діяльності людини (змагання, покарання, заохочення).

Специфіка музичного виховання полягає так само в широкому використанні таких методів як ігровий і проектний: за допомогою ігрового методу формується багато позитивних якостей, інтерес і готовність до майбутнього навчання, розвиваються пізнавальні та творчі здібності; використання інноваційних технологій в реалізації проектів є якісним засобом навчання і виховання. Метод проектів спрямований на залучення до самостійного пошуку знань, адже проблемна ситуація повинна розкрити протиріччя.

Таким чином, музичне виховання здійснюється за допомогою комплексу методів, які сприяють досягненню мети і вирішення завдань виховання – формування естетичного ставлення до музики, музичної сприйнятливості, оцінного ставлення, душевного, виразного виконання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Музичне виховання: цілі, методи, система