Міжнародний факторинг

В останні роки використання факторингу у всьому світі швидко зростає. Наприклад, за даними міжнародної факторингової асоціації International Factors Group s. c., в 1999 р. загальносвітовий оборот факторингових операцій виріс, у порівнянні з 1998 р. більш ніж на 40 %. У структурі факторингових операцій 8 % припадало на міжнародний факторинг.

Відповідно до Конвенції УНІДРУА ПРО міжнародний факторинг 1988 р. “Угода про факторинг” означає угоду, укладену між однією стороною (постачальником) та іншою стороною (фактором), відповідно з яким:

А) постачальник уступає фактору дебіторську заборгованість, яка випливає з угоди про продаж товарів (послуг), укладеного між постачальником та його замовником (дебітором), іншу, ніж та, що випливає з продажу товарів, придбаних переважно для особистих, сімейних або домашніх потреб;

Б) фактор виконує принаймні дві функції:

– фінансування постачальника, включаючи позики та дострокові платежі;
– підтримання рахунків (ведення бухгалтерської книги), що належать до дебіторської заборгованості;
– збір дебіторської заборгованості.
– захист від помилок при погашенні боргу дебіторами:

В) повідомлення про відступлення дебіторської заборгованості віддається дебіторам.

Сторони міжнародного факторингу:

1. Постачальник (кредитор).
2. Дебітор (боржник) – покупець товару (послуг).
3. Фактор (банк або спеціалізована факторингова організація).

У відносинах сторін по факторинговому контрактом:

А) положення угоди про факторинг про відступлення існуючої або майбутньої дебіторської заборгованості не може розглядатися як юридично недійсний, внаслідок того, що угода не обумовлює кожну заборгованість окремо, якщо при укладенні угоди або при виникненні такої заборгованості можна встановити її ставлення до угоди.

Б) положення угоди про факторинг, відповідно до якого відступається майбутня дебіторська заборгованість, має юридичну силу для передачі дебіторської заборгованості фактору при її виникненні без будь – якої необхідності в складанні нового акта про передачу.

Дебітор зобов’язаний погасити заборгованість фактору, якщо дебітору невідомо ні одна інша особа, що володіє переважним правом отримання боргу, і письмове повідомлення про відступлення:

А) віддається дебітору постачальником або фактором з повноваженнями постачальника;
б) розумно визначає дебіторську заборгованість, яка була відступлена, а також фактори, кому або на чий рахунок дебітор повинен здійснити оплату;
в) має відношення до дебіторської заборгованості, яка витікає з угоди про продажу товарів, укладеного під час або до отримання повідомлення.

При подачі фактором вимоги проти дебітора про погашення заборгованості, що випливає з угоди про продаж товарів, дебітор може вдатися до всіх способів судового захисту згідно з такою угодою, якими дебітор міг би скористатися, якщо б таку вимогу було подано постачальником.

Види факторингу:

1. Відкритий факторинг.
2. Прихований факторинг.

Відкритий факторинг – операція, при якій постачальник передає фактору юридичне право вимоги отримання оплати від боржника (покупця). При цьому фактор стає кредитором перед колишнім боржником. Обов’язок поставки залишається на постачальника. Постачальник і фактор відправляють повідомлення боржника про передачу фактору права вимоги.

Прихований факторинг – операція, при якій постачальник передає фактору права на майбутню виручку від продажу товару. Постачальник залишається стороною в угоді з боржником. При цьому боржника не ставлять до відома про укладення договору факторингу. Постачальник дає доручення фактору, що діє від його імені, на стягнення боргу.

Якщо за договором факторингу фінансування кредитора здійснюється шляхом купівлі у нього фактором грошової вимоги, фактор набуває права на всі суми, які він одержить від боржника внаслідок виконання вимоги.

Якщо поступка грошової вимоги факторові здійснена з метою забезпечення виконання ним зобов’язання кредитора і інше не передбачено договором факторингу, фактор зобов’язаний надати звіт кредитору і передати йому грошову суму, що перевищує забезпечену поступкою вимоги суму боргу кредитора.

У разі звернення фактора до боржника з вимогою здійснити платіж боржник має право пред’явити до заліку свої грошові вимоги, що грунтуються на договорі з кредитором, що були у нього до часу отримання ним повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові.

Кредитор несе відповідальність перед фактором за дійсність грошової вимоги, під яке надана грошова сума.

Грошова вимога, що є предметом поступки, визнається дійсним, якщо кредитор має право на передачу вимоги і в момент відступлення йому не відомі обставини, внаслідок яких боржник має право його не виконувати.

Якщо кошти, одержані фактором по уступленному грошового вимогу, виявилися меншими від суми боргу кредитора щодо погашення суми грошового зобов’язання, кредитор залишається відповідальним перед фактором за залишок боргу, якщо він видав поручительство за боржника.

Фактор має право повернути кредитору вимоги, не оплачені боржником у строк, та стягнути з кредитора виплачені йому грошові суми і збиток, заподіяний фактору невиконанням боржником своїх зобов’язань за договором факторингу з правом регресу.

Основні переваги факторингу:

– дозволяє постачальникам (експортерам) розширити обсяг поставок за рахунок надання відстрочки платежу імпортерам;
– повне страхування ризику неплатежу;
– прискорення термінів отримання платежу експортером в порівнянні з акредитивною формою розрахунків;
-збільшує оборотні кошти експортера і т. п.

Міжнародний форфейтинг – різновид міжнародного факторингу. Це придбання однією стороною (форфейтером) у іншої сторони (векселедержателя) простого або переказного векселя, строк платежу по якому не настав. Зазвичай операції форфейтингу здійснюються з векселями, авалированными банками або спеціалізованими форфейтинговыми організаціями, які мають стабільне положення на ринку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Міжнародний факторинг