Метод цивільного права і його ознаки

Розглянемо метод цивільного права, а також встановимо ознаки методу громадянського права.

Метод цивільного права

Метод цивільно-правового регулювання – це сукупність прийомів, способів і засобів впливу на модель поведінки суб’єкта на принципах рівності учасників взаємовідносин, їх диспозитивності, вирішення конфліктів без обмеження особистих прав і свобод.

Метод цивільного права дозволяє відповісти на питання як і якими способами вивчається предмет пізнання.

Метод цивільного права позначає особливості:

– правового становища суб’єктів відносин;

– підстав виникнення і змісту цивільних відносин;

– сукупності юридичних санкцій.

Метод правового регулювання – це комплекс правових способів і засобів впливу відповідної галузі права на сукупність суспільних відносин, які формують її предмет.

Для забезпечення ефективного впливу необхідно використовувати методи і інструменти, відповідні сутності регламентованих взаємин. Іншими словами, зміст методу правового регулювання в значній мірі визначається характером регульованих правовідносин (тобто предметом правового регулювання).

Особливості правового становища окремих суб’єктів громадянського права (громадян, підприємств) знайшли відображення в статі Цивільного кодексу України. До них відносять:

– рівність учасників;

– автономія їх волі;

– майнова самостійність.

До відмінних рис підстав виникнення і змісту цивільних правовідносин можна віднести:

– різноманітність і множинність підстав (юридичних фактів), які породжують цивільні права і обов’язки (договори, односторонні угоди і т. д.);

– диспозитивність (вільний вибір способу і форми участі в правовідносинах).

В якості особливостей санкцій в цивільному праві слід назвати:

– компенсаційний характер (відновлення майнового стану);

– спрямованість винятково на майно, але не на особистість правопорушника.

Вищевказана специфіка зумовлює відмінні риси і ознаки методу громадянського права в цілому.

Ознаки методу громадянського права

До ознак методу даного права відносять:

– безумовне наділення осіб суб’єктивними цивільними правами;

– ознака правової ініціативи;

– ознака юридичної диспозитивності норм;

– ознака юридичної рівності всіх учасників;

– ознака їх майновій самостійності.

Метод цивільного права – це спосіб впливу на правовідносини, який за своєю суттю є дозволеним. Даний метод характеризується наділенням суб’єктів здатністю до правообладания, диспозитивностью, ініціативою, а також забезпечує встановлення правовідносин на принципах правової самостійності сторін і їх юридичної рівності.

Найважливішою ознакою цивільно-правового регулювання і особливістю методу громадянського права виступає принцип диспозитивності.

Принцип диспозитивності передбачає не тільки автономію волі і майнову самостійність кожного суб’єкта, але також його можливість вільного розпорядження своїми правами і необхідність суворого виконання своїх обов’язків. Даний ознака найбільш повно відображений в праві власності, в свободі договору, в юридичних конструкціях, в рамках яких суб’єкт своєю волею і згідно зі своїми інтересами при дотриманні закону має право розпоряджатися власними правами.

Відповідно до принципу диспозитивності величезне значення в цивільному праві отримали диспозитивні норми. Вони вступають в дію в разі, якщо в стосунках, які регулюються в договірному порядку, певне питання не було вирішене самими суб’єктами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Метод цивільного права і його ознаки