Матеріально-виробничі запаси (МВЗ)

Матеріально-виробничі запаси – активи, які використовуються в якості сировини, матеріалів і т. д. При виробництві продукції, призначеної для продажу (виконання робіт, надання послуг), які придбаваються безпосередньо для перепродажу, а також використовувані для управлінських потреб організації.

Завдання бухгалтерського обліку МВЗ

Основні завдання бухгалтерського обліку в цій області:

Контроль за збереженням матеріальних цінностей в місцях їх зберігання і на всіх стадіях обробки;

Правильне і своєчасне документування всіх операцій по руху матеріальних цінностей, виявлення і відображення витрат, пов’язаних з їх підготовка; розрахунок фактичної собівартості витрачених матеріалів та їх залишків за місцями зберігання і статтями балансу;

Систематичний контроль за дотриманням встановлених норм запасів, виявлення зайвих і невикористовуваних матеріалів, їх реалізація;

Своєчасне здійснення розрахунків з постачальниками матеріалів, контролю за матеріалами, що знаходяться в дорозі, невідфактуровані поставки.

Класифікація матеріально-виробничих запасів відповідно до ПБО

Облік МПЗ необхідно проводити відповідно до ПБО 5/01 “Облік матеріально-виробничих запасів”.

Згідно із зазначеним ПБО до складу матеріально-виробничих запасів включаються: сировина, матеріали і т. П., Які використовуються при виробництві продукції, призначеної для продажу, активи, які використовуються для управлінських потреб, готова продукція, призначена для продажу, а так само товари, придбані або отримані від інших юридичних або фізичних осіб або призначені для продажу.

Основна частина МПЗ використовується в якості предметів праці і у виробничому процесі. Вони цілком споживаються в кожному виробничому циклі і повністю переносять свою вартість на вартість виробленої продукції.
Залежно від ролі, яку відіграють різноманітні виробничі запаси в процесі виробництва, їх поділяють на такі групи:

    Сировину і основні матеріали; Допоміжні матеріали; Покупні напівфабрикати; Відходи (поворотні), паливо; Тара і тарні матеріали, запасні частини; Інвентар та господарські речі.

Одиницею бухгалтерського обліку МПЗ крім номенклатурного номера може бути партія, однорідна група і т. П.

При цьому обрана одиниця повинна забезпечити формування повної і достовірної інформації про запаси, а також належний контроль за їх наявністю і рухом.

Облік МПЗ на рахунках бухгалтерського обліку

Для обліку МПЗ застосовують такі синтетичні рахунки:

    10 “Матеріали” з відповідними субрахунками; 11 “Тварини на вирощуванні та відгодівлі”; 15 “Заготівля та придбання матеріальних цінностей”; 16 “Відхилення у вартості матеріальних цінностей”; 41 “Товари”; 43 “Готова продукція”.

Позабалансові рахунки:

    002 “Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання”; 003 “Матеріали, прийняті в переробку”; 004 “Товари, прийняті на комісію”;

Позабалансовий рахунок “Спеціальна оснащення, передана в експлуатацію”.

Форми первинної документації

Облік виробничих запасів здійснюється на підставі наступних первинних документів: прибуткового ордера, довіреності, акту про приймання матеріалів, лімітно-забірної карти, вимог, накладної на внутрішнє переміщення, накладної на відпуск матеріалів, картки складського обліку матеріалів, відомості обліку залишків матеріалів на складі.

Оцінка виробничих запасів

Оприбуткування МВЗ

Відповідно до ПБО 5/01 матеріально-виробничі запаси приймаються до бухгалтерського обліку за фактичною собівартістю.

Фактичною собівартістю матеріально-виробничих запасів, придбаних за плату, визнається сума фактичних витрат організації на придбання, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків (крім випадків, передбачених законодавством Російської Федерації).
Фактичними витратами на придбання матеріально-виробничих запасів можуть бути:

Суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю);

Суми, сплачувані організаціям за інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з придбанням матеріально – виробничих запасів;

Митні збори та інші платежі;

Невозмещаемие податки, що сплачуються у зв’язку з придбанням одиниці матеріально-виробничих запасів;

Винагороди, що сплачуються посередницькій організації, через яку придбані матеріально-виробничі запаси;

Витрати по заготівлі та доставці матеріально-виробничих запасів до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування;

Інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням матеріально-виробничих запасів.
Оцінка МПЗ при вибутті

Відповідно до ПБО 5/01 при відпуску матеріально-виробничих запасів у виробництво та іншому вибутті їх оцінка здійснюється організацією (товарів, які обліковуються за продажною (роздрібної) вартості) одним з таких методів:

За собівартістю кожної одиниці;

По середній собівартості;

За собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (метод ФІФО);

Застосування одного з методів по виду (групі) запасів проводиться протягом звітного року.

Інвентаризація МПЗ

Відповідно до вимог нормативних актів в області бухгалтерського обліку як мінімум раз на рік організація повинна провести інвентаризацію належного їй майна (активів).

При інвентаризації виявляється фактична наявність відповідних об’єктів майна (активів), яке зіставляється з даними регістрів бухгалтерського обліку.

Порядок проведення інвентаризації (кількість інвентаризацій в звітному році, дати їх проведення, перелік майна, що перевіряється при кожній з них, і т. д.) визначається керівником організації, за винятком випадків, коли проведення інвентаризації є обов’язковим.

Відображення в бухгалтерському балансі даних про МПЗ

Дані про МПЗ (залишок запасів на кінець періоду) в бухгалтерському балансі відображаються за статтею “Запаси”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Матеріально-виробничі запаси (МВЗ)