Культура етрусків

Культура етрусків мала вагомий вплив на формування давньоримської культури. Варто виділити лише найбільш суттєві моменти, щоб у цьому переконатися:

1. За етруськими зразками у Римі було збудовано перший капітолійський храм та цирк.

2. Від етрусків римляни запозичили шанування трьох небесних і трьох підземних богів (Тіиа, У ні, Мнерва, Мант, Церера, Манія), що сприяло переходу від анімізму до антропоморфізму.

3. Етрурія як союз 12 міст з давніх-давен вважалася матір’ю усіляких мар-новірств, магії та культів. “Сивілині книги”, статус жерця, гадання, ритуали, елементи святкового одягу, символи, знаки (золота кулька на ланцюжку – символ знатності роду, дубове листя – символ військової доблесті) мають етруське походження.

4. Римський мистецький стиль формувався під безпосереднім впливом етруського.

На межі VI-V ст. до н. е. знову відбуваються важливі культурні зміни у соціокультурному житті, насамперед у мистецтві Античності. У стародавніх греків на цей час припадає реформа Солона (594 р. до н. е.) та Клісфена (596-565 pp. до н. е.), народження іонічної школи натурфілософії, засновником якої вважається Фалес із Мілету, початок друкування перших монет в Афінах (575 р. до н. е.), заснування першого агону – змагання поетів-трагіків у Афінах (534 р. до н. е.), розквіт давньогрецької ліричної поезії (Сапфо – акме в 580 р. до н. е.), а пізніше – грецької трагедії (“Перси” Есхіла – 472 р. до н. е.; “Антигона” Софокла – 441 р. до н. е.). Це доба творчості Фідія (500-431 pp. до н. е.), доба написання “Історії у дев’яти книгах” Геродота (близько 484-422 pp. до н. е.), поява філософської течії софістики (450 р. до н. е.) та, нарешті, народження Сократа (469 р. до н. е.).

Для римлян цей час ознаменований побудовою храму Юпітера на Капітолійському пагорбі у Римі (509 р. до н. е.) та вигнанням у тому ж році останнього римського царя Тарквінія Гордого, що традиційно вважається датою заснування республіки і встановлення влади консулів. У середині V ст. до н. е. було проведено першу кодифікацію римського права, відомого як “Закони XII таблиць “.

Таким чином, з’являються підстави вважати, що впродовж V-IV ст. до н. е. у стародавніх культурах, як грецькій, так і римській, уже сформувалася структура, ієрархія цінностей, пріоритетів, які виявляли їх взаємну близькість і водночас неповторність кожної з них. Цю думку підтверджує і старий вислів “Греція подарувала світу відчуття краси, а Рим – відчуття справедливості”. Так, взаємно доповнюючи одна одну; давньогрецька та давньоримська культури зробили свій посильний внесок у закладання фундаменту європейської культури.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Культура етрусків