Крива попиту

Попит є величиною блага, яку покупці бажають і можуть собі дозволити придбати в поточний момент. Крива попиту має на увазі наочне зображення зв’язку між ринковою ціною і числом товарів, які за даною ціною населення готове купити.

Особливості

Крива ринкового попиту є результатом підсумовування кривих попиту кожного окремого покупця. Попит зображується у вигляді нахиляється вниз кривої і відображає закон попиту – зі зменшенням вартості товарів або послуг обсяг їх придбання буде збільшуватися і навпаки, зі збільшенням вартості обсяг придбаної продукції буде знижуватися.

До основних факторів, що визначають характеристики кривої, відносяться:

    Розмір громадських доходів, розподіл доходів між групами населення; Обсяги ринку, кількість покупців; Поточна вартість товарів і послуг; Наявність товарів-замінників, їх вартість та пропозицію; Наявність доповнюють товарів, їх вартість та пропозицію; Звички і смаки покупців, сезонність, природно-кліматична обстановка; Очікування покупців;

Основним фактором, що не впливає на криву попиту, є якість товару. Така ситуація формується через те, що зі зміною якісних характеристик змінюється і сам товар. Наприклад, дві різні моделі “Форд” – це два окремих блага.

Припустимо, все чинники, що визначають попит, крім вартості є незмінними. Це дозволить продемонструвати яким чином зміна вартості товарів вплине на обсяг попиту.

Варіанти зображення кривої попиту

На представленому графіку вартість відображена на осі ординат, а попит – на осі абсцис. Зображена лінія попиту (D) має негативний напрямком. Тобто коли вартість починає знижуватися обсяг попиту зростає і навпаки. При цьому в залежності від обставин крива попиту може зображуватися не тільки в формі кривої, але і у вигляді прямої лінії.

Крива попиту

Пересуваючись уздовж кривої попиту можна спостерігати зміну обсягу при можливих рівнях вартості товарів. Зворотній зв’язок попиту і вартості товарів обумовлена ​​трьома причинами:

    Зменшення вартості дозволяє збільшити кількість споживачів; Зменшення вартості збільшує купівельну спроможність населення; Зменшення цін забезпечує вигоду придбання подешевшали товарів.

Зміна споживчого попиту виражається в зрушеннях кривої попиту. На обсяг попиту впливає два основних види факторів:

    Цінові. Вони головним чином змінюють обсяг попиту, забезпечуючи зміщення величини попиту в інші точки кривої. Нецінові. Змінюють сам попит (тобто його функцію), що проявляється в зсувах кривої правіше якщо попит збільшився або лівіше (при зменшенні попиту).

Крива попиту дозволяє графічно відобразити стан попиту на економічне благо при всіх можливих рівнях ціни. Їх використовують для оцінки дій споживачів, а також для визначення оптимальної вартості та величини виробництва (ринкової рівноваги) за рахунок взаємозв’язку з кривою пропозиції.

Зсув по кривій попиту дозволяє обчислити об’єм попиту споживачів при кожному можливому ціновому рівні. Зміна факторів, що визначають стан попиту, обумовлює зрушення кривої. Якщо вона пересувається вправо – попит на продукцію зростає, а якщо вліво – знижується.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Крива попиту