КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – М. ПАВИЧ, П. ЗЮСКІНД – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ. СУЧАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС – 11 клас

До теми “Сучасний літературний процес”

1. Назвіть особливості сучасного літературного процесу.

Співіснування і взаємодія різних стилів, напрямів, течій. “Втеча культури на університетські кафедри”, виживання і конкуренція художньої літератури з “відео”, “мультимедіа”, Інтернетом та іншими реаліями сучасності: “від Інтернету до Гуттенберга” (У. Еко).

2. Дайте визначення інтертекстуальності.

Інтертекстуальність – термін, введений для позначення загальних якостей текстів, які виражаються наявністю зв’язків між ними, завдяки яким тексти або їхні частини можуть різними засобами явно або приховано посилатися один на одний. Інтертекстуальність реалізується як в наукових, так і в художніх текстах.

3. Назвіть основні риси літератури постмодернізму.

Інтертекстуальність, стирання різниці між текстом та контекстом, мовою та метамовою; нелінійний принцип організації тексту, асиметричність, поліфонічність; відмова від права на істину, множинність істин; використання реконструйованого знаку – симулякра (подоби, видимості); смерть автора (скриптор) та ін.

4. Визначте соціоісторичні, культурно-філософські та естетичні чинники розвитку постмодернізму в художній літературі:

5. Дайте визначення гіпертексту.

Текст не обмежений лінійним розвитком, тобто одним хронологічно-логічним порядком, а розгалужується на багато напрямів/рівнів/фіналів.

6. Кого з письменників дослідники називають “автором першої книги XXI століття”, “ватажком європейського постмодернізму” ?

7. Назвіть найяскравіших представників постмодерністської прози.

8. Еко, Дж. Фаулз, Дж. Барт, Дж. Хеллер, І. Кальвіно, П Зюскінд, К. Рансмайр, М. Кундера, М. Павич та ін.

До теми “Творчість письменників М. Павича, П. Зюскинда”

1. На тлі яких історичних подій будується сюжет в оповіданні “Дамаскін” ?

2. Назвіть провідні лейтмотиви оповідання “Дамаскін”.

3. Що символізує Храм в оповіданні М. Павича “Дамаскін” ?

Духовне очищення, яке може привести до земного щастя, водночас відбудовані храми також нагадують про зв’язки поколінь, історичну пам’ять, яку намагалися відродити будівничі з усього світу. Храм – не тільки назва сакральної будівлі, а й символ святилища, в якому людина очищається та наближається до Бога. У християнстві людина сприймається як “храм Бога”. Храм відтворює будову світу.

4. Що символізує в оповіданні бажання майстрів відродити церкви та храми?

5. З яких пластів складається інтертекстуальний простір оповідання “Дамаскін” ?

1-й пласт – історичний, життя Сербії між двома імперіями, трьома вірами і безліччю мов. 2-й пласт – філософсько-символічний: вічні проблеми розпорошених етносів, які прагнуть духовного відродження. 3-й пласт – асоціативний: враження й осмислення тексту читачем свого життєвого досвіду і знань. 4-й пласт – поєднання усіх часів та історичних фактів в один світовий час існування людства, так у творі з’являються Йовани Дамаскін та Лествичник.

6. Назвіть риси постмодернізму в оповіданні “Дамаскін”.

“Боротьба за читача” та її засоби: інтенсивне використання фактів візантійської та поствізантійської культур (зокрема, засобів відтворення “місцевого колориту”: балканських імен і географічних назв, побутових деталей тощо); багатошаровість сюжету, інтеретекстуальність, можливість багатьох варіантів інтерпретації тощо.

7. Які традиційні художні засоби використовує М. Павич в оповіданні “Дамаскін” ? Іронія – невідомому, який напав на сплячого Дамаскіна, не вдалося його вбити, бо раптом “прикро забурчало в животі”; гіпербола – в Атилії так багато мрій і відчуттів, що їх щодня доводиться забувати “не пудами чи кілограмами, а тоннами”; афоризми – “Якщо хочеш довго і щасливо прожити на землі, не щади себе ні в чому”; епітети, порівняння тощо.

8. У чому виявилася специфічність створених Павичем портретів?

9. Елементи яких різновидів роману використав М. Павич в оповіданні “Дамаскін” ?

10.Кого німецька преса називає “Фантомом німецької розважальної літератури”?

11.Назвіть літературні прототипи образу Гренуя.

Крихітка Цахес Гофмана, персонажі Ч. Діккенса, Чіполла Т. Манна та ін.

12.Яку точку зору щодо взаємодії генія і злочину пропонує Зюскінд у романі “Запахи, або Історія одного вбивці” ?

13.Які основні тематичні лінії прози П. Зюскінда?

Осмислення феноменів митця та мистецтва; тема духовних розчарувань і пошуків ізольованої від суспільства особистості.

14.Дайте стислу характеристику героя творчості Зюскінда.

Це – герой-маргінал, який протистоїть орієнтованому на успіх суспільству.

15.Назвіть характерні риси художнього світу П. Зюскінда.

Використання іронії та гротеску, інакомовні сюжети та образи, пародіювання стереотипів “масової” літератури, елементи авангардистської естетики.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – М. ПАВИЧ, П. ЗЮСКІНД – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ. СУЧАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС – 11 клас