Контрольна робота за творчістю Г. Гейне, Дж. Байрона – І семестр

Мета: формування предметних компетентностей: перевірити вміння та навички учнів із вивченої теми; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність та критичне мислення учнів, уміння систематизувати та узагальнювати; комунікативної: формувати навички аналізу художніх творів; загальнокультурної: виховувати естетичний смак та читацькі інтереси учнів; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

Основні терміни та поняття: романтизм, “байронізм”, романтична поема, спенсерова строфа.

Обладнання: тестові завдання.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

Інструктаж до виконання тестових завдань.

І варіант

Початковий та середній рівні

1. Для романтизму характерні такі ознаки:

А) суворі правила;

Б) підвищена емоційність;

В) складна метафоричність;

Г) незвичайні герої діють у незвичайних обставинах.

2. Представником романтизму НЕ є:

А) Г. Гейне; в) Ф. Шиллер;

Б) Дж. Байрон; г) А. Міцкевич.

3. Фольклорний мотив кохання як страшної сили розкрито у творі:

А) Дж. Байрона “Мій дух як ніч…”;

Б) Дж. Байрона “Хотів би жити знов у горах…”;

В) Г. Гейне “Не знаю, що стало зо мною…”;

Г) Г. Гейне “На півночі кедр одинокий…” .

4. Про почуття самотності, прагнення дружби, кохання йдеться у творі:

А) Г. Гейне “Не знаю, що стало зо мною…”;

Б) Дж. Байрона “Хотів би жити знов у горах…”;

В) Г. Гейне “На півночі кедр одинокий…”;

Г) Дж. Байрона “Мій дух як ніч…”.

5. Основною думкою у творі Дж. Байрона “Хотів би жити знов у горах…” є:

А) оспівування краси кохання;

Б) осуд жорстокості, кровопролитних війн;

В) уславлення свободи, засудження лукавства;

Г) заклик до повстання, до збройного опору.

6. Байрон зображує Мазепу в молодості як людину:

А) розважливу, помірковану; в) патріотичну, героїчну;

Б) захоплену, дещо безрозсудну; г) мрійливу, спокійну.

ІІ варіант

Початковий та середній рівні

1. Романтизм зародився на межі:

А) ХVІ-ХVІІ ст.; в) ХVІІІ-ХІХ ст.;

Б) ХVІІ-ХVШ ст.; г) ХІХ-ХХ ст.

2. Романтизму властиві ознаки:

А) мінливість, поліфонічність, тяжіння до різких контрастів, складної метафоричності;

Б) культ природи і почуття, підвищена емоційність сприйняття навколишнього світу;

В) типізація героїв та обставин як основний засіб художнього відтворення дійсності;

Г) неприйняття буденності, творення на противагу їй незвичайної художньої дійсності.

3. Назва поетичної збірки Г. Гейне:

А) “Книга життя”; в) “Книга пісень”;

Б) “Книга віршів”; г) “Книга спогадів”.

4. Ідею мистецтва, що просвітлює душу, розкрито в поезії:

А) Г. Гейне “Не знаю, що стало зо мною…”;

Б) Дж. Байрона “Хотів би жити знов у горах.”;

В) Г. Гейне “На півночі кедр одинокий.”;

Г) Дж. Байрона “Мій дух як ніч…”.

5. Народна легенда про красуню Лорелей стала основою балади:

А) Дж. Байрона “Мій дух як ніч.”;

Б) Г. Гейне “На півночі кедр одинокий.”;

В) Г. Гейне “Не знаю, що стало зо мною.”;

Г) Дж. Байрона “Хотів би жити знов у горах.”.

6. Байрон зображує головного героя в поемі “Мазепа” як:

А) історичну постать;

Б) романтичного героя;

В) героя фольклорних творів;

Г) образ, що втілює ідеї Просвітництва.

Достатній рівень (спільний для обох варіантів)

Установіть відповідність між цитатами та автором і назвою твору.

Цитата

Автор, назва твору

1. “Мій дух як ніч…”

А) Моя ж душа, мов птах прип’‎ятий, Що прагне скель і висоти, Страждає в Англії пихатій.

2. “Не знаю, що стало зо мною…”

Б) …Ніколи не плакали ми;

Той сум, оті тяжкі зітхання Прийшли до нас згодом самі.

3. “Коли розлучаються двоє…”

В) Я ще вчуваю арфи глас,.. Як ще надія в серці спить, Її розбудить віщий спів.

4. “Хотів би жити знов у горах…”

Г) І бачить він сон про пальму, Що десь у південній землі…

Д) Привільний Рейн затих; Вечірній промінь грає

Відповіді: 1 – в, 2 – д, 3 – б, 4 – а

8. Визначте ознаки романтизму як літературного напряму. Назвіть найвідоміших його представників.

Високий рівень (спільний для обох варіантів)

9. Дайте розгорнуту відповідь, у чому відмінність літератури доби Просвітництва від літератури доби романтизму.

10. Схарактеризуйте романтичного героя. Наскільки цей образ, на вашу думку, актуальний у наш час?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Контрольна робота за творчістю Г. Гейне, Дж. Байрона – І семестр