Контрольна робота за темою Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці – ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Мета – формувати компетентності: Предметні (систематизовані й узагальнені знання про літературу доби переходу до модернізму, про взаємодію символізму й імпресіонізму в ліриці; писемне мовлення; гуманістичний світогляд); Ключові (інформаційну: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурну: творчі здібності; прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, умінь та навичок.

Обладнання: роздавальний матеріал (картки із завданнями; 2 варіанти).

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІI. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМООЮ УРОКУ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання контрольної роботи (по 12 балів за кожним із варіантів)

І варіант

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь – 0,75 бала; усього – 6 балів)

1. Ш. Бодлер започаткував модерністську течію:

А) футуризм;

Б) символізм;

В) імпресіонізм.

2. Провідний мотив збірки “Квіти зла”:

А) невідворотності людської долі;

Б) несумісності реальності й ідеалу;

В) безрезультатності пошуку краси.

3. “Альбатрос” належить до циклу віршів:

А) “Сплін та ідеал”;

Б) “Паризькі картини”;

В) “Квіти зла”.

4. Автором збірки “Квіти зла” є:

А) Ш. Бодлер;

Б) В. Вітмен;

В) Ф. І. Тютчев.

5. “Пісню про себе” написав:

А) В. Вітмен;

Б) А. А. Фет;

В) А. Рембо.

6. Символісти вважали своїм предтечею:

А) Ф. І. Тютчева;

Б) В. Вітмена;

В) Ш. Бодлера.

7. Імпресіонізм та символізм – течії:

А) романтизму;

Б) модернізму;

В) реалізму.

8. Прагнення інтуїтивного пізнання дійсності через символ, відмова від сприйняття світу через конкретні образи характерні для:

А) символістів;

Б) імпресіоністів;

В) декадентів.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1,5 бала; усього – 3 бали)

9. Поясніть символіку вірша Ш. Бодлера “Альбатрос”.

10. Розкрийте значення поняття Декаданс.

Високий рівень (3 бали за правильну, повну й аргументовану відповідь)

11. Виконайте одне із завдань.

А) Проаналізуйте одну з поезій Ш. Бодлера.

Б) Напишіть есе “Філософські проблеми, порушені В. Вітменом у віршах збірки “Листя трави””.

II варіант

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь – 0,75 бала; усього – 6 балів)

1. У творах Ш. Бодлера присутні ознаки напрямів:

А) модернізму й реалізму;

Б) модернізму й романтизму;

В) романтизму й реалізму.

2. Збірку Ш. Бодлера “Квіти зла” відкриває вірш:

А) “Альбатрос”;

Б) “До читача”;

В) “Благословення”.

3. Провідна тема сонета “Альбатрос”:

А) людина та природа;

Б) поет і натовп;

В) мистецтво й поет.

4. Збірку “Листя трави” написав:

А) Ш. Бодлер;

Б) В. Вітмен;

В) Ф. І. Тютчев.

5. “Батьком верлібру” часто називають:

А) Ф. І. Тютчева;

Б) А. А. Фета;

В) В. Вітмена.

6. До модернізму належать:

А) романтизм та імпресіонізм;

Б) імпресіонізм та символізм;

В) символізм та реалізм.

7. Настрої песимізму, занепаду, розчарування характерні для літератури:

А) декадансу;

Б) естетизму;

В) романтизму.

8. Особистість, здатна перетворити мрію на дійсність, здолати розрив між ідеалом і дійсністю,- такий ліричний герой характерний для:

А) імпресіонізму;

Б) символізму;

В) неоромантизму.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1,5 бала; усього – 3 бали)

9. Розкрийте значення поняття Символізм.

10. Поясніть символіку вірша А. Рембо “Голосівки”.

Високий рівень (3 бали за правильну, повну й аргументовану відповідь)

11. Виконайте одне із завдань.

А) Проаналізуйте одну з поезій А. Рембо.

Б) Напишіть есе “Бодлер – пізній романтик і один із засновників символізму”.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: почати читати п’‎єсу М. Метерлінка “Синій птах”.

Випереджальне (Індивідуальне): підготувати повідомлення “Моріс Метерлінк – бельгійський Шекспір”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Контрольна робота за темою Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці – ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ