Контрольна робота за темою “Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці” – Франція – ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Мета – формувати компетентності: Предметні (систематизовані й узагальнені знання про особливості символізму й імпресіонізму в ліриці помежів’я ХІХ-ХХ ст.; уміння формулювати, висловлювати й обстоювати свою думку; культуру писемного мовлення; аналітичне мислення; естетичний смак); Ключові (інформаційну: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурну: творчі здібності; прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Ознайомлення із завданнями та критеріями їхнього оцінювання

2. Виконання контрольної роботи (усього 12 балів за кожним із варіантів)

І варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Назва літературної течії, що відзначається витонченим відтворенням особистих вражень та мінливих миттєвих почуттів:

А) імпресіонізм;

Б) символізм;

В) модернізм;

Г) романтизм.

2. Поет, якого вважають предтечею символізму:

А) В. Вітмен;

Б) Ш. Бодлер;

В) П. Верлен;

Г) С. Малларме.

3. Найхарактерніша ознака лірики П. Верлена:

А) філософічність;

Б) раціоналістичність;

В) соціальна спрямованість;

Г) музикальність.

Середній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

4. Твір, який уважають віршованим маніфестом символізму:

А) “Поетичне мистецтво”;

Б) “Зосередження”;

В) “Голосівки”;

Г) “Осіння пісня”.

5. Ім’я митця з найменшим терміном поетичної творчості:

А) Ш. Бодлер;

Б) П. Верлен;

В) А. Рембо;

Г) В. Вітмен.

6. Ознаки, характерні для творів Ш. Бодлера:

А) модернізм та реалізм;

Б) романтизм та реалізм;

В) модернізм та романтизм;

Г) символізм та реалізм.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

7. Представники символізму як літературної течії:

А) Ш. Бодлер;

Б) П. Верлен;

В) В. Вітмен;

Г) А. Рембо;

Д) С. Малларме.

Високий рівень (максимально – 3 бали)

8. Схарактеризуйте творчість митця, якого наприкінці життя оголосили “королем поетів”. Відповідь обгрунтуйте.

II варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Назва однієї з течій раннього модернізму кінця ХІХ ст., у якій широко застосовано художній символ, що є ознакою мінливого “життя душі” й пошуку “вічної істини”, суттєвим моментом буття, основою художнього світу, зверненням до вічних ідей:

А) імпресіонізм;

Б) символізм;

В) модернізм;

Г) реалізм.

2. Поет, який через свою творчість зазнав судових переслідувань:

А) В. Вітмен;

Б) А. Рембо;

В) П. Верлен;

Г) Ш. Бодлер.

3. Назва збірки П. Верлена, що стала його літературним дебютом:

А) “Романси без слів”;

Б) “Сатурнічні поезії”;

В) “Вишукані свята”;

Г) “Мудрість”.

Середній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

4. Поет, вірш якого став своєрідним маніфестом символізму:

А) Ш. Бодлер;

Б) А. Рембо;

В) П. Верлен;

Г) С. Малларме.

5. Автор збірки “Квіти зла”:

А) Ш. Бодлер;

Б) А. Рембо;

В) П. Верлен;

Г) С. Малларме.

6. Імпресіонізм та символізм – це течії:

А) романтизму;

Б) модернізму;

В) реалізму;

Г) класицизму.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

7. Назви віршів П. Верлена:

А) “Голосівки”;

Б) “Зосередження”;

В) “Осіння пісня”;

Г) “Сентиментальна прогулянка”;

Д) “Поетичне мистецтво”;

Е) “Гімн красі”.

Високий рівень (максимально – 3 бали)

8. Схарактеризуйте втілення традицій романтизму й модернізму в поезії Ш. Бодлера. Відповідь обгрунтуйте.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Мікрофон”

· Завершіть речення:

■ “Мені сьогодні вдалося…”;

■ “Найскладнішим для мене було…”.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: повторити вивчене у попередніх класах про драматургію та драматичні твори.

Випереджальне (Групове; 5 домашніх груп): підготувати повідомлення про особливості та представників драматургії порубіжжя ХІХ-ХХ ст. (1-ша група – “драму ідей”, 2-га – “драму-дискусію”, 3-тя – лірико-психологічну драму, 4-та – символістську драму, 5-та – українську “нову драму”).

Примітка. Об’єднання в групи, визначення складу груп та розподіл запитань для опрацювання можна доручити 5 учням із високим рівнем навчальних досягнень або неформальним лідерам класу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Контрольна робота за темою “Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці” – Франція – ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ