Контрольна робота – УКРАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ІІ пол. ХІХ ст. РЕАЛІЗМ. ТВОРЧІСТЬ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО, ПАНАСА МИРНОГО

Мета: узагальнити знання учнів з вивчених тем, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою корекції, розвивати вміння висловлювати власні думки, логічне мислення, навички раціонального використання навчального часу; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність.

Обладнання: різнорівневі тестові завдання і питання до контролю за темою у двох варіантах.

Теорія літератури: реалізм, соціально-побутова повість.

Тип уроку: контроль, корекція знань та вмінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІ. ІНСТРУКТАЖ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

І варіант

Початковий рівень

Кожна правильна відповідь на пит. № 1-3 оцінюють у 0,5 б., за пит. № 3-1, 5 б.

1. Укажіть, хто з відомих українських письменників назвав І Нечуя-Левицького “всеобіймаючим оком України”, “артистом зору”:

А Т. Шевченко;

Б І. Франко;

В Леся Українка;

Г О. Маковей.

2. Укажіть, що є предметом зображення в повісті І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”:

А трагічні події українського села, пов’язані з підготовкою до реформи 1861 р;

Б традиційний патріархальний устрій українського села;

В сім’я як середовище безперервних конфліктів, зумовлених надто великою кількістю людей;

Г розшарування селянства, розпад патріархальних норм родинного життя під тиском пореформених обставин, темрява і неуцтво, індивідуалізм.

3. До оригінальних творів прадавньої української літератури не належить…

А “Житіє Олексія, чоловіка божого”;

Б “Християнська топографія” Козьми Індикоплава;

В “Повчання дітям” Володимира Мономаха;

Г “Слово про закон і благодать” Іларіона.

4. Установіть відповідність між персонажем твору та його портретом.

Портрет

1 “…здорові загорілі руки, широке лице…сухорляве і бліде, наче лице в ченця, високий лоб посічений густими дрібними зморшками”

2 “…висока на зріст, рівна станом, але не дуже тонка, з кремезними ногами, з рукавами, позакачуваними по лікоть, з чорними косами, вона була ніби намальована на білій стіні”

3 “…ніколи не сміявся гаразд, як сміються люди, а його насуплене лице не розвиднялося навіть тоді, як губи осміхались”

4 “Молоде довгасте лице було рум’яне. Веселі, сині, як небо, очі світились привітно і ласкаво…”

Персонаж

А Карпо

Б Лаврін

В Омелько Кайдаш

Г Мелашка

Д Мотря

1

В

2

Д

3

А

4

Б

Середній рівень

Продовжте речення. (Кожна правильна відповідь – 1 бал.)

5. Засобами творення комічного в повісті І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я” є…

6. Реалізм – це…

7. Проблематика, яка переважала у творах реалістів…

Достатній рівень

Виконайте одне із завдань (Правильна відповідь – 2 бали.)

8. Що в творчості І. Нечуя-Левицького дало підстави І. Франкові назвати письменника “великим артистом зору”?

9. Назвіть відмінні ознаки гумору й сатири.

10. Назвіть термін, визначенням якого є: “Художній образ, наділений характерними рисами, яскравий представник якої-небудь групи людей (соціального прошарку, класу, нації, епохи)”. (Художній тип)

Високий рівень

Виконайте одне із завдань. (Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь 4 бали.)

Напишіть творчу роботу на одну із тем:

1. Відгук на один із прочитаних творів І. Нечуя-Левицького.

2. Моє ставлення до синів і невісток Омелька Кайдаша.

3. Складіть тези з теми: “Етапи розвитку літератури 70-90-х р. ХІХ ст.” (літературні напрями, основні жанри, суспільно-політичні умови розвитку, митці та їхні твори.)

ІІ варіант

Початковий рівень

Кожна правильна відповідь на пит. № 1-3 – 0,5 б., за пит. № 3- 1,5 б.)

1. Що заперечує автор у повісті “Кайдашева сім’я” комічними ситуаціями і сценами?

А Необхідність відокремлення господарства старшого брата Карпа від господарства молодшого – Лавріна;

Б лицемірство в характері Марусі Кайдашихи;

В безглузде марнування життя і здоров’я на суперечки, які порушують цілісність і міцність родини;

Г постійне вживання спиртного старим Кайдашем.

2. Укажіть, який жанр української прози започаткував І. Нечуй – Левицький:

А соціально-психологічний роман;

Б ліро-епічний роман;

В психологічну новелу;

Г соціально-побутову повість.

3. До перекладних творів прадавньої української літератури не належить…

А Збірка афоризмів “Ізборник Святослава”;

Б “Шестоднев” Іоана Екзарха;

В повість “Про Троянську війну”;

Г проповідь отца церкви Іоанна Златоуста.

4. Установіть відповідність між літературним напрямом та періодом його розвитку.

Літературний напрям

1 Ренесанс

2 Бароко

3 Класицизм

4 Романтизм

Період

А XVI-XVIII століття

Б XIV-XV століття:

В 1840-60-ті роки ХІХ ст.

Г Кінець ХVІІІ – 30 р. ХІХ ст.

Д До ХIV століття

1

В

2

Д

3

А

4

Б

Середній рівень

Продовжте речення. (Кожна правильна відповідь – 1 бал.)

5. І. Нечуй-Левицький у повісті “Кайдашева сімя” торкається таких проблем: …

6. Дайте визначення. Соціально-побутова повість – це…

7. Реалізм – літературний напрям, у якому людина розглядається…

Достатній рівень

Виконайте одне з завдань. (Правильна відповідь – 2 бали.)

8. Визначте основні особливості стилю письменника.

9. Що мав на увазі І. Франко, коли говорив про І. Нечуя-Левицького як “виключно українського письменника”?

10. Назвіть термін, визначенням якого є: “Втілення засобами мистецтва, літератури загального, типового в частковому, індивідуальному, у конкретних художніх образах, формах. (Типізація)

Високий рівень

Виконайте одне з завдань. (Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь – 4 бали.)

Напишіть творчу роботу на одну з тем:

1. Відгук на один із прочитаних творів І. Нечуя-Левицького.

2. “Кайдашеві звички” в сучасному житті.

3. Складіть тези з теми: “Етапи розвитку літератури 1840-60-тих років ХІХ ст.” (літературні напрями, основні жанри, суспільно – політичні умови розвитку, митці та їх твори)

ІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Випереджувальні завдання:

1) Підготуватися до повідомлення про життєвий і творчий шлях Панаса Мирного, укласти хронологічну таблицю життя і творчості письменника.

2) Систематизувати матеріал про його творчу спадщину.

3) Підготувати добірку висловлювань видатних діячів культури про Панаса Мирного.

2. Завдання для решти класу: дібрати цікаві факти з життя Панаса Мирного.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Контрольна робота – УКРАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ІІ пол. ХІХ ст. РЕАЛІЗМ. ТВОРЧІСТЬ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО, ПАНАСА МИРНОГО