КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 ЗА ТВОРЧІСТЮ М. КОЦЮБИНСЬКОГО (КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР) – МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Мета (формувати компетентності): Предметні (вдосконалення вмінь учнів писати твори-роздуми на основі систематизованих та узагальнених знань про творчість М. Коцюбинського; Ключові: уміння вчитися: розвиток творчих здібностей учнів, уміння послідовно викладати свої думки, робити висновки, наводити відповідні аргументи; загальнокультурну: розвиток логічного мислення, пам’яті, прищеплення інтересу до наслідків власної праці; громадянську: виховання почуття пошани до творчості письменника, культурного минулого України.

Тип уроку: урок контролю знань, умінь та навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Емоційна налаштованість учнів на виконання роботи

Мікрофон: “Я бажаю…”, “Я впевнений…”, “Я зможу виконати роботу, оскільки.”.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

III. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

1. Міні-підготовка до написання твору-роздуму

1.1. Вступне слово вчителя.

Перш ніж розпочати написання твору, ви повинні визначити і розкрити проблему, що випливає з його заголовка. Це й буде змістом твору. Зазвичай у вступі вказано час написання художнього твору, відбувається знайомство з особистістю автора, з його позицією в оцінці подій і фактів, про які ви довідуєтеся з твору.

Основна частина – це безпосереднє розкриття теми. Не слід забувати, що назва твору лейтмотивом проходить через увесь текст, логіка мислення ваша повинна розвиватися від конкретної деталі до узагальнення або навпаки – від загального до конкретного. Вступ і висновки можуть бути меншими за обсягом, але не можна скорочувати основну частину, оскільки тоді розкриття теми твору не буде достатнім. Твір написано. Слід повернутися до заголовка та уважно перечитати зміст. Треба пам’ятати, що письмова робота вимагає орфографічної грамотності, дотримання правил пунктуації, стилістичної вправності. Письмова робота повинна відповідати таким вимогам: глибока змістовність, самостійність аналізу, глибоке розкриття теми, емоційність і стислість, образність вислову, оригінальність, стилістична довершеність, лексичне багатство, орфографічна і пунктуаційна грамотність, логічні висновки, охайність.

1.2. Методичні рекомендації. “Елементи роздуму у творі” Сформулюйте тезу, яка б відображала основну думку твору. Доречним є застосування мовних конструкцій на зразок “Я вважаю…”, “На мою думку…”, “Я підтримую…”, “Уважаю…”, “Я погоджуюся…”, “Мені здається…”, “Переконаний…”, “Я не підтримую…”, “Я хочу спростувати…”, “Я не погоджуюся…”, “Хочу піддати сумніву…”, “Як на мене, то…”, “З одного боку…, а з іншого…” тощо.

Проілюструйте тезу необхідними доказами (аргументами). Пропонується використовувати мовні конструкції на зразок “тому що”, “це доводить”, “підтвердженням цього є”, “це засвідчує”, “свідченням цього є”, “доказом цього може бути” тощо.

З’ясуйте послідовність наведених аргументів.

Наведіть переконливі приклади з художнього твору, факти з життя його автора. Рекомендується використовувати мовні конструкції на зразок “наприклад.”, “прикладом може слугувати…”, “яскравим прикладом цього може слугувати…”, “не можна не згадати…” тощо.

Звертайте увагу на логічність і послідовність викладу думок, дотримуйтесь причиново-наслідкових зв’язків у роботі. Структуруйте твір за абзацами. Використовуйте мовні кліше, слова-скріпи, що оформлюють текст, типу “по-перше”, “по-друге”, “з цього випливає”, “як було зазначено”, “повертаючись до думки”, “як можна побачити” тощо.

Зробіть висновок. Він повинен відповідати тезі, висловленій учнем (її перефразовано або повторено), й органічно випливати з аргументів і прикладів. Після закінчення твору можна використати мовні конструкції на зразок “отже”, “таким чином”, “можна зробити висновок”, “висновком може слугувати” тощо.

2. Перелік тем, запропонованих для написання контрольного твору-роздуму

Ø Особливості життя гуцулів у повісті “Тіні забутих предків” М. Коцюбинського.

Ø Гармонія людини і природи у новелі “Intermezzo”.

Ø Митець – суспільство – природа – свобода вибору: новела “Intermezzo” М. Коцюбинського.

Ø Новелістика М. Коцюбинського у світовому контексті.

Ø Зелена казка гір… (За повістю “Тіні забутих предків” М. Коцюбинського).

3. Написання учнями твору

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключна бесіда

Ø Яку тему ви обрали? Чому?

Ø Яку тему твору запропонували б самі?

Ø З яким настроєм ви писали роботу?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення про життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 ЗА ТВОРЧІСТЮ М. КОЦЮБИНСЬКОГО (КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР) – МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА