КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 ЗА ТЕМОЮ “ПРОЗА ТА ДРАМАТУРГІЯ 1920-1940-х рр.” – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ другої ПОЛОВИНИ ХХ ст. ПРОЗА ТА ДРАМАТУРГІЯ 1920-1940-х рр

Мета (формувати компетентності): предметні (систематизовані та узагальнені знання про особливості літератури та драматургії 1920-1940-х рр.; розвинене писемне мовлення); ключові (інформаційні: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурні: творчі здібності; прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання контрольної роботи І варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Які життєві обставини спонукали М. Булгакова до написання циклу оповідань “Нотатки юного лікаря”?

А) Робота лікарем за отриманим фахом;

Б) розповіді знайомого лікаря;

В) переданий рукопис лікаря, загиблого під час Першої світової війни;

Г) тривале перебування в лікувальних закладах через хворобу.

2. Світосприйняття якого соціального прошарку зображено у прозі та драматургії М. Булгакова?

А) Робітничого класу; б) інтелігенції;

В) селянства; г) дворянства

3 . У якій зі своїх драм Б. Брехт закликає глядача до походу проти війни?

А) “Тригрошова опера”; б) “Барабани вночі”;

В) “Добра людина з Сезуана”; г) “Матінка Кураж та її діти”.

Середній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

4. Визначте одну з характерних рис творчості М. Булгакова:

А) настрої прощання зі старим світом і вітання нового життя;

Б) зображення побутових реалій, сповнених багатобарвної гри смислів;

В) протиставлення вічних засад духовного буття історичній сучасності в усіх її вибухових і спотворених виявах;

Г) утвердження активно-творчого ставлення до життя

5. Які історичні події слугували тлом для розповіді про маркітантку Анну Фірлінг?

А) Першої світової війни; б) Столітньої війни;

В) Тридцятирічної війни; г) франко-прусської війни.

6. Визначте одну з ознак “епічного театру”:

А) дія; б) глядач співпереживає;

В) глядач вивчає; г) сприймання консервується.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

7. Які філософсько-моральні проблеми розкриває роман майстра?

А) Зрадництва;

Б) влади і народу;

В) морального злочину, скоєного під тиском страху;

Г) духовних шукань;

Д) морального вибору.

Високий рівень (максимальна оцінка – 3 бали)

8. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Як у романі М. Булгакова “Майстер і Маргарита” оголено справжню сутність кожної людини та явища?

ІІ варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Які життєві обставини спонукали М. Булгакова звернутися з листом до уряду СРСР?

А) Бажання виїхати за межі країни, щоб зібрати матеріал для нової книги;

Б) позбавлення умов для творчого і фізичного виживання;

В) усвідомлення необхідності проведення реформ у сфері культури;

Г) необхідність виступити на захист опального літератора

2. На сторінках рукопису якого твору М. Булгаковим було зроблено напис:

“Дописати раніше, ніж померти”?

А) “Біла гвардія”; б) “Театральний роман”;

В) “Останні дні”; г) “Майстер і Маргарита”.

3. Яку професію обрав Б. Брехт?

А) Медицину; б) журналістику;

В) юриспруденцію; г) філологію.

Середній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

4. Кого з персонажів роману “Майстер і Маргарита” Воланд карає за порушення моральних норм?

А) Понтія Пілата; б) Левія Матвія;

В) Степана Лиходєєва; г) Азазелло.

5. Яку роль відіграють авторські ремарки-вступи, що висвітлюють основні події кожної з картин-епізодів п’‎єси “Матінка Кураж та її діти”?

А) Допомагають глядачеві не стільки переживати події, скільки спостерігати за ними та розмірковувати над ними;

Б) сприяють кращому сприйняттю глядачем образу за допомогою додаткової авторської характеристики;

В) виявляють авторське ставлення до дійових осіб і подій п’‎єси;

Г) скеровують дії режисера-постановника п’‎єси та акторів, які виконують провідні ролі

6. Б. Брехт відомий у світі як:

А) автор модерністської прози; б) видатний режисер; в) автор кіносценаріїв; г) відомий журналіст

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

7. Хто із героїв п’‎єси Б. Брехта “Матінка Кураж та її діти” гине?

А) Матінка Кураж; б) Катрін;

В) фельдфебель; г) Швейцеркас;

Д) Ейліф; е) Анна Фірлінг.

Високий рівень (максимальна оцінка – 3 бали)

8. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Як у п’‎єсі Б. Брехта “Матінка Кураж та її діти” оголено справжню сутність кожної людини та явища?

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити вивчене впродовж І семестру. Підготуватися до уроку узагальнення знань


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 ЗА ТЕМОЮ “ПРОЗА ТА ДРАМАТУРГІЯ 1920-1940-х рр.” – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ другої ПОЛОВИНИ ХХ ст. ПРОЗА ТА ДРАМАТУРГІЯ 1920-1940-х рр