КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 ЗА ТЕМОЮ “ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.” – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст

Мета (формувати компетентності): предметні (систематизовані та узагальнені знання про модернізм у літературі початку ХХ ст., його представників; розвинене писемне мовлення); ключові (інформаційні: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурні: творчі здібності; прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання контрольної роботи І варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. “Гранатовий браслет” О. Купріна – це взірець:

А) символізму;

Б) романтизму;

В) реалізму;

Г) модернізму.

2. Автобіографічність новели “Перевтілення” Ф. Кафки простежується:

А) у схожих із героєм снах;

Б) у професії комівояжера;

В) у складних взаєминах із батьком;

Г) у тяжкій хворобі, що спричинила перевтілення.

3. За жанром “Гранатовий браслет” О. Купріна – це:

А) повість;

Б) роман;

В) новела;

Г) оповідання

Середній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

4. Засновниками європейської модерністської прози вважають:

А) М. Пруста, Дж. Джойса, Ф. Кафку;

Б) О. Купріна, І. Буніна, М. Горького;

В) Ф. Ніцше, З. Фройда, К. Юнга;

Г) Г. Ібсена, А. Чехова, Б. Шоу.

5. Зазначте назву твору М. Пруста:

А) “Замок”;

Б) “Улісс”;

В) “У пошуках утраченого часу”;

Г) “Дублінці”.

6. Якого змісту набуває символ комахи у творі Ф. Кафки “Перевтілення”?

А) Утрата життєвих перспектив;

Б) тваринне існування звичайної людини;

В) гіперболізовані самотність і відчуження;

Г) абсурдність людського життя.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

7. Абсолютизація суб’‎єктивного засобу зображення світу є характерною ознакою:

А) романтизму;

Б) модернізму;

В) реалізму;

Г) натуралізму

8. Яке розпорядження щодо гранатового браслета дав господині квартири Желтков?

А) Передати Вірі Миколаївні;

Б) взяти його як платню за квартиру;

В) повісити браслет на ікону;

Г) подарувати незнайомій дівчині.

9. Характерною рисою художнього світу Ф. Кафки є:

А) критичний аналіз соціоісторичних умов життя;

Б) зображення конфлікту людини з таємничою та абсурдною владою, що постає в образах батька, богів, імператорів, суддів, службовців;

В) спрямованість у минуле індивідуального та національного життя, колишніх цивілізацій;

Г) піднесене змалювання соціально-психологічного типу “маленької людини”.

Високий рівень (максимальна оцінка – 3 бали)

10. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Дайте відповідь на одне із запитань

А) Розкрийте своєрідність купрінської концепції кохання у творі “Гранатовий браслет”. За допомогою яких засобів автор досягає ліричного звучання деяких його епізодів?

Б) У чому виявляються риси модерністської поетики у “Перевтіленні” Ф. Кафки? Проілюструйте свою думку цитатами із твору

ІІ варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. “Перевтілення” Ф. Кафки – яскравий приклад твору епохи:

А) символізму;

Б) романтизму;

В) реалізму;

Г) модернізму

2. Символом усепереможного кохання в повісті “Гранатовий браслет” є:

А) княгиня Віра;

Б) Аносов;

В) князь Шеїн;

Г) Желтков.

3. Зазначте жанр твору “Перевтілення” Ф. Кафки:

А) повість;

Б) роман;

В) новела;

Г) есе

Середній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

4. Традиції класичного реалізму з художніми тенденціями порубіжжя ХІХ-ХХ ст. у своїй творчості поєднали:

А) М Пруст, Дж Джойс, Ф Кафка;

Б) О. Купрін, І. Бунін, М. Горький;

В) Ф. Ніцше, З. Фройд, К. Юнг;

Г) Г. Ібсен, А. Чехов, Б. Шоу.

5. Зазначте назву твору Ф. Кафки:

А) “Замок”;

Б) “Улісс”;

В) “У пошуках утраченого часу”;

Г) “Дублінці”.

6. Що є визначальним для композиції твору Ф. Кафки “Перевтілення”?

А) Історія “перевтілення” людини в комаху;

Б) родинний конфлікт та його наслідки;

В) три сутички, три тури боротьби Грегора Замзи з оточенням;

Г) порушення часово-просторових і причинно-наслідкових зв’‎язків між подіями

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

7. Що об’‎єднує М. Пруста, Дж. Джойса, Ф. Кафку як митців?

А) Літературний жанр;

Б) мистецький напрям;

В) художній метод;

Г) тематика творчості

8. Позначте, яку пропозицію щодо Грегора Замзи внесла його сестра:

А) його потрібно спекатися;

Б) не можна його ображати;

В) його присутність слід терпіти;

Г) зараз він найбільше потребує уваги та піклування

9. Окресліть коло творчих інтересів Ф. Кафки:

А) до “природної людини”, не зіпсованої суспільними порядками;

Б) до гармонійної людини з багатим внутрішнім світом;

В) до гуманістичних ідеалів та шляхів їхнього утвердження;

Г) до універсальних взаємин особистості зі світом, загальних питань духовного буття

Високий рівень (максимальна оцінка – 3 бали)

10. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Дайте відповідь на одне із запитань

А) Чи є закономірним трагічний фінал твору “Гранатовий браслет” О. Купріна? Чи можна погодитися з тим, що смерть Желткова означає смерть кохання? Який моральний та символічний зміст має смерть Желткова?

Б) У чому полягає символізм “Перевтілення” Ф Кафки? Проілюструйте свою думку цитатами із твору.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити вивчене про модернізм.

2. Індивідуальне (2-3 учні): підготувати повідомлення про основні течії європейської поезії ХХ ст. та про її найвідоміших представників.

ДОДАТОК ДО УРОКУ № 8

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Інтерактивний прийом “Обмін думками”

– Чому Кафка створив таке страхітливе оповідання?

– Чи мав він право так песимістично і безнадійно оцінювати світ?

– Отже, ким є Грегор Замза – людиною чи комахою?

– Як бути з кількісним складом “комах” серед людей? Ми всі такі чи тільки окремі з нас?

2. Слово вчителя (узагальнення)

<…>


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 ЗА ТЕМОЮ “ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.” – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст