Константа гідролізу

Рівновага гідролітичної реакції відповідно до закону діючий мас називається константою гідролізу. Величина показує, наскільки речовина здатна до електролітичної дисоціації. Чим більше значення константи, тим в більшій мірі протікає реакція.

Процес гідролізу

Гідроліз – процес обмінного розкладання сполук водою. Гідролізу піддаються органічні і неорганічні сполуки, розпадаючись на іони.

Серед неорганічних речовин гідроліз характерний для розчинних солей, утворених:

  Слабкою кислотою і сильною основою (гідроліз за аніоном); Сильною кислотою і слабкою основою (по катіону); Слабкою кислотою і слабкою основою (по катіону і аніону).

Солі, утворені сильними кислотами і підставами, гідролізу не піддавалося.

Гідроліз солей протікає в два етапи:

  Дисоціація – розпад речовин на іони (катіони і аніони); Взаємодія іонів з молекулами води і утворення нової речовини.

Кінцевим продуктом гідролізу солей є слабкий електроліт – кислота або підстава.

Залежно від природи солі і зв’язку з іонами води виділяють гідроліз:

  По катіону – реакція оборотна, катіони зв’язуються з аніоном води; За аніоном – реакція оборотна, аніони зв’язуються з катіоном води; По катіону і аніону – реакція необоротна, з водою зв’язуються і катіони, і аніони.

Більшість органічних речовин – білки, вуглеводи, жири, галогеналкани, складні ефіри – піддаються гідролізу частково і часто вимагають додаткових умов. Наприклад, галогеналкани гідролізуються в лужному середовищі, а жири – при нагріванні і під дією кислот. Гідроліз органічних речовин протікає необоротно.

Слабкі електроліти, утворені при гідролізі солей, практично не розпадаються на іони.

Константа

Гідроліз характеризується двома величинами:

  Ступенем гідролізу – кількісним ставленням розпалися молекул (Сгідр) до загальної кількості молекул електроліту (Сзаг): α = (СГідр/СЗаг) – 100%; Константою – рівновагою реакції.

Константа підкоряється закону діючих мас: швидкість реакції прямо пропорційна добутку концентрації реагентів. Відповідно, обчислити константу рівноваги можна за такою формулою:

К = [К+] [А-] /[КА],

Де:

  [До+] – концентрація катіонів; [А-] – концентрація аніонів; [КА] – концентрація початкового з’єднання.

Значення деяких речовин можна знайти в таблиці константи гідролізу.

Назва

Формула

Значення константи

Мурашина кислота

HCOOH

1,77-10-4

Оцтова кислота

СН3СООН

1,74-10-5

Ортокремнієва

H4SiO4

1,6-10-10

Азотиста кислота

HNO2

4,0-10-4

Фосфорна кислота

Н3РО4

7,52-10-3

Сірководнева кислота

H2S

6,0-10-8

Сірчаста кислота

H2SO3

1,58-10-2

Сірчана кислота

Н2SO4

1,0-103

Фторводнева кислота

HF

6,61-10-4

Хлорнуватиста кислота

HClO

5,01-10-8

Гиідроксид натрія

NaOH

1,5

Гідроксид калія

KOH

2,9

Гідроксид магнія

Mg(OH)2

2,5-10-3

Гідроксид кальція

Сa(OH)2

4,3-10-2

Гідроксид стронція

Sr(OH)2

0,15

Гідроксид барія

Ba(OH)2

0,23

Гідроксид міди (II)

Cu(OH)2

3,4-10-7

Гідроксид цинка

Zn(OH)2

1,3-10-5

Гідроксид заліза (III)

Fe(OH)3

4,8-10-11

Величини залежать один від одного. Чим вище значення константи, тим сильніше електроліт розпадається на іони. Взаємозв’язок величин висловлює формула

K = С – h2

Де

  С – концентрація солі в розчині, H – ступінь гідролізу.
Що ми дізналися?

Константа рівноваги гідролізу – величина, що показує здатність речовини до електролітичної дисоціації. Чим більше значення константи, тим активніше протікає реакція. Константа рівноваги характерна тільки для оборотних гідролітичних реакцій, до яких відноситься гідроліз солей по катіону або аніони. Оборотний гідроліз характерний для солей, утворених слабкою основою і сильною кислотою або сильним підставою і слабкої кислотою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Константа гідролізу