Коли була прийнята чинна Конституція Білорусі?

Охарактеризуйте основні етапи конституційного розвитку Республіки Білорусь в період її становлення як суверенної держави.

Перша Конституція Соціалістичної Радянської Республіки Білорусії (ССРБ) була прийнята на I Всебілоруських з’їзді Рад 3 лютого 1919 Конституція юридично закріпила створення БРСР, радянську форму влади і основні принципи соціалістичного устрою. Першу її частину становила Ленінська декларація прав робітника і експлуатованого народу. У трьох розділах другої частини говорилося про необхідність встановлення диктатури міського і сільського пролетаріату, про права, свободи і обов’язки громадян Республіки. Також у ній говорилося про системі вищих органів державної влади і управління, прапор і герб. Вищим органом влади визнавався Всебелорусскій з’їзд Рад. У перерві між з’їздами влада переходила в руки до ЦВК УРСР, який створював Великий і Малий Президії. Великому належало загальне керівництво справами країни, тобто він виконував функції Уряду. У Конституції УРСР, на відміну від Конституції РРФСР, не говорилося про органи місцевого управління і про виборче право. Пізніше Конституція БРСР неодноразово змінювалася. Конституція практично повністю відповідала російської конституції 1918 року.

Конституція (Основний Закон) Білоруської Соціалістичної Радянської Республіки 11 квітня 1927.

Прийнята на VIII Всебілоруських з’їзді Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 11 квітня 1927. Голова VIII Всебілоруського З’їзду Рад – А. Червяков, секретар Д. Чернушевич.

Примітна тим, що видана на тарашкевіце, а місцем видання вказано Менск (так у той час іменувався сьогоднішній Мінськ).

Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки 19 лютого 1937.

5 грудня 1936 в СРСР приймається нова загальносоюзна Конституція. 19 лютого 1937 XII Надзвичайний з’їзд Рад прийняв Конституцію БРСР. Вона складалася з 11 розділів і 122 артикулів. Нова Конституція повністю відповідала Конституції СРСР 1936 р Закони СРСР були обов’язковими на території республіки. У конституції говорилося про добровільне об’єднання БССР на рівних правах з іншими республіками в Союзі РСР, проте суверенітет республік був значно обмежений. І важливі питання державного життя були віднесені до компетенції СРСР. Вищим органом республіки вперше проголошувався Верховна Рада УРСР, який обирав Президія і створював уряд – Рада Народних Комісарів УРСР. Вперше були включені розділи про бюджет республіки, суді та прокуратурі. Останній розділ Конституції, який складався з одного артикулу, затвердив порядок зміни Конституції. Вона могла бути змінена рішенням Верховної Ради – не менше 2/3 голосів депутатів. У Конституції проголошувалося, що вся влада в БССР належить робітникам міста і села в особі Рад депутатів робітників. Тим самим підкреслювався демократизм радянської влади та її народний характер Багато положень Конституції декларувалися і не відповідали реаліям життя радянської країни. Наприклад, проголошувалися політичні права і свободи громадян республіки: свобода слова, друку, зборів і мітингів, вуличних походів. Проте в цей час по всій країні проходили масові репресії. У корені помінялося виборче право. Проголошувалося, що вибори депутатів до всіх Рад депутатів робітників (Верховна Рада УРСР, окружні, районні, міські, містечкові, сільські та селищні) проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Активне і пасивне виборче право встановлювалося з 18 років.

Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки 1978

14 квітня 1978, слідом за прийняттям нової Конституції СРСР 1977 року, була прийнята нова Конституція БРСР.

27 липня 1990 була прийнята Декларація Верховної Ради “Про державний суверенітет Республіки Білорусь”. Декларація проголосила “повний державний суверенітет Республіки Білорусь як верховенство, самостійність і повноту державної влади республіки в межах її території, правомочність її законів, незалежність республіки у зовнішніх зносинах”.

25 серпня 1991, Декларації про державний суверенітет спеціальним законом було надано статус конституційного закону, на підставі якого були внесені зміни і доповнення в Конституція 1978

Нова Конституція Республіки Білорусь була прийнята 15 березня 1994

Значний вплив на первісну редакцію Конституції 1994 надав офіційний проект Конституції Російської Федерації 1993 року. Так, значними повноваженнями державної влади наділявся Верховна Рада Республіки Білорусь. Серед інших його прав встановлювалося: прийняття та зміни Конституції, призначення виборів і референдумів, обрання вищих судів республіки, Генпрокурора, Голови та Ради Контрольної палати РБ, Голови та Правління Нацбанку Білорусі, розпуск місцевих Рад, визначення військової доктрини РБ а також оголошення війни і укладення світу. Окремої глави про уряд (Кабінеті Міністрів) Конституція не містила, його діяльність регулювалася статтями 106-108, поміщеними в главу про Президента. Окремою главою регулювалася діяльність Конституційного Суду РБ (статті 125-132).

24 листопада 1996 Конституція була оновлена ​​і доповнена за результатами референдуму. Істотна частина змін – перерозподіл повноважень на користь виконавчої влади та президента, зокрема президент отримав право призначати і звільняти з посади всіх міністрів, генерального прокурора, суддів і керівництво Національного банку Республіки Білорусь. Крім того, в Конституції було закріплено положення про рівноправність російської та білоруської мов (обидва вони стали державними), що випливало з підсумків референдуму 1995 року. 17 жовтня 2004 на референдумі з Конституції було вилучено положення, що обмежує право однієї особи обиратися президентом більше ніж на два терміни.

Однак деякі політологи та юристи Білорусії вважають підсумки даних референдумів недійсними, оскільки в ході їх проведення були допущені певні правопорушення.

Сучасна редакція Конституції Республіки Білорусь складається з преамбули, 9 розділів, в яких 8 глав і 146 статей.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Коли була прийнята чинна Конституція Білорусі?