КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 10 КЛАСІ (ПРОФІЛЬ – УКРАЇНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ). I СЕМЕСТР

№ п/п

Зміст навчального матеріалу

Теорія літератури

Дата

ВСТУП. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1

Читацький практикум. Література як одна з форм естетичного освоєння дійсності. Взаємодія літератури та інших видів мистецтва. Діалогічні взаємини автора і читача. читання та його види. Особливості читання в епоху цифрових технологій. Діалогічне прочитання художнього твору

Літературний процес

2

Повторення вивченого. чинники зміни культурно-історичних епох і літературних напрямів. Питання періодизації літератури. Особливості періодизації української літератури (головні ознаки). Стильові особливості літературних періодів.

Літературні напрями і стилі давньої і нової української літератури XI – першої половини XIX ст.: світоглядні й естетичні засади, провідні жанри

Культурно-історичних епоха, літературний напрям

УКРАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ІІ пол. ХІХ ст. РЕАЛІЗМ. ТВОРЧІСТЬ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО, ПАНАСА МИРНОГО

3

Реалізм як літературно-мистецький напрям у європейській та українській літературі. Етапи становлення.

Реалізм як художній метод відтворення

Реалізм як напрям і метод (поглиблено)

Дійсності. Головні ознаки реалізму як методу. Суспільно-історичний контекст становлення й розвитку реалізму другої пол. ХІХ ст. Переважання епічних прозових жанрів; соціальна проблематика; актуалізація різностанових проблем; конфлікт людини і середовища тощо. Погляди на літературу як важливий чинник у формуванні національної самосвідомості, боротьбі за соціальні зміни

4

Реалізм в українській літературі 70-90-х років ХІХ ст. (І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Б. Грінченко, І. Франко): відображення життя у формах самого життя. Ідейні й моральні пошуки особистості, спроби розв’язати суперечність між ідеалом та соціальною дійсністю. Поняття про типізацію і художній тип

Реалізм як напрям і метод (поглиблено), художній тип, типізація

5

Жанрова й тематична різноманітність. Оновлення художніх засобів. Українська література 70-90-х років ХІХ ст. в загальноєвропейському та світовому контексті

Повторення поняття “художній тип”, “типізація”, “реалізм”

6

Іван Нечуй-Левицький. Життя митця і його творчість як новий імпульс української літератури (“Колосальне всеобіймаюче око України” (І. Франко). Її загальна характеристика

Поняття про реалізм

7

“Кайдашева сім’я” – соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей

Соціально-побутова повість; повість-хроніка

8-9

Колоритні людські характери в повісті

Образ-персонаж

10

Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі.

11

Ствердження цінностей національної етики засобами комічного. “Сміх крізь сльози” як ідейна домінанта твору. Сценічне життя повісті

12

Контрольна робота

13

Панас Мирний (П. Рудченко). Огляд життя і творчості.

Епос, жанри епосу

14

“Хіба ревуть воли, як ясла повні?” – перший соціально-психологічний роман в українській літературі

Соціально-психологічний роман

15-16

Вихід героя за рамки “родинного кола”. Психологічне дослідження формування характеру, духовний злам чіпки під впливом соціальних обставин

Поглиблення поняття про сюжет і композицію, методи аналізу художнього твору (зокрема, елементи психоаналітичного методу)

17-18

Інші персонажі твору “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”, їх новизна й масштабність. Особливості типізації героїв

Художній тип. Особливості типізації героїв

19

Особливості композиції роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”. Особливості стилю письменника. Значення творчості Панаса Мирного для розвитку української літератури

Соціально-психологічний роман

20

21

Урок розвитку комунікативних умінь. Класний контрольний твір

Соціально-побутова повість, соціально – психологічний роман, художній тип, особливості типізації героїв

22

Література рідного краю. Одна така земля (Огляд творчості В’ячеслава Романовського)

Поглиблення знань з теорії літератури про засоби творення художнього образу

23

Контрольна робота

Соціально-психологічний роман, художній тип, особливості типізації героїв, методи аналізу художнього твору (зокрема, елементи психоаналітичного методу)

ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР ХІХ ст. ТВОРЧІСТЬ І. КАРПЕНКА-КАРОГО І Б. ГРІНЧЕНКО

24

Тяглість драматургічної традиції в Україні. Шкільна драма XVIII ст. Інтермедії. Вертепна драма. Драматургія І половини ХІХ століття. Народна драма І. Котляревського. Новаторський характер української драматургії другої половини XIX ст. Соціально-побутові та історичні драми й комедії М. Кропивницького, М. Старицького,

І. Карпенка-Карого, Панаса Мирного та ін. Родина Тобілевичів і український театр. Зв’язок театру з музикою, сценічними декораціями, одягом тощо

Драматичний твір (повторення)

25

Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М. Старицького, М. Кропивницького, Панаса Мирного та ін. (оглядово) Створення професійного театру в Галичині (1864). Перша народна артистка України Марія Заньковецька. Роль професійного театру в розвитку національної культури

Театр як вид сценічного мистецтва та установа, яка здійснює сценічні вистави

26

Життєвий і творчий шлях І. Карпенка – Карого. Багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів: трагікомедії (“Сто тисяч”, “Мартин Боруля”), сатирична комедія (“Хазяїн”), соціально-психологічна драма (“Безталанна”), історична трагедія (“Сава Чалий”).

І. Карпенко-Карий і “театр корифеїв”. Драматургічне новаторство письменника

Драма, її особливості, соціально – психологічна драма, соціально-сатирична комедія

27

Комедія “Хазяїн”. Головний конфлікт комедії – суперечності суспільства, у якому одиниці стають мільйонерами, а більшість – жебраками. Терентій Пузир як утілення некерованого прагнення накопичення матеріальних статків. Мамона (“багатство, земні блага”) як тема, ідея і головний персонаж комедії

Комедія (повторення)

28

Морально-етичні конфлікти в родині Пузиря

Комедія (повторення)

29

Соціальний конфлікт між мільйонером та його працівниками, наймитами. Проблема соціально відповідального підприємництва

Художній тип, типізація (повторення)

30

“Мартин Боруля” (оглядово). Проблематика зміни соціальної ролі і статусу, яка не пов’язана з походженням людини (Мольєр “Міщанин-шляхтич”, анонімне сатиричне оповідання XVIII ст. “Доказатєльство Хама Данієла Кукси потомственного”, М. Куліш “Мина Мазайло”) Значення творчості І. Карпенка-Карого

Соціальна сатирична комедія. Драма й театр. Історія українського театру

31

Борис Грінченко. Письменник, педагог, лексикограф, літературознавець, етнограф, історик, публіцист, громадсько-культурний діяч. Б. Грінченко як редактор “Словаря української мови”

32-33

Б. Грінченко. “Без хліба” – морально – етична проблема на межі голоду рідних і порушення заповіді “не укради” в образі селянина Петра; почуття власної гідності “маленької людини” – образ дружини Горпини як носія етичних чеснот; образ сільської громади, яка зрозуміла зізнання Петра, як мудрого й гармонійного середовища у вирішенні морально-етичних проблем; особливості реалістичного письма в розкритті соціальних проблем та душевного стану героя

Поглиблення відомостей про оповідання

34

Б. Грінченко. “Сам собі пан” – маніфест людської гідності. Засоби типізації образу селянина Данила. Реалістичність зображення. Актуальність проблематики оповідання

Поглиблення відомостей про оповідання, засоби типізації

35

Борис Грінченко. “Моє щастя” – життєве і мистецьке кредо автора; маніфест щирих почуттів і відданої праці своєму народові як істинні цінності митця. “Весняні сонети” – ідея єдності природи і душевного стану людини; образ весняної оновленої природи як символічна паралель із надіями в житті ліричного героя. Образи природи як психологічний паралелізм у літературі романтизму та реалізму

Поглиблення поняття про лірику, цикл сонетів

36

Читацький практикум Ліричний (ліро-епічний) твір. “Ключі” до прочитання. Рецензія як одна з форм читацьких рефлексій. (Письмово)

37

Контрольна робота за творчістю І. Карпенка-Карого та Б. Грінченка

Соціально-побутова драма, оповідання, цикл сонетів

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. МОДЕРНІЗМ. ТВОРЧІСТЬ І. ФРАНКА

38

Характеристика змін у суспільно-політичному і культурному житті. Основні тенденції розвитку української літератури: неонародницька (С. Васильченко, В. Самійленко, Б. Грінченко, А. Тесленко) і модерністська (П. Карманський, М. Яцків, М. Черемшина, М. Коцюбинський, В. Стефаник, О. Кобилянська, В. Винниченко та ін.) течії. Герой української літератури 10-х років ХХ століття: традиційне і новаторське

Модернізм

39

Важливі етапи життєвого й творчого шляху І. Франка. Багатогранність громадської і творчої діяльності. Вплив І. Франка на культурне і політичне життя в Україні. Епістолярії про І. Франка

Терцина, секстина, октава, тріолет, сонет, верлібр

40-41

Тематична і жанрова різноманітність поезії І. Франка. Шлях І. Франка до модернізму. “Поетична суперечка” з М. Вороним. (Послання М. Вороного “Іванові Франкові”). Ліричний герой громадянської лірики І. Франка – борець проти соціального і національного гноблення (“Каменярі”, “Земле моя, всеплодющая мати”)

Поглиблення поняття про ліричні жанри (сонет, веснянка, гімн, терцини, філософська лірика)

42

Патріотизм, національна ідея в циклі поезій “Україна” зі збірки “З вершин і низин”. “Декадент” – поетичне кредо І. Франка. Присвята В. Щурату. Вираження життєствердної позиції ліричного героя-митця

Поглиблення поняття про цикл віршів, ліричного героя твору, декадентство

43

Поема “Мойсей” – філософське осмислення історичного шляху українського народу. Віра в його щасливе майбутнє. Проблематика твору

Філософська

Поема

44

Алегоричний образ Мойсея як уособлення визначної особистості, провідника нації

Поглиблення поняття “образ-персонаж”, біблійні образи в літературі

45

Пролог до поеми – заповіт Франка українському народові. Елементи автобіографізму та авторефлексії у творі

Поглиблення поняття “образ-персонаж”, біблійні образи в літературі

46-47

Збірка “Зів’яле листя” – “лірична драма”. Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, утвердження невмирущості людських почуттів, піднесення чистого й безкорисного кохання (“Ой ти, дівчино, з горіха зерня”, “Чого являєшся мені…”). Домінантні образи поезії. Значення інтимної лірики у творчості І. Франка.)

Позакласне читання. Р. Горак “Тричі мені являлася любов”. (Спарений урок.)

Ліричний герой. Образотворчі засоби ліричного твору. Повторення поняття “інтимна лірика”, “автобіографічний мотив”, повість-есе

48

Франко-перекладач. Переклади творів давньогрецьких поетів, Дж. Мільтона, Байрона, Гете, Гейне, Гюго, Міцкевича

Оригінал, переклад (повторення)

49

Оповідання “Сойчине крило”. Синтез епосу, лірики і драми. Випробування героїв першим коханням. Пристрасть і бажання виправити помилку життєвого вибору спокійного усталеного життя та холодного “естетства”

Поглиблення поняття про новелу, фабулу, сюжет

50

Зв’язок психологічної колізії новели з проблемою гри та природності. Психологічна трансформація персонажа як ствердження того, що людина може залишатись гідною свого імені

Колізія, символ.

51

“Украдене щастя” – соціально-психологічна драма. Найвизначніший сценічний твір Франка. Сюжет драми, головні герої, конфлікт у творі, проблематика

Соціально-психологічна драма

52

Внутрішня й міжособистісна гармонія особистості як ідейна домінанта твору. Глибина почуттів і драма героїв. Соціальна витоки особистої драми. Засоби художнього вираження почуттів

Соціально-психологічна драма

53

Сценічне життя драми. Богдан Ступка у ролі Миколи у постановці Київського драматичного театру імені Івана Франка

Образи драматичного твору

54

Читацький практикум. Соціально-психологічна драма. “Ключі” до прочитання. Рецензія на театральну постановку драматичного твору (усно)

55

Творчість І. Франка в загальноєвропейському і світовому контекстах

56

Модернізм як розрив із традицією класичної літератури – пошук нових виражальних засобів: жанри, символічні образи, тип оповіді. Імпресіонізм, експресіонізм, символізм, неоромантизм як різні напрямки модернізму. Модернізм у живописі, архітектурі, вжитковому мистецтві

Модернізм, Імпресіонізм як метод і напрям. Імпресіонізм як реалістичне письмо в живописі і літературі (безпосередня фіксація вражень).

ЕКСПРЕСІОНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ В. СТЕФАНИКА

57

Експресіонізм – літературно-мистецький напрям. експресіонізм в українській літературі. Експресіонізм у творчості В. Стефаника, О. Турянського

Експресіонізм

58

Головні етапи життя і творчості В. Стефаника. Особливості художнього світогляду письменника

59

Новела “Камінний хрест” – український екзистенційний вибір між життям і смертю як в особистому, так і в національному вимірах

Модернізм (повторення), експресіонізм

60

В. Стефаник. Новела “Камінний хрест”. Образ Івана Дідуха. Довершеність художньої форми. Багатство мови, мистецтво деталі. Символи в новелі

Модернізм (повторення), експресіонізм

61

Новела “Новина”; Життєва основа новели. удосконалення навичок ідейно-художнього аналізу твору

Новела (повторення)

62

Реалістичні картини трагічного життя простих селян. Образ Гриця Летючого

Новела (повторення)

63

Контрольна робота за творчістю І. Франка та В. Стефаника

Модернізм як напрям мистецтва, імпресіонізм як метод і напрям, соціально-психологічна драма, біблійні образи в літературі, новела

64

Література рідного краю. П. Грабовський

65

Підсумковий урок. Систематизація знань, умінь і навичок

Реалізм, модернізм як напрям мистецтва, імпресіонізм, експресіонізм, типізація; художній тип, особливості типізації героїв, соціально-побутова повість, соціально – психологічний роман, драма як рід літератури, трагікомедія, соціально-психологічна драма
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 10 КЛАСІ (ПРОФІЛЬ – УКРАЇНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ). I СЕМЕСТР