ГЛИБИННІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ XX ст. МОДЕРНІЗМ ТА ОСНОВНІ ТЕЧІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ХХ ст. НАЙВІДОМІШІ ПРЕДСТАВНИКИ АВАНГАРДИСТСЬКОЇ Й МОДЕРНІСТСЬКОЇ ТЕЧІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX ст. – ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст

Мета (формувати компетентності): предметні (знання про особливості розвитку й основні течії європейської поезії першої половини XX ст. та її найвідоміших представників; поглиблені знання про модернізм та авангардизм; навички визначення провідних тенденцій у поетичному мистецтві); ключові (уміння вчитися: навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативні: навички роботи в групі; інформаційні: навички самостійної роботи із джерелами інформації; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти, естетичний смак, читацьку активність, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: модернізм, авангардизм, експресіонізм, дадаїзм, колаж, сюрреалізм, футуризм, імажизм, герметизм, поетизм, неокласицизм.

Міжпредметні зв’язки: всесвітня історія.

Обладнання: портрети та видання творів (Г. Тракля, П. Елюара, Ф. Г. Лорки, Т. Еліота, Ю. Тувіма та ін.), репродукції картин представників модернізму, ілюстративний та роздавальний матеріал, презентація за темою уроку, медіазасоби.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. Шукаючи нові засади зображення світу та відтворення людських почуттів, поети на початку ХХ ст. віддавали перевагу формі над змістом. Зміни форми спричинили відповідні зміни змісту: дехто з митців ішов від змісту, що деформувало класичну, традиційну форму, а дехто намагався повністю зруйнувати колишні сталі форми, змісти та ідеї, вважаючи їх застарілими й такими, що не відповідають новому часу. Саме тому митці поетичного слова вдалися до активного експериментування з формою та засобами вираження, оскільки вони щиро бажали засобами мистецтва віднайти та зберегти світ краси й людяності Сьогодні ми розпочинаємо глибше знайомитися з такою творчістю.

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Інтелектуальна розминка

– Завершіть речення.

– Сукупність мистецьких течій, які своїми естетичними програмами і творчою практикою заперечували реалізм, традиційні форми творчості, спрямовували на пошук нових естетичних принципів,- це… (модернізм).

– Твори, у яких оспівано мужність, подвиг, романтику пригод, а сюжету притаманні напруженість, елементи небезпеки, боротьби, де відбуваються таємничі або надприродні події, належать до… (неоромантизму).

– Імітування безпосереднього передавання хаотичного мислення людини в літературі має назву… (“потік свідомості”).

– Тип художньої образності, який грунтується на примхливому поєднанні фантастичного і реального, прекрасного і потворного, трагічного і комічного,- це… (гротеск).

– Течія у мистецтві, головним у якій є вираження світосприйняття через створення виразних, яскравих, але умовних, деформованих образів, часто поданих у фантастичному чи гротескному ракурсі, а дійсність зображено у зіткненні протилежностей,- це… (експресіонізм).

V. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

Теорія літератури (запис до зошитів)

– За повідомленнями однокласників запишіть до зошитів відомості про основні течії європейської поезії ХХ ст. та її найвидатніших представників.

Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням

А) Основні течії європейської поезії ХХ ст.

Авангардизм (від фр. avant gardisme, від avant garde – передовий загін) – антитрадиційний напрям у літературі й мистецтві ХХ ст., зорієнтований на руйнування звичних художніх форм і канонів.

Дадаїзм (від фр. Dada – гра в конячки, іграшковий коник, перен. – дитячий белькіт) – авангардистська літературно-мистецька течія, у якій абсолютизовано авангардистські принципи, заперечено будь-які авторитети й традиції.

Колаж (від фр. ullage – дослівно наклеювання) – технічний прийом в образотворчому мистецтві, який грунтується на введенні у твір різних за фактурою та кольором предметів; у широкому розумінні колаж – це включення за допомогою монтажу у твори літератури, театру, кіно, живопису, музики різностильових об’‎єктів або тем для посилення естетичного ефекту.

Сюрреалізм (від фр. surrеalisme – надреалізм) – авангардистська течія, представники якої наголошували на важливості у творчій практиці підсвідомого та несвідомого, використовували прийоми автоматичного письма, правила випадковості, сновидіння тощо.

Імажизм (від фр. mage – образ) – модерністська течія у зарубіжній літературі, провідним у якій є поняття образу як самодостатньої одиниці поетики художнього твору. Імажисти впроваджували верлібр (вільний вірш).

Герметизм – течія в італійській поезії, яка спиралася на принципи закритого, ізольованого від світу мистецтва; для нього була характерною спрямованість до виявлення символічних можливостей поетичного слова, що має передати читачеві найширші контексти зовнішнього та внутрішнього світів. Унаслідок багатозначності образів герметичний твір припускав водночас кілька тлумачень і досить часто взагалі не міг бути осягнений у межах традиційної логіки.

Поетизм – модерністська течія, що поширилася у 1920-1930-ті рр.; увібрала естетичний досвід сюрреалізму та футуризму, проте більшою мірою, ніж європейський авангард, вона була орієнтована на широкий читацький загал.

Б) Найвідоміші представники європейської поезії ХХ ст.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Інтерактивний прийом “вільне письмо” за темою “поезія першої половини ХХ ст.”

Коментар. Пропонований різновид роботи допомагає сконцентрувати власні думки завдяки їхньому записуванню без зупинки. Для роботи надається 5-10 хв. Упродовж цього часу учні записують свої думки щодо запропонованої теми, не припиняючи іншої роботи на уроці. До уваги не беруть стиль та орфографічні чи пунктуаційні помилки. Суть роботи полягає в тому, що в учнів з’‎являється можливість зафіксувати свої емоції, не соромлячись їх. “Вільне письмо” (“Письмо для себе”, “Написання есе”) варто використовувати на етапі усвідомлення матеріалу та під час вивчення ліричних творів і творів філософського змісту За бажанням учні зачитують написане перед однокласниками

2. Слово вчителя (узагальнення)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити записані терміни, опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Індивідуальне (для охочих): підготувати повідомлення про життя Р. М. Рільке.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

ГЛИБИННІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ XX ст. МОДЕРНІЗМ ТА ОСНОВНІ ТЕЧІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ХХ ст. НАЙВІДОМІШІ ПРЕДСТАВНИКИ АВАНГАРДИСТСЬКОЇ Й МОДЕРНІСТСЬКОЇ ТЕЧІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX ст. – ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст